herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Informacja o opracowaniu "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Lęborka na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024", uzyskaniu niezbędnych opinii i uzgodnień oraz wynikach udziału społeczeństwa w opracowaniu dokumentu.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Miasta Lęborka

Na podstawie: art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.1405 ze zm.)

Burmistrz Miasta Lęborka podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Lęborka na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” (zwanej dalej Aktualizacją Programu), uzyskaniu niezbędnych opinii i uzgodnień oraz wynikach udziału społeczeństwa w opracowaniu dokumentu.

Zgodnie z art. 53, 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 roku cytowanej ustawy, po opracowaniu Aktualizacji Programu, Burmistrz Miasta Lęborka wystąpił do właściwych organów: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku z wnioskiem o odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego dokumentu. Wymienione jednostki wyraziły opinię w sprawie:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem
    nr RDOŚ-Gd-WOO.410.58.2017.ES.1, wyraził opinie, że dla Aktualizacji Programu nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

  • Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  w Gdańsku pismem nr ONS.9022.1.58.2017.MG uzgodnił bez uwag zamiar odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu dokumentu.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Lęborka odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aktualizacji Programu.

Jednocześnie w oparciu o art. 17, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519) Burmistrz Miasta Lęborka wystąpił do Zarządu Powiatu Lęborskiego o zaopiniowanie „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Lęborka na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”.

Zarząd Powiatu Lęborskiego Uchwałą Nr 320/2017 z dnia 25 października 2017 r. zaopiniował przedstawiony projekt pozytywnie.

Burmistrz Miasta Lęborka po opracowaniu projektu Aktualizacji Programu zapewnił także możliwość zapoznania się z dokumentacją i wyrażenia opinii w tej sprawie wszystkim zainteresowanym.

Dokumentacja była wyłożona do wglądu w terminie od  10.10.2017 r. do 06.11.2017 r. W tym samym czasie można było składać uwagi i wnioski. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi i wnioski wobec czego nie było potrzeby ich rozpatrywania.

Biorąc pod uwagę powyższe „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Lęborka na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” zostanie przedłożona Radzie Miejskiej w Lęborku celem przyjęcia uchwałą.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych (www.ekoportal.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku: bip.um.lebork.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 oraz zamieszczenie w lokalnej prasie.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

www.wybierzlebork.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Betscher 07-12-2017 15:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Maciej Betscher 07-12-2017 15:34