herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę nr 184/2 o powierzchni 171 m2 położonej w obrębie 8 miasta Lęborka przy ul. Lipowej uregulowanej w księdze wieczystej Nr SL1L/00005087/1, dla właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania tych nieruchomości.


Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza I przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę nr 184/2 o powierzchni 171 m2 położonej w obrębie 8 miasta Lęborka przy ul. Lipowej uregulowanej w księdze wieczystej Nr SL1L/00005087/1, dla właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania tych nieruchomości.

W przetargu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości przyległych tj. działek nr 176, nr 184/1, nr 183, położonych w obrębie 8 miasta Lęborka przy ul. Lipowej.

Nieruchomość zgodnie z obowiązującym miejscowym planem o zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka, położona jest na terenie elementarnym oznaczonym symbolem 07.09.MN o dominującej funkcji mieszkaniowej o niskiej intensywności. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej, co wraz z jej ukształtowaniem, oraz małą powierzchnię wskazuje, że brak jest możliwości zagospodarowania jako samodzielnej nieruchomości. Nabywca nieruchomości, jako właściciel nieruchomości przyległej zobowiązany będzie do zapewnienia dostępu do drogi publicznej poprzez należącą do niego nieruchomość przyległą.

Cena wywoławcza wynosi - 12 056,00

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty 23% podatku VAT liczonego od ceny wylicytowanej w przetargu.

Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 168,12 plus koszt ogłoszenia prasowego.

Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT oraz koszt dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na wskazane konto.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków nieruchomość stanowi użytek - Bp.

Podłączenie do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci.

Przetarg przeprowadzony zostanie w dnia 16 stycznia 2018 r. o godz. 11.00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są do złożenia pisemnego zgłoszenia swojego uczestnictwa w przetargu w terminie do 09 stycznia 2018 r

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicach ogłoszeń UM Lębork (parter i I piętro) na jeden dzień przed wyznaczonym terminem przetargu w dniu 15 stycznia 2018 r

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości - 2 000,00 zł.

Wadium w pieniądzu (z oznaczonym numerem działki) można wpłacać w Punkcie Kasowym BGŻ w Urzędzie Miejskim w Lęborku nie później niż do dnia 10.01.2018 r w godz. 9.00 - 14.00 lub na konto Gminy Miasto Lębork Nr 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

W razie wpłat wadiów na konto środki pieniężne muszą wpłynąć na rachunek bankowy najpóźniej w dniu 10.01.2018 r pod rygorem uznania przez organizatora przetargów, że warunek wpłaty nie został spełniony.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu.

Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w ustalonej wysokości w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj.Dz.U.z 2014r. poz.1380).

Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargu lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem do dnia 19 stycznia 2018 r na wskazane konto.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia

umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Gmina Miasto Lębork jako organizator przetargu obliguje nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w Kancelarii Notarialnej na terenie miasta Lęborka.

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

Granice nieruchomości objętej przetargiem nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej, a stan nieruchomości wg stanu na gruncie, a także zgodny z rysunkiem mapy zasadniczej. Koszty związane z ewentualnym okazaniem granic geodezyjnych nieruchomości, w tym również wznowieniem znaków granicznych ponosi w całości nabywca nieruchomości.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na I piętrze UM (pokój 118) i jest do wglądu w godz. 8.00 - 15.00 tel. 059 8 637 730 (48).

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicach ogłoszeń UM Lębork (parter i I piętro).

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. Burmistrz Miasta Lęborka poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz Miasta Lębork

Witold Namyślak

www.wybierzlebork.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Betscher 05-12-2017 12:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-12-2017
Ostatnia aktualizacja: - 05-12-2017 12:22