Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Lęborka w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego, uregulowane w księdze wieczystej SL1L/00005275/6.

Burmistrz Miasta Lęborka

 

ogłasza I przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Lęborka w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego, uregulowane w księdze wieczystej SL1L/00005275/6.

Zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego w Lęborku, zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXI-434/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20 października 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2017 roku, poz. 4125), nieruchomości położone są na terenie elementarnym oznaczonym symbolem 8.MW,MN o przeznaczeniu - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Działki nr: 159/7;159/8;159/9;159/10 znajdują się w strefie W.II ochrony konserwatorskiej.

Grunt przeznaczony do zbycia podlega ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) z wyłączeniem rozdziału 2 ustawy.

L.p

Nr działki

Powierzchnia

w m2

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza zł

Wadium

w zł

Koszty dokumentacji w zł

1.

159/4

1174

RIII b;

R IV b

53 000,00

6 000,00

282,23 + koszt ogłoszenia prasowego

2.

159/5

890

RIII b;

R IV b

40 500,00

5 000,00

282,23 + koszt ogłoszenia prasowego

3.

159/6

890

RIII b;

R IV b

 

40 500,00

5 000,00

282,23 + koszt ogłoszenia prasowego

4.

159/7

890

R III b

40 500,00

5 000,00

282,23 + koszt ogłoszenia prasowego

5.

159/8

1288

R III b

58 000,00

6 000,00

282,23 + koszt ogłoszenia prasowego

6.

159/9

790

R III b

36 000,00

4 000,00

282,23 + koszt ogłoszenia prasowego

7.

159/10

789

R III b

36 000,00

4 000,00

282,23 + koszt ogłoszenia prasowego

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty 23% podatku VAT liczonego od ceny wylicytowanej w przetargu.

Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT oraz koszt dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, na wskazany rachunek bankowy lub w Punkcie Kasowym w Urzędzie Miejskim w Lęborku.

Podłączenie do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci.

Przetargi przeprowadzone zostaną w dniu 16.04 .2019 r. w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.:

o godz. 10.00 na sprzedaż działki nr 159/4

o godz. 10.30 na sprzedaż działki nr 159/5

o godz. 11.00 na sprzedaż działki nr 159/6

o godz. 11.30 na sprzedaż działki nr 159/7

o godz. 12.00 na sprzedaż działki nr 159/8

o godz. 12.30 na sprzedaż działki nr 159/9

o godz. 13.00 na sprzedaż działki nr 159/10

Chcąc uczestniczyć w przetargach, należy wnieść wadium oddzielnie na każdą z tych nieruchomości.

Warunkiem uczestnictwa w przetargach na określone nieruchomości jest wniesienie odpowiedniego wadium wyszczególnionego w tabeli. Wadia w pieniądzu (z oznaczeniem numeru działki) można wpłacać nie później niż do dnia 11.04.2019 r w Punkcie Kasowym w Urzędzie Miejskim w Lęborku czynnym w godz. 7.30- 14.00; na rachunek bankowy Gminy Miasto Lębork Nr 21 1240 1268 1111 0010 8729 0508 w Banku Polska Kasa Opieki SA w Lęborku lub przelewem na wyżej wskazane konto.

W razie wpłaty wadium przelewem na rachunek bankowy, środki pieniężne muszą zostać zaksięgowane na w/w rachunku najpóźniej w dniu 11.04.2019r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargów, że warunek wpłaty nie został spełniony. Wadia wniesione przez uczestników przetargów, który przetargi wygrają zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadiów przez uczestników przetargów oznacza, że uczestnicy zapoznali się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami przetargów określonymi w ogłoszeniu.

Do przetargów dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadia w ustalonej wysokości w wyznaczonym terminie, stawią się na przetargi osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargach oraz przedłożą komisji przetargowej dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014r. poz. 1380).

Uczestnikom przetargów, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargów lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargów wadia zostaną zwrócone w dniu17.04.2019 r. w godz. 12.00-14.00 w Punkcie Kasowym w Urzędzie Miejskim lub przelewem do dnia 19.04.2019 r. na wskazane konto.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargów może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargów zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę

nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargów.

Gmina Miasto Lębork jako organizator przetargów obliguje nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w Kancelarii Notarialnej na terenie miasta Lęborka.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

Granice nieruchomości objętych przetargami nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej, a stan nieruchomości wg stanu na gruncie, a także z rysunkiem mapy zasadniczej. Koszty związane z ewentualnym okazaniem granic geodezyjnych nieruchomości, w tym również wznowieniem znaków granicznych ponosi w całości nabywca nieruchomości.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargów znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na I piętrze UM (pokój 118) i jest do wglądu w godz. 8.00 - 15.00 tel. 059 8637730(48). Ogłoszenie o przetargach zamieszczone jest na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicach ogłoszeń UM Lębork (parter i I piętro). Zastrzega się prawo do odwołania przetargów z ważnych powodów.

Burmistrz Miasta Lęborka poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

www.wybierzlebork.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Betscher 12-03-2019 08:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Maciej Betscher 12-03-2019 08:38