herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lęborku.

Ogłoszenie

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Burmistrz Miasta Lęborka ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork.

 

 1. Stanowisko pracy :

 

AUDYTOR WEWNĘTRZNY W URZĘDZIE MIEJSKIM W LĘBORKU

 

2. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 1. miejsce pracy: Lębork, ul. Armii Krajowej 14,

 2. wymiar czasu pracy: 1/2 etatu,

 3. umowa o pracę: pierwsza umowa zawierana jest na czas określony, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu, zawarta będzie kolejna umowa na czas nieokreślony,

 4. praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na piętrze w budynku nie posiadającym windy,

 5. pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,

 6. wyposażenie stanowiska pracy: zestaw komputerowy, drukarka, Microsoft Office, telefon stacjonarny,

 7. bezpośredni kontakt z pracownikami urzędu oraz kierownikami jednostek organizacyjnych.

3. Wymagania niezbędne :

 1. kwalifikacje zawodowe określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,

 2. obywatelstwo polskie,

 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

 4. wykształcenie wyższe o profilu: ekonomia, rachunkowość, finanse, administracja,

 5. co najmniej trzyletni staż pracy,

 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku audytora wewnętrznego,

 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowany co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej na stanowisku urzędniczym,

 2. zdolność biegłego rozumienia, interpretowania i stosowania przepisów prawa,

 3. obsługa komputera /pakiet Windows Office i Open Office, poczta elektroniczna/,

 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. sporządzanie rocznego planu audytu wewnętrznego,

 2. systematyczna ocena kontroli zarządczej oraz czynności doradcze,

 3. sporządzanie sprawozdań z wykonania planu audytu wewnętrznego,

 4. realizowanie planowych oraz w uzasadnionych przypadkach pozaplanowych zadań audytowych,

 5. przeprowadzanie analizy ryzyka w celu wyznaczenia obszarów ryzyka do planu audytu wewnętrznego,

 6. dokumentowanie czynności i zdarzeń mających istotne znaczenie dla wyników audytu,

 7. sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych,

 8. prowadzenie akt bieżących i stałych.

 

6. Odpowiedzialność pracownika:

 1. pracownik ponosi odpowiedzialność porządkową i odpowiedzialność dyscyplinarną zgodnie z przepisami Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych.

 

7. Rekrutacja i zatrudnianie osób niepełnosprawnych

 1. w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Lęborku przekroczył 6%,

8.Wymagane dokumenty:

 1. oryginał kwestionariusza osobowego, osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,

 2. list motywacyjny,

 3. życiorys z uwzględnieniem kariery zawodowej,

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

 6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

 7. oświadczenie kandydata o niekaralności o treści: „Ja niżej podpisany /nazwisko i imię, adres zamieszkania/ oświadczam, że nie byłam / byłem karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przed żadnym sądem sprawa karna przeciwko mojej osobie”.

 8. oświadczenie kandydata o dobrym stanie zdrowia o treści: „Posiadam dobry stan zdrowia pozwalający mi na podjęcie pracy na stanowisku audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lęborku.”

 9. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych.

 10. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

 

Wymagane dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej /okienko Nr 1/ w Urzędzie Miejskim w Lęborku ul. Armii Krajowej 14 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lęborku” w terminie do dnia 31 marca 2018 roku do godziny 15.00 /liczy się data i godzina wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego/.

Oferty które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.lebork.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14.

Burmistrz Miasta

Witold Namyślak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Karbownik 02-03-2018 12:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Karbownik 02-03-2018 12:42