herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Ogloszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej w Lęborku.


OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora

w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej w Lęborku

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku ogłasza nabór na wolne stanowisko

urzędnicze w Sekcji Zasobów Komunalnych

 1. Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie minimum średnie,

  • doświadczenie w pracy z petentami,

  • znajomość problematyki mieszkaniowej,

  • minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe,

  • niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu
   za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni
   z praw publicznych,

  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 • obywatelstwo polskie.

 1. Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność obsługi komputera (pakiet Windows Office),

 • ogólna dobra sprawność fizyczna związana z koniecznością pracy w terenie,

 • odporność na stres

 • umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń od najemców

 • dokonywanie doraźnych przeglądów lokali i budynków w związku ze zgłoszonymi problemami eksploatacyjnymi,

 • prowadzenie dokumentacji związanej z eksploatacją i wynajmem lokali,

 • organizowanie zabezpieczenia lokali nie zasiedlonych lub zwolnionych w wyniku eksmisji,

 • protokólarne przekazywanie i przyjmowanie lokali najemcom i od najemców,

 • prowadzenie korespondencji związanej z zakresem czynności,

 • sporządzanie, gromadzenie umów najmu lokali,

 • nanoszenie zmian w naliczeniach za najem lokalu zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym,

 • rozliczanie mediów wśród najemców lokali komunalnych w obcej administracji,

 • rozliczanie kosztów zarządu nieruchomością wspólną zgodnie z udziałem Gminy we wspólnocie mieszkaniowej,

 • rejestrowanie uchwał wspólnot mieszkaniowych.

4. Odpowiedzialność pracownika:

 • pracownik ponosi odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną zgodnie
  z przepisami Kodeksu pracy,

 • pracownik ponosi odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną zgodnie
  z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  • miejsce pracy: Lębork, ul. Armii Krajowej 14,

  • wymiar czasu pracy: pełny,

  • umowa o pracę: pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony, kolejna natomiast na czas nieokreślony - jeśli nie będzie zastrzeżeń,

  • praca w pomieszczeniu z klimatyzacją, zlokalizowanym na I piętrze w budynku nie posiadającym windy,

  • praca biurowa z obsługą komputera, praca w terenie

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych przekroczył 6 %.

7. Wymagane dokumenty:

 • oryginał kwestionariusza osobowego, osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
  w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika /Dz. U. t.j. z 2017r., poz. 894 z późn. zm./

 • życiorys z uwzględnieniem kariery zawodowej, list motywacyjny,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające staż pracy,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

 • oświadczenie kandydata o niekaralności o treści: „Ja niżej podpisany /nazwisko
  i imię, adres zamieszkania/ oświadczam, że nie byłam / byłem karany
  za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przed żadnym sądem sprawa karna przeciwko mojej osobie”,

 • oświadczenie kandydata o dobrym stanie zdrowia o treści: „Posiadam dobry stan zdrowia pozwalający mi na podjęcie pracy na stanowisku Podinspektora
  w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej w Lęborku,

 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” /Dz. U. z 2016 r. t. j., poz. 922 / oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. t.j. z 2016 r., poz.902 z późn. zm./.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane
i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 12 marca 2018 r. do godz.
1500 pod adresem:

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej ul. Armii Krajowej 14 84-300 Lębork

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko urzędnicze Podinspektora w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej w Lęborku”

Oferty, które wpłyną do MZGK po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do MZGK) nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.lebork.pl., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku ul. Armii Krajowej 14 oraz Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Lęborku ul. Armii Krajowej 14.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Betscher 23-02-2018 14:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 23-02-2018 14:17