Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych.


Referat ds. Oświaty

 

Nazwa usługi:

 • Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

Miejsce wykonywania usługi: Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, pok. nr 121 C

Tel. 59 86-37-724, 59 86-37-721, 59 86-37-790; Fax 59 86-37-724

Mail: burmistrz@um.lebork.pl, oswiata@um.lebork.pl

Wymagane dokumenty:

 • dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę.

 • dokumentu potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy.

 • umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.

 • świadectwa pracy młodocianego pracownika.

 • dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym.

 • dokumentu potwierdzającego krótszy okres szkolenia (dołączyć w przypadku zmiany umowy).

 • umowy o pracę i świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki).

 • wypełniony formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (druk do pobrania nr 2; druk do pobrania nr 3

 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wysokości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (druk do pobrania nr 4).

Opłaty: bez opłat

Inne informacje:

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.

Wysokość kwoty dofinansowania

Tryb nauki

Wysokość dofinansowania

 

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 m-cy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 m-cy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)

 

do 8.081 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy przy okresie kształcenia wynoszącym maksymalnie 22 m-ce (za każdy pełny miesiąc kształcenia)

 

254 zł

(za każdy pełny miesiąc)

Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948), stanowi pomoc de minimis udzieloną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., s. 1).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278 ze zm.) w § 3a zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia Burmistrza Miasta Lęborka o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem (druk do pobrania nr 5 - zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem).

Termin składania dokumentów

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Czas załatwiania

Wydanie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 35 § 3 KPA. Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania w termie 14 dni od dnia jej otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Lęborka

Podstawa prawna:

 1. Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia;.

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244 poz. 1626);

 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 622);

 6. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis;

 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Karbownik 26-04-2018 11:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Bielski 05-07-2019 07:07