herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w kwartale ulic: Słupskiej, Jana Pawła II, Krzywoustego i linii kolejowej Gdynia-Słupsk w Lęborku.

O G Ł O S Z E N I E

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w kwartale ulic: Słupskiej, Jana Pawła II, Krzywoustego i linii kolejowej Gdynia-Słupsk w Lęborku oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073, z późn. zmianami) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz.1405, z późn. zmianami)

 

Burmistrz Miasta Lęborka zawiadamia:

 

 

1. o podjęciu przez Radę Miejską w Lęborku Uchwały Nr XXXIV-526/2018 z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w kwartale ulic: Słupskiej, Jana Pawła II, Krzywoustego i linii kolejowej Gdynia-Słupsk w Lęborku;

2. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie do miejscowego planu a do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko także ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w Urzędzie Miejskim w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 (pok.116), adres poczty e-mail architektura@um.lebork.pl, w terminie do dnia 11 września 2018 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 (pok.116).

Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta Lęborka.

 

 

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

 

www.wybierzlebork.pl

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Karbownik 06-08-2018 11:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Karbownik 06-08-2018 11:11