Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Przyznanie Karty Dużej Rodziny

 

 

miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Lęborku
Referat Spraw Społecznych

ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
parter, pokój C2 - przyjmowanie i wydawanie wniosków od poniedziałku do piątku tel. 59 86 37 726, 86 37 780
e-mail: sps@um.lebork.pl

w godzinach:  8:00 - 15:00

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 

 

 

 

 

 

 

wymagane dokumenty

Składając wniosek o przyznanie Karty, należy okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość
2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym
stopniu niepełnosprawności;
5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. 

 

sposób załatwienia sprawy

- na podstawie złożonego wniosku organ ustala, czy rodzinie/członkom rodziny przysługują uprawnienia wynikające z przedmiotowego programu dla rodzin wielodzietnych,
- pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje wydaniem Karty,
- odmowa wydania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej 

opłaty

Karta jest przyznawana bezpłatnie

czas załatwienia sprawy

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, miesiąc, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub 2 miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.

 

 

 

 

 

 

inne informacje

Wniosek o przyznanie Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty oraz do odebrania Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:
1) rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
2) małżonek rodzica;
3) dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).
Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:
1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;
2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia - do ukończenia 18. roku życia;
3) dziecku powyżej 18. roku życia - odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia;
5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
- odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

W przypadku osób, o których mowa w pkt 3 i 6, Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.Rodzic, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień, mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Rodzic nie traci uprawnień wynikających z programu, jeżeli sąd nie odebrał mu władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Małżonek rodzica, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że uprawnienia wynikające z programu utracił rodzic lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.


W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu (np. przerwanie nauki przez pełnoletnie dziecko) członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wydającego Kartę.


Zmiana danych zawartych w Karcie wymaga wydania nowej Karty. 

tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wydania Karty przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji Stronie.  

podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z 2014r. poz. 755) 

druki

ZKDR-04 - objasnienia do wypelniania.jpg

ZKDR-04 - zalacznik dot. osob uprawnionych do wyswietlania karty elektronicznej.pdf

wzor oswiadczenia o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinnej pieczy zastepczej.pdf

wzor oswiadczenia o wladzy rodzicielskiej.pdf

wzor oswiadczenia o planowanym terminie ukonczenia nauki.pdf

KDR - wniosek od 1 stycznia 2018.pdf

objasnienia do wniosku - od 01.01.2018.doc

 

Wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Lęborku
Referat Spraw Społecznych

ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork


parter, pokój C2 - przyjmowanie i wydawanie wniosków od poniedziałku do piątku tel. 59 86 37 726, 86 37 780


e-mail: sps@um.lebork.pl

w godzinach:  8:00 - 15:00

wymagane dokumenty

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać:
1) dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku dziecka - odpis aktu urodzenia. 

sposób załatwienia sprawy

Na podstawie złożonego wniosku Organ wydaje duplikat Karty. 

opłaty

Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 8,76zł.
Organ, w uzasadnionych przypadkach, może odstąpić od pobierania opłaty.

czas załatwienia sprawy

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, miesiąc, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub 2 miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.

inne informacje

Wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o wydanie duplikatu Karty oraz do odebrania Karty lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Duplikat Karty jest wydawany w przypadku zgubienia, kradzieży lub jej utracenia w inny sposób. 

tryb odwoławczy

brak 

podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z 2014r. poz. 755) 

Lista podmiotów, które zadeklarowały przyznanie ulg rodzinom wielodzietnym została przedstawiona na stronie: rodzina.gov.pl.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Betscher 15-07-2014 10:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Karbownik 20-06-2018 09:40