Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Budżet 2006 r.


Uchwała Nr XLVI-425/2005

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 28 grudnia 2005 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2006 rok.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d i e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 109, 116, 124, 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz.U. Nr 15, poz. 148 z późn.zm.), art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późn.zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

1. DOCHODY BUDŻETU MIASTA zgodnie z załącznikiem nr 1 na kwotę

66.070.105 w tym:

a) dochody własne 54.586.728 zł

b) dotacje na zadania zlecone 10.451.765 zł

c) dotacje na zadania własne 809.385 zł

c) dotacje uzyskane z tytułu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

218.227 zł

d) dotacje uzyskane z tytułu porozumień z organami administracji rządowej

4.000 zł

wg źródeł i działów klasyfikacji.

2.WYDATKI BUDŻETU MIASTA zgodnie z załącznikiem nr 2 na kwotę

75.114.905 , w tym:

a) wydatki na zadania własne 64.440.913 zł

b) wydatki na zadania zlecone 10.451.765 zł

c) wydatki na zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego do

realizacji w drodze umowy lub porozumienia 222.227 zł

w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

3. Deficyt budżetowy określa się na kwotę 9.044.800 zł.

§ 2

1.Źródło sfinansowania deficytu stanowią przychody ze sprzedaży papierów wartościowych - obligacji komunalnych , przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych.

2. Zestawienie źródeł przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu określa załącznik nr 3.

§ 3

Zakres i kwoty dotacji podmiotowych z budżetu miasta określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4

1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

określa się na kwotę 550.000 zł.

2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

określa się na kwotę 550.000 zł.

§ 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwę:

1. celową w wysokości 100.000 zł, z przeznaczeniem na realizację programów

INTERREG

2. ogólną w wysokości 207.967 zł.

§ 6

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa się w wysokości:

PRZYCHODY 200.000

WYDATKI 200.000 zł

wg załącznika nr 5

§ 7

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 roku przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

§ 8

“Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2006-2009 - WPI “ otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 7 do uchwały .

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Miasta Lęborka do samodzielnego zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości 3.000.000 zł.

§ 10

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lęborka do:

a) dokonywania zmian planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego,

b) przenoszenia wydatków z rezerwy celowej zgodnie z jej przeznaczeniem,

c) dokonywania zmian w planie dochodów wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lęborka do:

a/ dokonywania innych zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

b/ przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym.

§ 11

1. W terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu Burmistrz Miasta opracuje układ

wykonawczy budżetu w podziale na działy, rozdziały i §§ klasyfikacji dochodów i wydatków oraz plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej.

2. O kwotach wynikających z układu wykonawczego budżetu Burmistrz Miasta informuje jednostki organizacyjne miasta w terminie 3 dni po jego opracowaniu.

3. Burmistrz Miasta przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku w szczegółowości do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

§ 12

Komisja Rewizyjna dokona oceny sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze.

§ 13

Integralną część uchwały stanowią załączniki p.n.:

A/ „Prognoza długu miasta Lęborka”,

B/ „Finansowe składniki majątku na dzień 31.10.2005 roku”,

C/ „Informacja o stanie i obrocie mienia komunalnego na dzień 31.10.2005 roku”,

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lęborku

Zenon Roman Pryl

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Karbownik 31-05-2006 14:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 31-05-2006 14:39