Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwała Nr XXIX-260/2004 w/s ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych w Lęborku


Uchwała Nr XXIX - 260/2004

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 25 listopada 2004 roku

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych w Lęborku.

   • Na podstawie : art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami), art. 5

ust. 1, 2, 3, 4 ; art.14 pkt 1, 2, 3; art. 18; art. 19 pkt 1 lit.a i d, pkt 2 ustawy z

dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity

Dz.U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje:

§ 1

     • Określa się wysokość stawek: PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ,OD

POSIADANIA PSÓW i OPŁATY TARGOWEJ, w załączniku nr 1 do niniejszej

uchwały.

§ 2

1. Ustala się stawkę opłaty administracyjnej w wysokości :

a) za wydane jednorazowo wnioskodawcy wypisy ze studium lub miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego - 85,00 zł,

b) za wydane jednorazowo wnioskodawcy wyrysy ze studium lub miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego - 85,00 zł.

 1. Opłata administracyjna płatna jest w kasie lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Lęborku przed wykonaniem czynności urzędowej, od której jest pobierana.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lęborku.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XV-136/2003 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych w Lęborku z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do podatków i opłat należnych od 1 stycznia 2005 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Lęborku

Mirosława Siebert-Bresler

______________

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz.WE L 368 z 17.12.1992) ,

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz.WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej , zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne (tekst jedn. Dz.U.z 2002r. Nr 9, poz.84 ze zm.)

U z a s a d n i e n i e :

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do właściwości Rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.

Uchwała określa wysokość stawek podatków i opłat lokalnych ( za wyjątkiem podatku od środków transportowych - odrębna uchwała ) obowiązująch od 1 stycznia 2005 roku na terenie miasta Lęborka. Uwzględnia również zasady ustalania , poboru i terminy płatności podatku od posiadania psów , opłaty administracyjnej za wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz opłaty targowej.

 1. Niniejszą uchwałę opracowano uwzględniając zebrane informacje o aktualnie obowiązujących stawkach w województwie pomorskim.

 1. Podatek od posiadania psów podwyższono z 24,00 zł na 25,00 zł. W uchwale wymieniono z imienia i nazwiska inkasentów tego podatku.

 1. W trzech przypadkach podwyższono stawki opłaty targowej tj. z 15 zł na 16 zł i z 16

zł na 17 zł. W uchwale wymieniono z imienia i nazwiska inkasentów opłaty targowej.

4. Opłatę administracyjną za wypisy i wyrysy podwyższono z 81 zł na 85 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Dzitko-Szybisty 18-01-2005 10:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 18-01-2005 10:15