Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Lęborku.

Ogłoszenie o naborze kandydata na głównego księgowego
w Szkole Podstawowej nr 7 w Lęborku.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej NR 7 w Lęborku zgodnie z Ustawą z dnia 21.11.2018 r. o pracownikach samorządowych ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego.

 

 1. Planowane zatrudnienie: od 23 lipca 2019 r.

 2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

 3. Wymiar czasu pracy: pełny etat (40 godz. tygodniowo)

 1. Wymaganie niezbędne do zatrudnienia.

 2.  

  1. Posiada obywatelstwo państwa należącego do Unii Europejskiej, Konferencji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia
   o Wolnym Handlu.

  2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (EFTA).

  3. Nie był/a prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

  4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

  5. Spełnia jeden z poniższych warunków:

 1. ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie
  lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

 2. ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną
  i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości,

 3. jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

 4. posiada certyfikat księgowy uprawiający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej.

 2. Umiejętność organizacji i koordynacji prac w dziale księgowości.

 3. Umiejętność obsługi komputera i programów niezbędnych do obsługi budżetu, w tym znajomość obsługi programów księgowych (PROGMAN: finanse, płace, kadry, przelewy, zlecone, rozrachunki, PŁATNIK, BESTIA, PKO) oraz Word i Exel.

 4. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i współpracy w zespole.

 5. Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej.

 6. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.

 7. Znajomość przepisów oświatowych i samorządowych.

 8. Znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela.

 9. Sumienność, skrupulatność, nieposzlakowana opinia.

Główne obowiązki:

 1. Prowadzenie rachunkowości szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami.

 2. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami.

 3. Przestrzeganie i bieżące wprowadzenie w życie odpowiednich przepisów ustawowych (w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych), przepisów Ministra Finansów, Ministra Edukacji Narodowej, Pracy i Polityki Socjalnej oraz zarządzeń Kuratora, władz samorządowych
  i dyrektora szkoły.

 4. Opracowywanie planów i budżetu zgodnie z przepisami i wskaźnikami.

 5. Przygotowywanie i przedstawienie przełożonym informacji o stanie finansów placówki.

 6. Terminowe sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych.

 7. Opracowywanie w oparciu o obowiązujące przepisy, wewnętrznych uregulowań w zakresie spraw finansowo-rachunkowych.

 8. Czuwanie nad całokształtem prac w zakresie rachunkowości oraz instruowania w tym względzie pracowników.

 9. Analiza gospodarki finansowej placówki i dokonywanie wstępnej kontroli zgodności przeprowadzonych operacji gospodarczych i finansowych
  z planem finansowym.

 10. Przestrzeganie dyscypliny finansowej przy realizacji budżetu, nieprzekraczanie wydatków przewidzianych planem finansowym.

 11. Planowe realizowanie budżetu w zakresie wydatków szkoły.

 12. Instruowanie pracowników, przygotowanie dokumentów, druków oraz współdziałanie w ramach komisji powołanych do okresowej kontroli składników majątkowych szkoły.

 13. Czuwanie nad właściwym gospodarowaniem i skuteczną ochroną placówki, okresowe kontrolowanie i terminowe rozliczanie osób odpowiedzialnych
  za to mienie.

 14. Niedopuszczanie do tworzenia nadmiernych zasobów albo zadłużeń finansowych placówki.

 15. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej, kontroli operacji gospodarczych placówki stanowiących przedmiot księgowań.

 16. Badanie legalności, kompletności, rzetelności i prawidłowości wszystkich dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w tym: umów, dokumentów obrotu środkami pieniężnymi i składnikami rzeczowymi oraz dokumentów o charakterze rozliczeniowym.

 17. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą specjalisty do spraw płac.

 18. Terminowe dokonywanie przelewów bankowych.

 19. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej działalności socjalno - bytowej szkoły.

 20. Wykorzystywanie, w zakresie wykonywanych zadań, programów komputerowych według zasad określonych przepisami ustawowymi.

 21. Zgodnie z potrzebami placówki wykonywanie prac zleconych przez Dyrektora szkoły.

Wymagane dokumenty

 1. CV, list motywacyjny.

 2. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (mile widziane opinie
  z poprzednich miejsc pracy).

 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 4. zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,

 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zawartych w ofercie pracy, zgodnie z ustawą z dn 29-08-1997 r. o ochronie danych osobowych, a także o przyjęciu
  do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegną zniszczeniu.

 

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

 

Powyższe dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
01 czerwca 2019 r. w godz. 800 - do 1400 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 7
w Lęborku, ul. Piotra Skargi 52. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie
z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 7
w Lęborku”.

 

Inne informacje:

 1. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Po upływie terminu do złożenia dokumentów informacja o wyniku konkursu podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Lęborku (www.lebork.pl).
  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Lęborku.

 3. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Szkole Podstawowej nr 7 Lęborku pod numerem telefonu (59 86 21 728)

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7

Kazimierz Wielgus

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Betscher 13-03-2019 14:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Maciej Betscher 13-03-2019 15:07