Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. organizacji imprez w Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku.


Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. organizacji imprez

Stanowisko pracy:

Inspektor ds. organizacji imprez w Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku

Wymagania niezbędne

Wymagania dodatkowe:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Wskaźnik zatrudnienia:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w maju 2018 r. w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekroczył 5%.

Wymagane dokumenty:

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin składania dokumentów upływa: 22 czerwca 2018 r.

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Olimpijczyków 31, od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500 lub przesłać pocztą na adres: Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijczyków 31, 84-300 Lębork.

Dokumenty należy przekazać w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. organizacji imprez w Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku”

Aplikacje, które wpłyną do Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku (decyduje data otrzymania dokumentów) po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru telefonicznie lub droga elektroniczną.

Klauzula informacyjna dla kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora

ds. organizacji imprez

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż :

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku, ul. Olimpijczyków 31.

  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku, ul. Olimpijczyków 31, 84-300 Lębork, tel. 59 862 71 77, e-mail: csir_gle1@o2.pl

  3. Dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

  4. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz miesiąc po jej zakończeniu/zatrudnieniu osoby wyłonionej w wyniku naboru (lub do momentu odbioru dokumentów przez kandydata po zakończonej rekrutacji), a następnie oferty złożone przez kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone. Dane osób, które zostały wskazane jako kolejni kandydaci do zatrudnienia będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od zakończenia naboru lub zatrudnienia osoby wyłonionej w trakcie naboru - następnie, w przypadku gdy nie dojdzie do zatrudnienia tych osób, ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Protokoły z posiedzeń Komisji do spraw naboru posiadają kategorie archiwalną B25, natomiast pozostała dokumentacja przebiegu procesu rekrutacji jest przechowywana przez okres 5 lat, a następnie, po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego - brakowana.

  5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

  6. Przysługuje Pani/Panu prawa do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania.

  7. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia Pańskiej kandydatury na późniejszym etapie rekrutacji.

  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych.

  9. Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie - dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Karbownik 13-06-2018 14:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-06-2018
Ostatnia aktualizacja: - 13-06-2018 14:40