Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora - Przedszkola Nr 1, Nr 6, i Nr 10 w Lęborku.

BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA

 

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

- PRZEDSZKOLA NR 1 w Lęborku

przy ul. Czołgistów 37, 84-300 Lębork

- PRZEDSZKOLA NR 6 w Lęborku

przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 7, 84-300 Lębork

- PRZEDSZKOLA NR 10 w Lęborku

przy ul. B. Krzywoustego 6 , 84-300 Lębork

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1. Osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która:

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce

lub posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce;

 1. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

 2. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

 3. przed przystąpieniem do konkursu uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej;

 4. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

 5. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

 6. nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - prawo o szkolnictwie wyższym oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

 7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 8. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

 9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

 10. w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.

2. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, spełniający wymagania określone w pkt 1 niniejszego ogłoszenia, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

3. Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

 2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

 4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

 5. spełnia wymogi określone w pkt 1lit. b, e, f, h, j, k niniejszego ogłoszenia.

 

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej placówki;

  2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

c. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- data i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)

 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

 3. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz .U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) - w przypadku cudzoziemca;

 4. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

 5. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

  1. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 1. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311);

 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

ł) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

 1. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

 2. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

Oferty należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia, nazwiska, adresem zwrotnym oraz numerem telefonu i dopiskiem; „Konkurs - ………….. (wpisać nazwę placówki)” w terminie do dnia 25.05.2018 r. do godz. 15.00.

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Lęborka, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

BURMISTRZ MIASTA

Witold Namyślak

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Karbownik 09-05-2018 09:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Karbownik 09-05-2018 09:41