Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwała Nr XXXII - 277/2004 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 23.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2005 rok.

Uchwała Nr XXXII - 277/2004

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 23 grudnia 2004 roku

 

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2005 rok.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d i e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 109, 116, 124, 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz.U. Nr 15, poz. 148 z późn.zm.), art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późn.zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

 1.  

  DOCHODY BUDŻETU MIASTA zgodnie z załącznikiem nr 1 na kwotę 59.766.143 w tym:

a) dochody własne 50.072.457 zł

b) dotacje na zadania zlecone 8.956.070 zł

c) dotacje na zadania własne 527.390 zł

d) dotacje uzyskane z tytułu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 206.226 zł

e) dotacje uzyskane z tytułu porozumień z organami administracji rządowej 4.000 zł

wg źródeł i działów klasyfikacji.

 1.  

  WYDATKI BUDŻETU MIASTA zgodnie z załącznikiem nr 2 na kwotę 63.211.603 zł, w tym:

a) wydatki na zadania własne 54.045.307 zł

b) wydatki na zadania zlecone 8.956.070 zł

c) wydatki na zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub porozumienia 210.226 zł

w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

 

3. Deficyt budżetowy określa się na kwotę 3.445.460 zł.

§ 2

 1. Źródło sfinansowania deficytu stanowią przychody ze sprzedaży papierów wartościowych - obligacji komunalnych oraz przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych.

2. Zestawienie źródeł przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu określa załącznik nr 3.

§ 3

 

1. Przychody i wydatki środków specjalnych wynoszą:

1/ przychody własne 1.231.738 zł

2/ dotacje z budżetu 0 zł

3/ wydatki 1.234.628 zł

4/ wpłaty do budżetu 0 zł

2. Podział kwot o których mowa w punkcie 1 na części klasyfikacji budżetowej i formy organizacyjno-prawne jednostek określa załącznik nr 4.

§ 4

Zakres i kwoty dotacji podmiotowych z budżetu miasta określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 5

1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określa się na kwotę 500.000 zł.

2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa się na kwotę 500.000 zł.

§ 6

W budżecie miasta tworzy się rezerwę:

 1. celową w wysokości 420.000 zł, w tym : na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz fundacji i stowarzyszeń - kwota 105.000 zł , na realizację programu INTEREG III C - Dziedzictwo Kulturowe Ziemi Lęborskiej / w tym: badania wykopaliskowe, spotkania u muzealników, konferencje naukowe dotyczące dóbr kultury /- kwota 115.000 zł na zorganizowanie robót publicznych i prac interwencyjnych - kwota 200.000 zł

2. ogólną w wysokości 161.030 zł.

§ 7

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa się w wysokości:

PRZYCHODY 210.000 zł

WYDATKI 260.000 zł

wg załącznika nr 6

§ 8

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 roku przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 9

“Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2005-2007 - WPI “ otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 8 do uchwały.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Miasta Lęborka do samodzielnego zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości 3.000.000 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lęborka do:

a) dokonywania zmian planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego,

b) przenoszenia wydatków z rezerwy celowej zgodnie z jej przeznaczeniem,

c) dokonywania zmian w planie dochodów wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lęborka do:

a/ dokonywania innych zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

b/ przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym.

§ 12

 1. W terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu Burmistrz Miasta opracuje układ wykonawczy budżetu w podziale na działy, rozdziały i §§ klasyfikacji dochodów i wydatków oraz plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej.

 1. O kwotach wynikających z układu wykonawczego budżetu Burmistrz Miasta informuje jednostki organizacyjne miasta w terminie 3 dni po jego opracowaniu.

 1. Burmistrz Miasta przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku w szczegółowości do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

§ 13

Komisja Rewizyjna dokona oceny sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze.

§ 14

Integralną część uchwały stanowią załączniki p.n.:

A/ „Prognoza długu miasta Lęborka”,

B/ „Finansowe składniki majątku na dzień 31.10.2004 roku”,

C/ „Informacja o stanie i obrocie mienia komunalnego na dzień 31.10.2004 roku”

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lęborku

 

Mirosława Siebert-Bresler

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Dzitko-Szybisty 07-01-2005 16:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Maciej Betscher 14-01-2014 13:07