herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14.

Ogłoszenie

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Miasta Lęborka ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork.

 1. Stanowisko pracy :

PODINSPEKTOR w Wydziale Organizacyjnym;

2. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 1. miejsce pracy: Lębork, ul. Armii Krajowej 14,

 2. pełny wymiar czasu pracy,

 3. bezpośredni przełożony: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego,

 4. umowa o pracę: pierwsza umowa zawierana jest na czas określony, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu, zawarta będzie kolejna umowa- na czas nieokreślony,

 5. praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na I piętrze w budynku nie posiadającym windy,

 6. pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, pakiet Microsoft Office i Open Office, Legislator.

3. Wymagania niezbędne :

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

 3. wykształcenie wyższe o profilu administracja,

 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym - podinspektora w Wydziale Organizacyjnym,

 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowany co najmniej 6 miesięczny staż pracy w administracji,

 2. obsługa komputera pakiet Microsoft Office i Open Office, Legislator,

 3. komunikatywność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, opanowanie oraz umiejętność prowadzenia rzeczowych rozmów, stanowczość,

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Obsługa administracyjno-biurowa Sekretarza Miasta,

 2. przygotowywanie zarządzeń Burmistrza Miasta,

 3. przygotowywanie pism okólnych dotyczących funkcjonowania Urzędu Miejskiego,

 4. sporządzanie zestawień i analiz z zakresu prowadzonych spraw,

 5. prowadzenie zbiorów zarządzeń Burmistrza Miasta,

 6. prowadzenie rejestru uchwał Rady Miejskiej,

 7. prowadzenie rejestru interpelacji i wniosków Radnych Miejskich, wniosków komisji Rady Miejskiej,

 8. prowadzenie rejestru i dokumentacji przeprowadzanych kontroli wewnętrznych,

 9. uczestniczenie w pracach zespołów powoływanych przez Burmistrza,

 10. przekazywanie aktów prawa miejscowego do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,

 11. zamieszczanie na przedmiotowej stronie BIP zarządzeń, uchwał i innych dokumentów.

6. Odpowiedzialność pracownika:

 1. pracownik ponosi odpowiedzialność porządkową i odpowiedzialność dyscyplinarną zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania administracyjnego

 2. pracownik ponosi odpowiedzialność porządkową i odpowiedzialność dyscyplinarną zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

7. Rekrutacja i zatrudnianie osób niepełnosprawnych

 1. w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Lęborku przekroczył 6%,

8.Wymagane dokumenty:

 1. oryginał kwestionariusza osobowego, osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

 2. życiorys z uwzględnieniem kariery zawodowej, list motywacyjny,

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

 5. oświadczenie kandydata o niekaralności o treści: „Ja niżej podpisany /nazwisko i imię, adres zamieszkania/ oświadczam, że nie byłam / byłem karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przed żadnym sądem sprawa karna przeciwko mojej osobie”.

 6. oświadczenie kandydata o dobrym stanie zdrowia o treści: „Posiadam dobry stan zdrowia pozwalający mi na podjęcie pracy na stanowisku podinspektora w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Lęborku.”

 7. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych”.

 8. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

Wymagane dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej /okienko Nr 1/ w Urzędzie Miejskim w Lęborku ul. Armii Krajowej 14 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Lęborku” w terminie do dnia 20 października 2017 roku do godziny 15.00 /liczy się data i godzina wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego/.

Oferty które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.lebork.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14.

Witold Namyślak

Burmistrz Miasta Lęborka

www.wybierzlebork.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Betscher 05-10-2017 09:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Maciej Betscher 12-10-2017 14:52