herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. organizacji imprez w Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku.


Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. organizacji imprez

Stanowisko pracy:

Inspektor ds. organizacji imprez w Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe oraz co najmniej 2 lata stażu pracy lub wykształcenie średnie oraz co najmniej 4 lata stażu pracy,       

 • obywatelstwo polskie,

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • znajomość przepisów z zakresu organizacji imprez masowych, sportowych, rekreacyjnych oraz rozrywkowych,

 • prawo jazdy kat. B,

 • biegła obsługa pakietu MS Office oraz programu graficznego CorelDRAW,

 • zgoda na przetwarzanie danych (klauzula zgody)

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność redagowania pism urzędowych,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • komunikatywność,

 • dyspozycyjność,

 • terminowość,

 • dobra organizacja pracy,

 • motywacja do pracy na oferowanym stanowisku.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przygotowywanie i organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych i masowych,

 • współpraca w organizacji imprez z placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, klubami, stowarzyszeniami,

 • opracowywanie kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych w porozumieniu z placówkami oświatowymi i organizacjami działającymi na terenie miasta,

 • opracowywanie preliminarza wydatków na planowane imprezy,

 • opracowywanie projektów regulaminów imprez sportowych,

 • kontrola imprez organizowanych przez inne podmioty, przy udziale środków finansowych z budżetu miasta,

 • przygotowywanie umów cywilno-prawnych związanych z organizowanymi imprezami,

 • wykonywanie obowiązków wynikających z umów związanych z organizowanymi imprezami,

 • przygotowywanie planów graficznych, dyplomów, plakatów,

 • użytkowanie samochodu służbowego zgodnie z jego przeznaczeniem,

 • dokonywanie zakupu towarów i materiałów zgodnie z otrzymywanym zapotrzebowaniem.

Wskaźnik zatrudnienia:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w maju 2018 r. w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekroczył 5%.

Wymagane dokumenty:

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej - podpisany własnoręcznie,

 • list motywacyjny - podpisany własnoręcznie,

 • kserokopia dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie o posiadaniu  pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z  pełni praw publicznych,

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (klauzula zgody),

 • podpisana własnoręcznie Klauzula zgody kandydata do celów rekrutacji w brzmieniu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin składania dokumentów upływa: 22 czerwca 2018 r.

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Olimpijczyków 31, od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500 lub przesłać pocztą na adres: Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijczyków 31, 84-300 Lębork.

Dokumenty należy przekazać w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. organizacji imprez w Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku”

Aplikacje, które wpłyną do Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku (decyduje data otrzymania dokumentów) po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru telefonicznie lub droga elektroniczną.

Klauzula informacyjna dla kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora

ds. organizacji imprez

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku, ul. Olimpijczyków 31.

 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku, ul. Olimpijczyków 31, 84-300 Lębork, tel. 59 862 71 77, e-mail: csir_gle1@o2.pl

 3. Dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

 4. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz miesiąc po jej zakończeniu/zatrudnieniu osoby wyłonionej w wyniku naboru (lub do momentu odbioru dokumentów przez kandydata po zakończonej rekrutacji), a następnie oferty złożone przez kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone. Dane osób, które zostały wskazane jako kolejni kandydaci do zatrudnienia będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od zakończenia naboru lub zatrudnienia osoby wyłonionej w trakcie naboru - następnie, w przypadku gdy nie dojdzie do zatrudnienia tych osób, ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Protokoły z posiedzeń Komisji do spraw naboru posiadają kategorie archiwalną B25, natomiast pozostała dokumentacja przebiegu procesu rekrutacji jest przechowywana przez okres 5 lat, a następnie, po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego - brakowana.

 5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawa do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania.

 7. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia Pańskiej kandydatury na późniejszym etapie rekrutacji.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych.

 9. Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie - dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Karbownik 13-06-2018 14:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-06-2018
Ostatnia aktualizacja: - 13-06-2018 14:40