herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Obwieszczenie w sprawie "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Lęborka na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024".

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta Lęborka

 

Na podstawie:

art. 30 i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.1405),

 

Burmistrz Miasta Lęborka podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania dokumentu pn.: Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Lęborka na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 (zwanego dalej Aktualizacją Programu).

Aktualizacja Programu jest wymaganym dokumentem, zgodnie z brzmieniem art. 14. ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017, poz. 519 ze zm.).

Opracowanie Aktualizacji Programu pozwala na przeanalizowanie zmian, jakie zaszły w środowisku przyrodniczym w porównaniu z poprzednimi latami oraz uzupełnienie zadań, których realizacja przyczyni się do ochrony środowiska Lęborka, utrzymania stanu środowiska na dobrym poziomie, o ile taki wynika z badań monitoringu środowiska oraz kontynuowania działań, które zmierzają do jego poprawy w sektorach, gdzie standardy jakości środowiska są przekraczane. Zawarte w Aktualizacji Programu rozwiązania inwestycyjne oraz organizacyjne i informacyjne przyczynią się do właściwego, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, gospodarowania zasobami przyrodniczymi.

 

Burmistrz Miasta Lęborka po opracowaniu projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Lęborka na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” informuje o możliwościach zapoznania się z dokumentacją oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu.

Dokumentacja postępowania jest wyłożona do wglądu w dniach od 10.10.2017 r. do 06.11.2017 r. w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lęborku, 84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 14, pokój C 201, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1500 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu www.bip.um.lebork.pl w zakładce „Informacje o środowisku i jego ochronie”.

 

Zgodnie z art. 40, 41 oraz 54 w/w ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa i informuje o możliwości składania uwagi i wniosków.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski należy kierować na adres: Urząd Miejski w Lęborku, Wydział Ochrony Środowiska, 84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 14, e-mail: ochrona@um.lebork.pl z dopiskiem „uwagi do aktualizacji Programu ochrony środowiska”.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Lęborka.

Nie przewiduje się postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych (www.ekoportal.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku: bip.um.lebork.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 oraz zamieszczenie w lokalnej prasie.

 

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0x01 graphic

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Karbownik 10-10-2017 11:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Karbownik 10-10-2017 11:56