Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwała Nr III - 35/2002 w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych w Lęborku.

Uchwała Nr III –35/2002

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 20 grudnia 2002 roku

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych w Lęborku.

Na podstawie : art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn.

zmianami), art. 5 ust. 1, 2, 3, 4 ; art.14 pkt 1, 2, 3; art. 18; art. 19

pkt 1 lit.a i d, 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach

lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 9 poz. 84, zm. Dz.U. Nr

200, poz .1683 )

uchwala się, co następuje:

§ 1

Określa się wysokość stawek : PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI , OD

POSIADANIA PSÓW i OPŁATY TARGOWEJ , w załączniku nr 1 do niniejszej

uchwały.

§ 2

1.Określa się stawkę opłaty administracyjnej w wysokości 79,00 zł za wydane jednorazowo wnioskodawcy wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego .

2.Opłatę administracyjną pobiera się przed wydaniem wypisów i wyrysów , o których mowa w pkcie 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lęborku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do podatków i opłat należnych od 1 stycznia 2003 roku.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr III –35/2002

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 20 grudnia 2002 roku

ROZDZIAŁ I –PODATEK OD NIERUCHMOŚCI

1.Stawka podatku od nieruchomości na terenie miasta Lęborka wynosi:

1.

Od budynków mieszkalnych lub ich części –od 1 m kw. pow. użytkowej

0,38 zł

2.

Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej-od 1 m kw. pow. użytkowej

14.94 zł

3.

Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –od 1 m kw. powierzchni użytkowej

7,50 zł

4.

Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - za 1 m kw. powierzchni użytkowej

3,46 zł

5.

Od pozostałych budynków lub ich części :

a)będących pralniami, suszarniami, pomieszczeniami na opał i ubikacjami, jeśli są niezbędne do funkcjonowania lokalu mieszkalnego –za 1 m kw. powierzchni użytkowej

0,38 zł

b)inne –od 1 m kw..pow. użytkowej

4,94 zł

6.

Budowle –od ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

2%

7.

Od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków- od 1 m kw. powierzchni

0,47 zł

b) pozostałych –od 1 m kw. powierzchni

0,08 zł

8.

Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –od 1 ha powierzchni

3,16 zł

ROZDZIAŁ II - PODATEK OD POSIADANIA PSÓW

1.Roczna stawka podatku od posiadania psów wynosi na terenie miasta Lęborka

23,00 zł od każdego psa.

2.Rejestracji psów dokonują Administratorzy domów . Właściciele domów

jednorodzinnych rejestrują psy i płacą w najbliższych dla siebie Administracjach.

3.Zarządza się pobór podatku w drodze inkasa . Inkasentami podatku od posiadania

psów są osoby , z którymi Burmistrz Miasta zawrze stosowne umowy .

4.Podatek płatny jest bez wezwania z góry za rok podatkowy w terminie do 31 marca

2003 roku lub w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie psa. Jeżeli właściciel

psa wszedł w jego posiadanie po dniu 30 czerwca roku podatkowego , płaci podatek

w wysokości połowy stawki ustalonej w pkt 1 .

5.Wysokość wynagrodzenia za inkaso ustala się na 5 % kwoty zainkasowanej .

6.Do podatku od posiadania psów stosuje się przepisy o wymiarze , poborze i

egzekucji zobowiązań.

ROZDZIAŁ III - OPŁATA TARGOWA

1.Dzienna stawka opłaty targowej od sprzedaży wynosi:

Lp.

Rodzaj sprzedaży

Centrum

Handlowe

ul.Kaszubska1)

Pozostałe miejsca na terenie Lęborka

27.10-

04.11

Pozostałe

Dni

1.

Sprzedaż z pojazdu:

-płodów rolnych i ogrodniczych

-innych artykułów

8,00

-

10,00

10,00

3,00

3,00

8,00

16,00

2.

Sprzedaż ze stoiska artykułów:

-spożywczych, płodów rolnych i

ogrodniczych

-przemysłowych

-

-

15,00

3,00

8,00

16,00

3.

Sprzedaż ze stołu:

-artykułów spożywczych

-artykułów przemysłowych

-artykułów przemysłowych używanych

-płodów rolnych i ogrodniczych

-kwiatów, warzyw, owoców pochodzących z własnych działek

-nabiału własnej produkcji

8,00

8,00

4,00

8,00

2,00

2,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Sprzedaż z kosza, z ręki, taboretu, skrzynki, wiadra

-

-

-

2,00

3.Opłata targowa pobierana jest za każdy dzień sprzedaży.

4.Poboru opłaty targowej dokonuje się w formie inkasa.

5.Inkasentami opłaty targowej są osoby, z którymi Burmistrz Miasta zawrze stosowne

umowy.

6.Wysokość wynagrodzenia za inkaso nie może przekroczyć 10% kwoty zainkasowanej.

7.Do opłaty targowej stosuje się przepisy o wymiarze , poborze i egzekucji zobowiązań

podatkowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Karbownik 20-05-2003 17:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 20-05-2003 17:13