Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Wakacje 2019

BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA
OGŁASZA KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA
Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO

 

na podstawie art. 14 ust. 1 oraz art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1492 ze zm.)

 

 1. Postanowienia ogólne

 1. Postępowanie konkursowe odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1492 ze zm.) oraz niniejszego ogłoszenia konkursu ofert.

 2. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są podmioty, organizacje pozarządowe o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym, prowadzące zarejestrowaną działalność od minimum 12 miesięcy oraz obejmujące swym działaniem miasto Lębork i których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną powierzonego zadania.

 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza oferty, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz złożenie go wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
 4. Warunkiem otrzymania środków finansowych z budżetu Gminy Miasto Lębork na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego jest jego współfinansowanie, którego poziom i sposób obliczania wskazano w pkt X niniejszego ogłoszenia.

 

 1. Zadanie będące przedmiotem konkursu ofert

Zadanie Nr 4 - pn.: Wakacje 2019, którego przedmiotem jest zorganizowanie dla dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych kolonii letnich z zajęciami zawierającymi elementy socjoterapii

 

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2019 r.

Zadanie Nr 4 - 36.000,00 zł,

 

 1. Terminy i warunki realizacji zadania

Realizacja Zadania Nr 4, obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Warunkiem realizacji Zadania Nr 4 - pn.: Wakacje 2019, jest:

 1. zorganizowanie co najmniej jednego minimum 10-dniowego wyjazdowego turnusu letniego wypoczynku dla 40-osobowej grupy dzieci i młodzieży z terenu miasta Lęborka - preferowany wypoczynek w górach dla grupy nie mniejszej niż 20 osób;

 2. przy realizacji wypoczynku obowiązkowa realizacja programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom zawierającego elementy socjoterapii;

 3. wnioskowana kwota dofinansowania na 1 uczestnika nie może przekroczyć 90 zł/dzień - oferent otrzyma dofinansowane w wysokości proporcjonalnej do liczby zgłoszonych dzieci;

 4. pokrycie przez podmiot minimum 10% wszystkich kosztów zadania środkami spoza dotacji miasta Lęborka; wkład własny można przyjąć jako wkład finansowy oraz wkład pozafinansowy (osobowy), (bez wyceny wkładu rzeczowego). Wkład pozafinansowy nie może przekroczyć połowy ogólnej kwoty udziału własnego;

 5. udział dzieci i młodzieży w wieku 7 - 16 lat z terenu miasta Lęborka z pierwszeństwem udziału dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych, wytypowanych przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lęborku, na podstawie liczby uczestników podanej w ofercie przez podmiot;

 6. zapewnienie stosownej kadry opiekuńczo-wychowawczej;

 7. zapewnienie wyżywienia uczestnikom turnusu - co najmniej 2 posiłki dziennie, w tym jeden ciepły, suchy prowiant i napoje w czasie ewentualnych wycieczek, zgodnie z normami żywienia;

 8. zapewnienie dzieciom i młodzieży dowozu z i do Lęborka;

 9. niepobieranie opłat od uczestników zadania.

Na potwierdzenie spełniania przez podmiot warunków realizacji zadania, oferta powinna zawierać następujące informacje:

 1. określenie (sprecyzowanie) terminu oraz miejsca prowadzenia turnusu wraz z krótkim opisem warunków socjalno-bytowych;

 2. określenie ilości dzieci i młodzieży z terenu miasta Lęborka biorących udział w wypoczynku letnim wraz ze zobowiązaniem podmiotu do współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lęborku przy kwalifikowaniu uczestników wypoczynku;

 3. określenie ilości i rodzaju kadry (imię i nazwisko, funkcja) biorącej udział w danym turnusie wraz z opisem posiadanych kwalifikacji;

 4. ramowy program zajęć zawierający odpowiednie standardy form rekreacji;

 5. ramowy program profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom zawierający elementy socjoterapii;

 6. oświadczenie o zapewnieniu wyżywienia uczestnikom zadania;

 7. oświadczenie o zapewnieniu dzieciom i młodzieży dowozu z i do Lęborka;

 8. oświadczenie o niepobieraniu opłat od uczestników zadania;

 9. oświadczenie o uzyskaniu informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS) czy dane zatrudnionej lub dopuszczanej osoby w ramach działalności związanej z realizacją zadania pn.: „Wakacje 2019” są zamieszczone w w/w rejestrze.

