herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. windykacji w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej w Lęborku.

OGŁOSZENIE

 

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. windykacji

w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej w Lęborku

 

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Sekcji Finansowo-Księgowej

 1. Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie - wyższe,

  2. staż pracy - minimum 5 lat,

  3. niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu
   za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni
   z praw publicznych,

  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

  6. obywatelstwo polskie.

 1. Wymagania dodatkowe:

a) preferowany profil - co najmniej 2 letni staż pracy w komórce finansowo - - księgowej,

b) umiejętność obsługi komputera (pakiet Windows Office),

c) umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność,

d) znajomość ustaw:

- z dnia 29.09.1994 r. - o rachunkowości (Dz. U. t. j. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.)

- z dnia 27.08.2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. t. j. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Finansów z 07.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. t. j. z 2015 r., poz. 1542 z późn. zm.)

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. informowanie najemców o stanie zadłużenia z wyjaśnieniem wątpliwości w zakresie obciążeń i wpłat,

 2. sporządzanie wezwań do zapłaty po trzech pełnych okresach zaległości w opłatach i wysyłanie ich do najemców,

 3. przygotowywanie dokumentów wypowiedzenia stosunku prawnego zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

 4. przygotowywanie ugód zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Lęborka,

 5. przygotowywanie pozwów do zapłaty oraz dokumentów do eksmisji najemców,

 6. prowadzenie terminarza spraw skierowanych do najemcy,

 7. wystawianie not windykacyjnych w przypadku zgonu najemcy, umorzenia zadłużeń zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta i inne,

 8. nadzorowanie prac Sekcji Windykacji,

 9. przygotowywanie informacji dotyczących zadłużeń najemców,

 10. sporządzanie tematów na „Stanowisko” Burmistrza Miasta,

 11. księgowanie wpłat najemców,

 12. wprowadzanie dodatków mieszkaniowych na podstawie otrzymanych decyzji z MOPS,

 13. wykonywanie innych prac o zbliżonym stopniu trudności i odpowiadających posiadanym kwalifikacjom a w szczególności pełnienia zastępstw zleconych przez bezpośredniego przełożonego Głównego Księgowego.

4. Odpowiedzialność pracownika:

a) pracownik ponosi odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną zgodnie z przepisami Kodeksu pracy,

b) pracownik ponosi odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. miejsce pracy: Lębork, ul. Armii Krajowej 14,
 2. wymiar czasu pracy: pełny,

 3. umowa o pracę: pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony, kolejna natomiast na czas nieokreślony - jeśli nie będzie zastrzeżeń,

 4. praca w pomieszczeniu z klimatyzacją, zlokalizowanym na parterze w budynku nie posiadającym windy,

 5. praca biurowa z obsługą komputera.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

a) w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych przekroczył 6 %.

7. Wymagane dokumenty:

 1. oryginał kwestionariusza osobowego, osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika /Dz. U. t. j. z 2017 r., poz. 894 z późn. zm./

 2. życiorys z uwzględnieniem kariery zawodowej, list motywacyjny,

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 4. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające staż pracy,

 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

 6. oświadczenie kandydata o niekaralności o treści: „Ja niżej podpisany /nazwisko i imię, adres zamieszkania/ oświadczam, że nie byłam / byłem karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przed żadnym sądem sprawa karna przeciwko mojej osobie”,

 7. oświadczenie kandydata o dobrym stanie zdrowia o treści: „Posiadam dobry stan zdrowia pozwalający mi na podjęcie pracy na stanowisku Inspektora ds. windykacji w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej w Lęborku,

 8. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
  z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” /Dz. U. t.j. z 2016 r., poz. 922/ oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. t.j. z 2016 r., poz.902 z późn. zm./.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 02.08. 2018 r. do godz. 1500 pod adresem:

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej ul. Armii Krajowej 14 84-300 Lębork

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. windykacji w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej w Lęborku”

Oferty, które wpłyną do MZGK po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do MZGK) nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.lebork.pl., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku ul. Armii Krajowej 14 oraz Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Lęborku ul. Armii Krajowej 14.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Betscher 18-07-2018 12:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Betscher 18-07-2018 13:01