Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwała Nr XXIX-261/2004 w/s stawek podatku od środków transportowych w Lęborku


Uchwała Nr XXIX-261/2004

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 25 listopada 2004 roku

w sprawie: stawek podatku od środków transportowych w Lęborku.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), art. 10 ust. 1, ust. 2 i ust.3 i art.12b ust.4 ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz.U.z 2002r. Nr 9 , poz. 84 z późn. zmianami )

uchwala się, co następuje:

§ 1

Określa się stawki podatku od środków transportowych na terenie miasta Lęborka zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się stawki podatku od środków transportowych wyposażonych w katalizatory spalin lub o napędzie gazowym zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lęborku.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XVII-156/2003 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 30.12.2003r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych w Lęborku.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2005 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Lęborku

Mirosława Siebert-Bresler

______________

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz.WE L 368 z 17.12.1992) , 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz.WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej , zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne ;tekst jedn. Dz.U.z 2002r. Nr 9, poz.84 ze zm.)

Uzasadnienie do uchwały

Zgodnie z treścią art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do właściwości Rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.

Przedłożony projekt uchwały określa stawki podatku od środków transportowych na 2005 rok, które zgodnie z art. 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie przekraczają minimalnych i górnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów.

Wysokości proponowanych stawek zostały opracowane na podstawie zebranych informacji o aktualnych stawkach podatku od środków transportowych obowiązujących na obecnym terenie województwa pomorskiego

Dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 29 ton wprowadzono podział w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia - wymóg ustawowy. Dla pozostałych rodzajów środków transportowych, tj.: ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów utrzymano wypracowany dotychczas podział stawek w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej, liczby osi i rodzaju zawieszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Dzitko-Szybisty 18-01-2005 10:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 18-01-2005 10:26