herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - rejon ul. Artylerzystów w Lęborku zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych: 283 obr. 1; 10/2, 10/3, 10/4, 11, 14, 74, 75, 149, 151, 206, 289, 290, 291, 293, 294, 295, 298, 299 obr. 5; 334 obr. 6.


O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta Lęborka

Na podstawie:

- art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.);

- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

z a w i a d a m i a m:

Strony postępowania, że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - rejon ul. Artylerzystów w Lęborku zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych: 283 obr. 1; 10/2, 10/3, 10/4, 11, 14, 74, 75, 149, 151, 206, 289, 290, 291, 293, 294, 295, 298, 299 obr. 5; 334 obr. 6 w dniu 12 marca 2018 r. Burmistrz Miasta Lęborka wydał Postanowienie nr OŚG.6220.14.2017.P, w którym odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Z dokumentami zgromadzonymi w trakcie postępowania oraz treścią Postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 w Wydziale Ochrony Środowiska w pokoju nr 112 B od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 w terminie od dnia 13.03.2018r do 20.03.2018r. Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna.

Informacja o wydanym postanowieniu została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach (www.ekoportal.pl nr karty 15/2018) prowadzonym przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku: bip.um.lebork.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 oraz wywieszenie w miejscu planowanej inwestycji.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

www.wybierzlebork.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Betscher 14-03-2018 14:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-03-2018
Ostatnia aktualizacja: - 14-03-2018 14:36