Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

PROCEDURA REJESTRACJI ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

Zasady rejestracji, zmian w rejestrze i wykreślenia z rejestru żłobka i klubu dziecięcego prowadzonego przez osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

 

Podstawa prawna:

 

Art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1457)

 

Informacje ogólne:

 

 • Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić gminy, osoby fizyczne oraz osoby prawne
  i jednostki organizacyjne nieposiadającej osobowości prawnej;

 • Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych;

 • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzi Burmistrz Miasta Lęborka;

 • Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lęborka na stronie www.lebork.pl

 • Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  (Dz. U. 2013, poz. 1457) wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy.

Aby uzyskać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, należy złożyć pisemny wniosek.

Sposób postępowania podczas rejestracji:

 

 • W celu rejestracji żłobka lub klubu dziecięcego należy złożyć wypełniony wniosek o wpis do Rejestru,

 

 • Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia do wglądu:

 

1) dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;

2) w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

3) odpis z odpowiedniego rejestru - dotyczy podmiotów będących osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,

4) zaświadczenie o niekaralności,

5) opinię komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej dotyczącą standarów lokalu, którym będzie prowadzony żłobek / klub dziecięcy,

6) opinię właściwego państwowego inspektora sanitarnego dotyczącą standarów lokalu, którym będzie prowadzony żłobek / klub dziecięcy.

7) dowód dokonania opłaty, o której mowa w art. 33, lub składa jego kopię,

 

 

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych podlega opłacie, opłata nie może być wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami;

 

Rada Miejska w Lęborku w drodze uchwały określiła kwotę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na poziomie 200 zł za wpis żłobka oraz 200 zł za wpis klubu dziecięcego.

 

Opłatę za wpis do rejestru należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Miasto Lębork: Bank Pekao SA  Nr konta: 93 1240 1268 1111 0010 8728 6787.

 

 

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Lęborku
Referat Spraw Społecznych

ul. Armii Krajowej 14

84-300 Lębork

Dodatkowe informacje dotyczące zasad rejestracji można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Referacie Spraw Społecznych pokój nr C 1 lub C 2, (Tel. (kier. 59) 8637-780 lub 8637-726)

 

Sposób załatwienia sprawy:

Przed dokonaniem wpisu do rejestru pracownicy Urzędu Miejskiego w Lęborku dokonają wizytacji lokalu, aby ustalić, czy żłobek lub klub dziecięcy zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi.

Po dokonaniu wpisu do rejestru - wnioskodawca otrzyma zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Od tego momentu podmiot będzie podlegać nadzorowi gminy, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3. Nadzór sprawowany będzie na podstawie planu nadzoru. Czynności nadzorcze mogą być również prowadzone poza planem nadzoru.

 

Odmowa wpisu do rejestru następuje w przypadku gdy:

 • podmiot nie spełnienia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka/klubu dziecięcego;

 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;

 

Zasady dokonywania zmian w Rejestrze:

 

 • Podmiot wpisany do Rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego Rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach stanowiących załączniki do wniosku wymaganych przy rejestracji w terminie 14 dni od zaistnienia zmian (załącznik);

 

Zasady wykreślania zarejestrowanych podmiotów z Rejestru:

 

 • Wykreślenie z Rejestru następuje w przypadku:

- złożenia przez podmiot wpisany do Rejestru wniosku o wykreślenie (załącznik)

- nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

- przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;

 

Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są z mocy ustawy zwolnione z opłaty.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Karbownik 18-11-2014 14:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Maciej Betscher 12-03-2019 14:55