herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główna księgowa w Przedszkolu Nr 9 w Lęborku.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
Dyrektor Przedszkola nr 9 w Lęborku
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
główny księgowy

1. Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie;

 • Wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne;

 • Co najmniej 3-letni staż pracy lub wykonywanie przez 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, a przy wykształceniu średnim ekonomicznym co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości;

 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 • Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie i przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo karno-skarbowe;

 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;

 • Nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe, które pozwolą na optymalne wykonywanie zadań
na stanowisku:

 • Dobra znajomość księgowości budżetowej;

 • Znajomość i umiejętność korzystania z przepisów z zakresu ustawy
  o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa o zamówieniach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i ustawy Karta Nauczyciela;

 • Biegła umiejętność obsługi komputera, obsługi programów: Finanse DDJ, Programy ProgMan-u, Płatnik, GUS, SJO Bestia, MS Office Word, bankowości elektronicznej
  eBGŻ firma;

 • Komunikatywność, dyskrecja, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Obsługa finansowo-księgowa placówki tj. prowadzenie pełnej księgowości placówki
  za pomocą programu finansowo-księgowego oraz naliczanie wynagrodzeń
  w programie płacowym - Finanse DDJ;

 • Sporządzanie i kontrola realizacji planów dochodów i wydatków;

 • Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;

 • Rozliczanie składek ZUS;

 • Sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego;

 • Sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, sprawozdań statystycznych, analiz;

 • Rozliczanie i nadzór nad gospodarką finansową związaną z żywieniem dzieci;

 • Kierowanie i nadzór nad pracą intendentki;

 • Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych.

4. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 • Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole nr 9 w Lęborku, ul. Mireckiego 9,
  84-300 Lębork;

 • Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu;

 • Umowa o pracę;

 • Praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na piętrze w budynku;

 • Praca przy monitorze ekranowym co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy;

 • W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Nr 9 w Lęborku nie przekroczył 6%.

5. Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny wraz z numerem telefonu do kontaktu.

 • Dokumenty potwierdzające: wymagane wykształcenie, ewentualne dodatkowe kwalifikacje.

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 • Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż.

 • Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, umiejętności i osiągnięcia zawodowe.

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo polskie kandydata poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu
  z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Oświadczenie że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
  z pełni praw publicznych.

 • Oświadczenie kandydata o dobrym stanie zdrowia o treści: ,,Posiadam dobry stan zdrowia pozwalający mi na podjęcie pracy na stanowisku głównego księgowego
  w Przedszkolu nr 9 w Lęborku.”

 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzania procesu naboru, zgodnie z ustawą
  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r.
  poz. 1260 i 1669).

6. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Przedszkola nr 9, przy ul. Mireckiego 9
w Lęborku, w terminie do godziny 14:00, dnia 29 października 2018 r., w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko urzędnicze głównego księgowego”.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 59/ 862 17 72.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lęborka oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Przedszkola nr 9 w Lęborku.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Betscher 17-10-2018 14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Betscher 17-10-2018 14:54