Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

I przetargi ustne nieograniczone 1. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 o powierzchni 20,77 m2 (lokal mieszkalny składa się z jednego pokoju, kuchni, WC i przedpokoju) przy ul. Targowej 48 wraz ze sprzedażą 44/1000 udziału w nieruchomości - stanowiącej działkę nr 103/1 obręb 9 o powierzchni 263 m2, KW SL1L/00018903/2, 2. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 40,80 m2 (lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju) przy ul. Mieszka I 7 wraz ze sprzedażą 75/1000 udziału w nieruchomości - stanowiącej działkę nr 126 obręb 11 o powierzchni 310 m2, KW SL1L/00011714/1.

Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza

I przetargi ustne nieograniczone

 

1. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 o  powierzchni 20,77 m2 (lokal mieszkalny składa się  z jednego pokoju, kuchni, WC i przedpokoju) przy ul. Targowej 48 wraz ze sprzedażą 44/1000 udziału  w nieruchomości – stanowiącej działkę nr 103/1 obręb 9 o powierzchni 263 m2, KW SL1L/00018903/2.

Nieruchomość jest  wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej.

Nieruchomość znajduje się na terenie elementarnym, który od dnia 1 stycznia 2004r. nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka.

Przetarg odbędzie się 18.08.2021r. o godz. 11.30 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

Cena wywoławcza                                53.000,00 zł

Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości  456,75 zł + koszt ogłoszenia prasowego.

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości na którą składają się cena lokalu oraz udział w gruncie. Cena osiągnięta w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  6.000,00 zł.

 

2. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o  powierzchni 40,80 m2 (lokal mieszkalny składa się  z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju) przy  ul. Mieszka I 7 wraz ze sprzedażą 75/1000 udziału w nieruchomości – stanowiącej działkę nr 126 obręb 11 o powierzchni 310 m2, KW SL1L/00011714/1.

Nieruchomość jest  wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej.

Nieruchomość położona przy ul. Mieszka I 7 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MW-7 o przeznaczeniu terenu: podstawowy – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, b/ uzupełniającym – usługi nieuciążliwe, zabudowa garażowa.

Przetarg odbędzie się 18.08.2021r. o godz. 12.00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

Cena wywoławcza                                117.000,00 zł

Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 538,37 + koszt ogłoszenia prasowego.

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości na którą składają się cena lokalu oraz udział w gruncie. Cena osiągnięta w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  12.000,00 zł.

 

Ogólne warunki przetargów:

Wadium w pieniądzu (z oznaczeniem dokładnego adresu lokalu) będzie można wpłacać  w Banku Pekao SA na konto Gminy Miasto Lębork Nr 21 1240 1268 1111 0010 8729 0508  lub przelewem na powyższe konto nie później niż do dnia 12.08.2021r.  W razie wpłat na konto przelewem, wadium powinno być wnoszone z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 12.08.2021r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu,  że warunek wpłaty nie został spełniony. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy, okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub w innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowód stwierdzający tożsamość. W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014r. poz. 1380). Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargu lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone  w dniu 19.08.2021r. w godz. 12.00-17.00 w Banku Pekao SA Oddział w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 18 lub przelewem do dnia 19.08.2021r. na wskazane konto. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargów, zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu  i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargów. Gmina Miasto Lębork jako organizator przetargu obliguje nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w Kancelarii Notarialnej na terenie miasta Lęborka. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę. Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się  w Referacie Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym na I piętrze UM budynek E (pokój 10) i jest do wglądu w godz. 8.00-13.00 tel. 059 8637824. Ogłoszenia o przetargach zamieszczone są na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicy ogłoszeń UM Lębork (I piętro budynku E Urzędu Miejskiego). Zastrzega się prawo do odwołania przetargu  z ważnych powodów. Burmistrz Miasta poda do publicznej wiadomości informację  o odwołaniu, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

www.wybierzlebork.pl           

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Ławniczak 16-07-2021 12:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-07-2021
Ostatnia aktualizacja: - 16-07-2021 12:27