Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

ZGROMADZENIA PUBLICZNE

ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA:

 

Miejsce wykonywania usługi:

Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork

tel. (059) 8637 780, fax (059) 8622 427

email: info@um.lebork.pl

___________________________________________________________________

U W A G A:

Referat Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lęborku jest właściwy do złożenia zawiadomienia o planowanym zgromadzeniu publicznym jedynie w sytuacji, gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie będzie powodować utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu drogowego.

W tym przypadku obowiązują poniżej opisane zasady a termin złożenia zawiadomienia nie wcześniej niż 30 dni i nie krótszy niż 6 dni przed planowanym zgromadzeniem.

W przypadku zgromadzeń nie powodujących utrudnień i konieczności zmian w organizacji ruchu drogowego właściwym jest Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku, zgodnie ze wskazana procedurą określoną w art. 21 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 408 ze zmianami)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Wymagane dokumenty:

 1. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia - druk do pobrania w Referacie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 lub z załącznika;

 1. Pisemna zgoda na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia - druk do pobrania w Referacie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 lub z załącznika;

 1. Zdjęcie organizatora (w formie tradycyjnej - zdjęcie legitymacyjne lub elektronicznej: w formatach grafiki rastrowej) zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;

 1. W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

__________________________________________________________________

 

Opłaty:

Zawiadomienie nie podlega opłacie skarbowej.

Realizacja usługi:

 1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 408 ze zmianami) organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

 1. Zgodnie z art. 9 ust 1.ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 408 ze zmianami) organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 1. W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, które nie spełnia wymagań określonych w art. 10 cyt. ustawy, organ gminy, zgodnie z art. 11. ustawy informuje niezwłocznie organizatora zgromadzenia o stwierdzonych brakach formalnych. Zawiadomienie spełniające wymagania określone w art. 10 wnosi się z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 cyt. ustawy.

 1. Organ gminy udostępnia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o adresie poczty elektronicznej oraz numerze faksu, na które kieruje się zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.

 1. Organ gminy wyposaża przewodniczącego w identyfikator, o którym mowa w art. 19 ust. 3 w/w ustawy.

 1. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym podlega badaniu jego zgodności z prawem oraz w aspekcie zagrożenia życia, zdrowia  lub mienia w znacznych rozmiarach. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przez planowaną data zgromadzenia, jeżeli:

 • jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;

 • jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13 cyt. ustawy. 

 1. Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.

 2. Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy.

 

 

Inne informacje:

 1. Zgromadzeniem jest to zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

 1. W przypadku wniesienia  zawiadomień o zamiarze zorganizowania dwóch lub większej liczby zgromadzeń, które mają zostać zorganizowane chociażby częściowo w tym  samym  miejscu i czasie, i nie jest możliwe ich odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu i zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, o pierwszeństwie wyboru miejsca i czasu zgromadzenia decyduje kolejność wniesienia zawiadomień (data, godzina i minuta wpływu do organu gminy) pod warunkiem, że zawiadomienia nie wykazują braków formalnych.

 1. Przewodniczący zgromadzenia w trakcie trwania zgromadzenia jest obowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, w tym identyfikatora, w który wyposaża go organ gminy.

 1. Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy,  jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, albo mieniu w znacznych rozmiarach, lub gdy narusza przepisy ustawy o zgromadzeniach albo przepisy ustaw karnych, a przewodniczący, uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go. 

 1. Rozwiązanie zgromadzenia przez organ gminy, następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej przewodniczącemu lub w przypadku niemożności skontaktowania się z nim ogłoszonej publicznie uczestnikom zgromadzenia.

 1. Decyzję powyższą doręcza się organizatorowi na piśmie w terminie 72 godzin od jej podjęcia.

 1. Organizatorowi zgromadzenia  przysługuje prawo odwołania się od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia, do Sądu okręgowego w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.

 1. Sankcje karne dotyczące naruszenia prawa o zgromadzeniach określają przepisy Kodeksu wykroczeń.

Tryb odwoławczy:

 1. Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Słupsku, w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

 1. Sąd okręgowy rozpatruje odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wniesienia odwołania.

 1. Na postanowienie sądu okręgowego przysługuje odwołanie w terminie 24 godzin od jego wydania zażalenie do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje je w terminie 24 godzin. Od postanowienia sądu apelacyjnego nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu.

___________________________________________________________________

ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA

POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE:

Zgodnie z art. 21 i art. 22 ust.1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 408 ze zmianami), w przypadku, gdy organizator zgromadzenia uzna, iż planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany jego organizacji, zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia może dokonać nie wcześniej niż na 30 dni i nie później, niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, powiadamiając:

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W GDAŃSKU.

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w postępowaniu uproszczonym (wzór wniosku) należy kierować drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: centrum@gdansk.uw.gov.pl

lub telefonicznie:
tel.: 58/30 77 204, 58/30 23 232, 58/30 58 968
podając następujące dane:

 1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,

 1. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,

 1. ewentualne zagrożenia, które mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Betscher 28-01-2016 09:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Betscher 28-05-2019 11:08