herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy odcinka sieci gazowej dn 110 PE niskiego ciśnienia (do 0,5 MPa) na działkach nr 299/1, 300/7, 300/9 obręb 11 przy ul.Obrońców Wybrzeża w Lęborku.

Lębork, dnia 14.02.2018 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

 

Działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), Burmistrz Miasta Lęborka niniejszym zawiadamia Strony postępowania o wszczęciu w dniu 05.02.2018 r., postępowania administracyjnego, na wniosek Inwestora: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Pionierów 2, 84-300 Lębork, reprezentowanego przez pełnomocnika pana Ksawerego Łudzińskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i instalacją elektryczną dla przepompowni w rejonie ul. Nadmorskiej w Lęborku”

planowanego do realizacji na działkach:

  • Gmina Miasto Lębork, obręb 13: 46/8, 46/6, 47/3, 48, 49/4, 50, 51/1, 51/2, 52/7, 52/11, 52/10, 52/11, 52/9, 52/14, 53/5, 53/7, 56/9, 56/12, 57/2, 58/1, 53/13, 53/16

  • Gmina Miasto Lębork obręb 3: 31, 32/2

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tut. organ o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i zgłaszania wniosków, uwag bądź zastrzeżeń dot. ww. sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej14, pok. B 112. od pon. do pt., w godz. pracy urzędu.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Lęborka. Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych prawem opinii i uzgodnień organów współdziałających w wydaniu decyzji tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarządu Zlewni w Gdańsku.

Wobec powyższego, rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), - niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie. Doręczenie Stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 15.02.2018r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom i do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych www.ekoportal.pl (nr karty 9/2018) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku: bip.um.lebork.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14, oraz wywieszenie w miejscu planowanej inwestycji.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Karbownik 15-02-2018 10:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Karbownik 15-02-2018 10:12