I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie 6 miasta Lęborka przy ul.Kukuczki.


Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza I przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie 6 miasta Lęborka przy ul.Kukuczki, uregulowanych w księdze wieczystej SL1L/00012781/8.

Nieruchomości zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka na obszarze obejmującym część jednostki terytorialnej T.1 zatwierdzonej Uchwałą Nr XIX/165/99 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 października 1999 roku (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego Nr 129 z dnia 6 grudnia 1999 roku, poz. 1119) znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 01.11.MN o dominującej funkcji mieszkaniowej o niskiej intensywności.

Przez działki nr 252/2, nr 252/3, nr 252/4 przebiega przewód telekomunikacyjny.

Nr

działki

Powierzchnia

w m2

Cena wywoławcza w zł

Wadium w zł

Rodzaj

użytku

Koszt dokumentacji w zł

252/2 wraz z udziałem w ? części w 252/4

855;

92

70.000,00

7.000,00

B;

dr

1.435,00+ koszt ogłoszenia o przetargu

252/3 wraz z udziałem w ? części w 252/4

1014;

92

80.000,00

8.000,00

B;

dr

1.435,00+ koszt ogłoszenia o przetargu

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty 23% podatku VAT liczonego od ceny wylicytowanej w przetargu.

Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT oraz koszt dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, na wskazane konto lub w Punkcie Kasowym BGŻ BNP Paribas S.A.w Urzędzie Miejskim w Lęborku, z tym że jednorazowa wpłata dzienna w kasie nie może przekraczać kwoty równej 15 tyś. złotych.

Podłączenie do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci.

Przetargi przeprowadzone zostaną w dniu 14.06.2018r. w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.:

o godz. 11.00 na sprzedaż działki nr 252/2 wraz z udziałem w ? części w działce nr 252/4

o godz. 11.30 na sprzedaż działki nr 252/3 wraz z udziałem w ? części w działce nr 252/4

Chcąc uczestniczyć w przetargach, należy wnieść wadium oddzielnie na każdą z tych nieruchomości.

Warunkiem uczestnictwa w przetargach na określone nieruchomości jest wniesienie odpowiedniego wadium wyszczególnionego w tabeli. Wadia w pieniądzu (z oznaczeniem numeru działki) można wpłacać w Punkcie Kasowym BGŻ BNP Paribas S.A. w Urzędzie Miejskim w Lęborku nie później niż do dnia 08.06.2018r. w godz. 9.00 -14.00 lub na konto Gminy Miasto Lębork Nr 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A. Oddział w Lęborku.

W razie wpłaty na konto środki pieniężne muszą wpłynąć na rachunek bankowy najpóźniej w dniu 08.06.2018r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargów, że warunek wpłaty nie został spełniony. Wadia wniesione przez uczestników przetargów, który przetargi wygrają zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadiów przez uczestników przetargów oznacza, że uczestnicy zapoznali się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami przetargów określonymi w ogłoszeniu.

Do przetargów dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadia w ustalonej wysokości w wyznaczonym terminie, stawią się na przetargi osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargach oraz przedłożą komisji przetargowej dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014r. poz. 1380).

Uczestnikom przetargów, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargów lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargów wadia zostaną zwrócone w dniu 15.06.2018r. lub przelewem do dnia 18.06.2018r. na wskazane konto.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargów może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargów zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę

nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargów.

Gmina Miasto Lębork jako organizator przetargów obliguje nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w Kancelarii Notarialnej na terenie miasta Lęborka.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

Granice nieruchomości objętych przetargami nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej, a stan nieruchomości wg stanu na gruncie, a także z rysunkiem mapy zasadniczej.. Koszty związane z ewentualnym okazaniem granic geodezyjnych nieruchomości, w tym również wznowieniem znaków granicznych ponosi w całości nabywca nieruchomości.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargów znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na I piętrze UM (pokój 118) i jest do wglądu w godz. 8.00 - 15.00 tel. 059 8637730(48). Ogłoszenie o przetargach zamieszczone jest na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicach ogłoszeń UM Lębork (parter i I piętro). Zastrzega się prawo do odwołania przetargów z ważnych powodów.

Burmistrz Miasta Lęborka poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu z podaniem uzasadnionej przyczyny

www.wybierzlebork.pl

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Karbownik 10-05-2018 13:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-05-2018
Ostatnia aktualizacja: - 10-05-2018 13:24