herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy zabudową przy ul. 8 Maja (dawna 9 Maja) a rzeką Okalicą w Lęborku oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

O G Ł O S Z E N I E

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy zabudową przy ul. 8 Maja (dawna 9 Maja) a rzeką Okalicą w Lęborku oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073, ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz.1405, ze zmianami)

Burmistrz Miasta Lęborka zawiadamia:

1. o podjęciu przez Radę Miejską w Lęborku Uchwały Nr XXXI-435/2017 z dnia 20 października 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy zabudową przy ul. 8 Maja (dawna 9 Maja) a rzeką Okalicą w Lęborku zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVIII-453/2006 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17 marca 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 61 z dnia 9 czerwca 2006 roku, poz.1259) w zakresie obejmującym oznaczony tam teren 2MN;

2. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Wnioski należy składać na piśmie do zmiany miejscowego planu a do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko także ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w Urzędzie Miejskim w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 (pok.116), adres poczty e-mail architektura@um.lebork.pl, w terminie do dnia 23 lipca 2018 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 (pok.116).

Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta Lęborka.

 

www.wybierzlebork.pl

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Karbownik 13-06-2018 13:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Karbownik 13-06-2018 13:03