herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych.


Referat ds. Oświaty

 

Nazwa usługi:

 • Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

Miejsce wykonywania usługi: Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, pok. nr 121 C

Tel. 59 86-37-724, 59 86-37-721, 59 86-37-790; Fax 59 86-37-724

Mail: burmistrz@um.lebork.pl, oswiata@um.lebork.pl

Wymagane dokumenty:

 • dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę.

 • dokumentu potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy.

 • umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.

 • świadectwa pracy młodocianego pracownika.

 • dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym.

 • dokumentu potwierdzającego krótszy okres szkolenia (dołączyć w przypadku zmiany umowy).

 • umowy o pracę i świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki).

 • wypełniony formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (druk do pobrania nr 2; druk do pobrania nr 3

 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wysokości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (druk do pobrania nr 4).

Opłaty: bez opłat

Inne informacje:

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.

Wysokość kwoty dofinansowania

Tryb nauki

Wysokość dofinansowania

 

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 m-cy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 m-cy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)

 

do 8.081 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy przy okresie kształcenia wynoszącym maksymalnie 22 m-ce (za każdy pełny miesiąc kształcenia)

 

254 zł

(za każdy pełny miesiąc)

Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948), stanowi pomoc de minimis udzieloną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., s. 1).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278 ze zm.) w § 3a zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia Burmistrza Miasta Lęborka o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem (druk do pobrania nr 5 - zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem).

Termin składania dokumentów

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Czas załatwiania

Wydanie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 35 § 3 KPA. Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania w termie 14 dni od dnia jej otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Lęborka

Podstawa prawna:

 1. Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia;.

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244 poz. 1626);

 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 622);

 6. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis;

 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Karbownik 26-04-2018 11:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Betscher 19-10-2018 12:42