(art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, Dz. U. 2018 poz.405 ze zm).

 

 1. Kryteria oceny ofert
 1. W celu opiniowania złożonych ofert oraz dokonania ich oceny formalnej i merytorycznej Burmistrz Miasta powołał zarządzeniem komisje konkursowe do każdego zadania i określił regulamin ich pracy.

 2. Wybór ofert nastąpi w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną dokonaną przez komisję konkursową.

 3. Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik Nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

 4. Po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne komisja konkursowa przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej stanowiącej załącznik Nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem środków finansowych. Środki na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybraną w postępowaniu konkursowym.

 6. Rozpatrywane będą oferty kompletne i prawidłowo złożone na formularzu oferty, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia, w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.

 7. Złożenie ofert nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent. W przypadku, gdy oferentowi przyznane zostaną środki finansowe w wysokości niższej niż wnioskowana kwota, komisja oraz realizator zadania dokonują uzgodnień w celu dokonania przez oferenta aktualizacji harmonogramu i kosztorysu zadania na formularzu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego ogłoszenia lub odstępują od realizacji zadania.

 1. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu błędów formalnych:

  1. złożenie oferty na innych drukach niż formularz oferty załączony do niniejszego ogłoszenia,

  2. złożenie oferty po terminie,

  3. złożenie oferty bez wymaganych załączników,

  4. złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu,

  5. złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,

  6. złożenie oferty przez organizację, która nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem,

  7. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione zgodnie z zapisami statutu i aktualnego odpisu Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (w przypadku zmian osobowych w reprezentacji organizacji pozarządowej nieujawnionych w KRS na dzień składania oferty należy przedłożyć uchwałę podjętą we właściwym dla oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian w KRS).

 • Wszystkie dokumenty wystawione przez podmiot składający ofertę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu na ostatniej stronie każdego dokumentu, a wszystkie pozostałe strony powinny być przynajmniej parafowane przez te osoby.

 • Jeżeli do oferty dołączone są kopie dokumentów wystawione przez inne podmioty, muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz datą na każdej stronie dokumentu i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu na ostatniej stronie każdego dokumentu, a wszystkie pozostałe strony powinny być przynajmniej parafowane przez te osoby.

 1. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów merytorycznych:
 1. możliwość realizacji zadania przez podmiot 0 - 10

 2. kalkulacja kosztów realizacji zadania: 0 - 20

 • rzetelność i zasadność wydatkowania środków w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania 0 - 10

 • dotacja w przeliczeniu na deklarowanego uczestnika lęborczanina (DNU) 0 - 10

[DNU = wnioskowana kwota dotacji / deklarowana liczba uczestników zadania]

minimum DNU spośród ofert

---------------------------------------- x 10

DNU badanej oferty

 1. proponowana jakość wykonania zadania: 0 - 30

 • różnorodność proponowanych działań 0 - 15

 • kwalifikacje osób przy udziale których zadanie będzie realizowane 0 - 15

 1. udział własnych środków finansowych podmiotu lub pochodzących z innych źródeł w kosztach realizacji zadania 0 - 10

udział własny [w %] badanej oferty

----------------------------------------------------------------------------------- x 10

maksymalny udział własny [w %] spośród zgłoszonych ofert

 1. wkład pozafinansowy planowany przez podmiot przy realizacji zadania: 0 - 10

 • wkład pozafinansowy rzeczowy 0 - 5 (zapewnia - 5, nie zapewnia - 0)

 • wkład pozafinansowy osobowy (wolontariat) 0 - 5 (zapewnia - 5, nie zapewnia - 0)

 1. dotychczasowa współpraca podmiotu z miastem Lębork przy realizacji zadań tego samego rodzaju: 0 - 20

 • sposób realizacji zleconych zadań 0 - 10

 • rzetelność oraz terminowość rozliczenia otrzymanych środków 0 - 10

Jeżeli oferta otrzyma 0 punktów w pkt. 9.a) zostanie odrzucona.

