Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE ZADRZEWIENIA (DRZEW lub KRZEWÓW)

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami UM w Lęborku

 

Stanowisko ds. ochrony środowiska / OŚG /

 Nazwa usługi:

WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE ZADRZEWIENIA (DRZEW lub KRZEWÓW)

Miejsce wykonywania usługi: URZĄD MIEJSKI w LĘBORKU, ul. Armii Krajowej 14,

 Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami / OŚG/

Tel. 059-8624-280 w.755 Fax. 059-8622-559

e-mail: ochrona@um.lebork.pl

Wymagane dokumenty:

a) wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcia zadrzewienia(drzew lub krzewów) - w przypadku gdy na nieruchomości, na której rosną drzewa lub krzewy prowadzona jest, bądź będzie działalność gospodarcza, a także w przypadku użytkowania wieczystego, spółdzielni i wspólnoty mieszkaniowej ( wniosek do pobrania poniżej)

b) zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu - w przypadku zamiaru usunięcia drzew lub krzewów z prywatnej posesji, na której nie jest prowadzona działalność gospodarcza

(zgłoszenie do pobrania poniżej)

- wypełniony druk wniosku lub zgłoszenia - formularze do pobrania w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami lub w kancelarii ogólnej urzędu oraz na stronie internetowej: www.ekolebork.pl

- mapka lub rysunek z lokalizacją granic działki i zadrzewienia planowanego do wycięcia

- wypis z rejestru gruntów, na których rosną drzewa lub krzewy

- wniosek powinien zawierać informacje szczegółowe określone w art. 83b ust. 4 ustawy o ochronie przyrody. W przypadku wniosku złożonego przez spółdzielnię lub wspólnotę mieszkaniową należy spełnić dodatkowo warunek określony w art.83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody.

Nie wymaga się zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów / zgodnie z art.83f ust 1 ustawy o ochronie przyrody/:

rosnących w skupisku, o powierzchni do 25m2

których obwód pnia na wysokości 5cm nie przekracza:

80cm-w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego

65cm- w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego

50cm- w przypadku pozostałych gatunków drzew

które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej( w tym przypadku należy zgłosić do właściwego organu zamiar usunięcia drzew lub krzewów)

usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowych do użytkowania rolniczego

w lasach (tu obowiązuje ustawa o lasach)

owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni

usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych

usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 metry od stopy wału

które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu

stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu

usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia

 

Opłaty za usuwanie drzew lub krzewów:

Obecnie osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy nie ponoszą opłat skarbowych za wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów .

Opłaty ustawowe za wycinkę drzew lub krzewów :

Zgodnie z art. 84 ustawy o ochronie przyrody posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. Opłaty naliczane są przez organ wydający decyzję na usunięcie drzew lub krzewów. Opłaty te są ustalane w wydawanym zezwoleniu .

 

Stawki opłat dla poszczególnych drzew określa rozporządzenie ministra środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2017 r., poz. 1330 ze zm.)

Stawki opłat ulegają corocznie zmianom. Uiszczenie opłaty następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość opłaty stanie się ostateczna. Opłaty nie uiszczone w terminie podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Wnioskodawca może być zwolniony z opłat (zgodnie z art.86 ustawy o ochronie przyrody) za usunięcie drzew lub krzewów w przypadku:

• na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie,

• na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

• jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości lub jej części pisanej do rejestru zabytków

• które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych

• które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi

• w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych

• krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

• w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi na terenach zieleni

• które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie , z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości

• topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130cm wynoszącym powyżej 100cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków

• jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych

• z grobli stawów rybnych

• jeśli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpożarowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń

• usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa

 

Inne informacje: - zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków.

- jeśli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem - do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela lub współwłaścicieli ,

- wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie, albo zastąpienie ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew .

 

Czas realizacji usługi: Do 30 dni , o ile Kodeks postępowania administracyjnego nie stanowi inaczej .

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu wydającego zezwolenie w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Art. 83-90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.), 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2017 r., poz. 1330 ze zm.).

 

Załączniki:

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Betscher 12-04-2019 10:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Maciej Betscher 12-04-2019 10:46