herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie portierni w miejscowości Lębork na działce o numerze ewidencyjnym 97/4.


Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie:

- art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.);

- art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.),

W dniu 12 lutego 2018 r. na wniosek Farm Frites Poland S.A. 84 - 300 Lębork, ul. Abrahama 13, reprezentowanej przez pełnomocnika Stanisława Pekróla, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie portierni w miejscowości Lębork na działce o numerze ewidencyjnym 97/4

Celem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest ocena oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia obejmująca określenie, analizę oraz ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m.in. na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki, możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Lęborka. Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych prawem opinii i uzgodnień organów współdziałających w wydaniu decyzji tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarządu Zlewni w Gdańsku.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tut. organ o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i zgłaszania od pon. do pt., w godz. od 800- 1500 w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, pok. 112, wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane informacje i materiały.

Informacja dotycząca złożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedmiotowego przedsięwzięcia została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach www.ekoportal.pl (nr karty 10/2018) udostępnionym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku bip.um.lebork.pl.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

www.wybierzlebork.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Betscher 16-02-2018 10:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 16-02-2018 10:27