 1. Miejsce, termin i sposób składania ofert i dokumentów
 1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w kopertach z adnotacją ,,Konkurs ofert z zakresu zdrowia publicznego” w terminie do dnia 31 maja 2019 roku w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, do godziny 15.00 lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Lęborku, 84-300 Lębork ul. Armii Krajowej 14.
 2. Ogłoszenie o konkursie, formularz oferty wraz z oświadczeniami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz formularz sprawozdania stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia dostępne na stronie internetowej Miasta Lęborka www.lebork.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce konkursy pod hasłem konkursy 2019.

Informacji udziela Referat Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, pokój nr C2, tel. 59 86-37-726, 86-37-780

 1. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Urzędzie Miejskim w Lęborku lub data stempla pocztowego.

 

 1. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert
 1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 2. Z postępowania sporządza się protokół podpisywany przez komisję konkursową, w którym należy ująć wyraźne sformułowanie ostatecznej propozycji wyniku konkursu.

 3. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

 4. Wybór ofert przedłożony zostaje Burmistrzowi Miasta Lęborka do zatwierdzenia.

 5. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania dotacji oraz wysokości przyznanych środków podejmuje Burmistrz Miasta Lęborka.

 

 1. VIII. Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert
 1. Wyniki otwartego konkursu ofert będą ogłoszone w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert i będą wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lęborku dostępne na stronie internetowej Miasta Lęborka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 2. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert z wyłonionymi podmiotami zostanie zawarta w formie pisemnej umowa o realizacji zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu.

 3. W przypadku uchylania się oferenta od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 3 dni) procedurę wyboru można uzupełnić o wskazanie kolejnej, najwyżej ocenionej oferty.

 

 1. posób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert
 1. Oferentowi przysługuje odwołanie od rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 2. Oferent może złożyć pisemnie umotywowane odwołanie do Burmistrza Miasta Lęborka dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert, w terminie 3 dni od ogłoszenia jego wyników.

 3. Burmistrz Miasta Lęborka w wyniku rozpatrzenia odwołania może uwzględnić odwołanie albo je oddalić.

 

 1. Poziom i sposób obliczania minimalnego współfinansowania zadania przez podmiot ogłaszający konkurs.

Warunkiem otrzymania środków finansowych z budżetu Gminy Miasto Lębork na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego jest jego współfinansowanie co oznacza, że podmiot zapewnia wkład własny na realizację zadania w wysokości minimum 10 % ogólnych kosztów zadania, przy czym wkład własny można przyjąć jako wkład finansowy oraz wkład pozafinansowy (osobowy). Wkład pozafinansowy nie może przekroczyć 50% ogólnej kwoty udziału własnego.

Wysokość udzielonej dotacji celowej z budżetu miasta nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania.

Oferty nie zawierające wymaganego wkładu finansowego nie będą rozpatrywane.

 

 1. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty
 1. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

 1. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;

 2. Oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;

 3. Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 4. Oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;

 5. Oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.

 1. Oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

 

 1. Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert
 1. Burmistrz Miasta Lęborka zastrzega sobie prawo do:

 1. odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert,

 2. przedłużenia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

 1. Sposób i terminy przekazania środków na rzecz realizatorów zadań
 1. Warunkiem przekazania środków finansowych jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w zawartej umowie.

 3. Środki finansowe zostaną przekazane realizatorowi zadania na podstawie zawartej umowy, przelewem na rachunek, którego oferent jest jedynym posiadaczem i zobowiązał się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym, w terminie określonym umową.

 4. Z wykonania zadania objętego umową, w tym zaangażowania środków własnych w jego realizację, podmiot realizujący zadanie, sporządza sprawozdanie, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

Załączniki:

 1. oferta realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego z formularzami oświadczeń;

 2. sprawozdanie końcowe/ częściowe z wykonania zadania;

 3. zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania;

 4. karta oceny formalnej oferty;

 5. karta oceny merytorycznej oferty;

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Betscher 14-05-2019 13:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Maciej Betscher 14-05-2019 14:03