herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Stacja demontażu pojazdów przy ul. Słupskiej 18, na działkach o nr 302/100, 302/48, 302/34, w obrębie 6 na terenie miasta Lęborka.


O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta Lęborka

Na podstawie:

- art. 104 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

z a w i a d a m i a m, ż e:

W dniu 12 czerwca 2018 r. na wniosek Mieszkańców Osiedla Roszarniczego ul. Kolejarzy w Lęborku wydana została decyzja odmawiająca stwierdzenia wygaśnięcia decyzji z dnia 11 kwietnia 2016 roku, znak OŚG.6220.1.2016.P o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Stacja demontażu pojazdów przy ul. Słupskiej 18, na działkach o nr 302/100, 302/48, 302/34, w obrębie 6 na terenie miasta Lęborka.

Z dokumentami zgromadzonymi w trakcie postępowania oraz treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 w Wydziale Ochrony Środowiska w pokoju nr 112 B od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku (ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk), za pośrednictwem Burmistrza Miasta Lęborka w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia, zgodnie z art. 127 i 129 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.

Doręczenie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia. Data publikacji obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku: bip.um.lebork.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 oraz wywieszenie w miejscu planowanej inwestycji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Karbownik 13-06-2018 12:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-06-2018
Ostatnia aktualizacja: - 13-06-2018 12:58