Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 324 o powierzchni 900 m2 położonej w obrębie 2 miasta Lęborka przy ul. Jesionowej 23 uregulowanej w księdze wieczystej Nr SL1L/12241/1.

Burmistrz Miasta Lęborka

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 324 o powierzchni 900 m2 położonej w obrębie 2 miasta Lęborka przy ul. Jesionowej 23 uregulowanej w księdze wieczystej Nr SL1L/12241/1.

Nieruchomość zabudowana jest dwoma budynkami o łącznej powierzchni zabudowy 248m?. Budynek usługowo - mieszkalny (dwie kondygnacje, pięrtro lokal mieszkalny, parter usługowo - handlowy) o powierzchni zabudowy 131 m?, budynek mieszkalny (dwie kondygnacje mieszkalne) o powierzchni zabudowy 117 m?.

Dla nieruchomości obowiązuje zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka na obszarze obejmującym część jednostki terytorialnej T.1 zatwierdzoną Uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku Nr XIX - 165/1999 z dnia 01 października 1999 roku (Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 129 poz. 1119), zgodnie z którym znajduje się ona na terenie elementarnym 01.13.MN o dominującej funkcji mieszkaniowej o niskiej intensywności.

Cena wywoławcza wynosi - 301.280,00

Wylicytowana cena nabycia nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ppkt. a w związku z art. 29 a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości  197,19 zł plus koszt ogłoszenia prasowego.

Cena osiągnięta w przetargu oraz koszt dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, w Punkcie Kasowym w Urzędzie Miejskim w Lęborku czynnym w godz. 7.30 - 14.00 na rachunek bankowy Gminy Miasto Lębork Nr 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 w Banku Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A. Oddział Lębork przy ul. Zwycięstwa 4 lub przelewem na wyżej wskazane konto.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków nieruchomość stanowi użytek - B.

Podłączenie do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci.

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 23 października 2018 r. o godz. 10.00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości - 40 000,00 zł.

Wadium w pieniądzu (z oznaczeniem numeru działki) można wpłacać nie później niż do dnia 18 października 2018 r. w Punkcie Kasowym w Urzędzie Miejskim w Lęborku czynnym w godz. 7.30 - 14.00 na rachunek bankowy Gminy Miasto Lębork Nr 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 w Banku Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A. Oddział Lębork przy ul. Zwycięstwa 4 lub przelewem na wyżej wskazane konto.

W razie wpłaty wadium przelewem na rachunek bankowy, środki pieniężne muszą zostać zaksięgowane na w/w rachunek bankowy najpóźniej w dniu 18 października 2018 r pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu.

Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w ustalonej wysokości w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj.Dz.U.z 2014r. poz.1380).

Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargu lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone w dniu 24 października 2018 r w godz. od 12.00 - 14.00 w Punkcie Kasowym w Urzędzie Miejskim lub przelewem do dnia 26 października 2018 r na wskazane konto.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Gmina Miasto Lębork jako organizator przetargu obliguje nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w Kancelarii Notarialnej na terenie miasta Lębork.

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

Granice nieruchomości objętej przetargiem nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej, a stan nieruchomości wg stanu na gruncie, a także zgodny z rysunkiem mapy zasadniczej. Koszty związane z ewentualnym okazaniem granic geodezyjnych nieruchomości, w tym również wznowieniem znaków granicznych ponosi w całości nabywca nieruchomości.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na I piętrze UM (pokój 118) i jest do wglądu w godz. 8.00 - 15.00 tel. 059 8 637 730 (48).

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicach ogłoszeń UM Lębork (parter i I piętro).

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. Burmistrz Miasta Lęborka poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz Miasta Lębork

Witold Namyślak

www.wybierzlebork.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Betscher 12-09-2018 13:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Betscher 12-09-2018 13:23