Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwała Nr III-11/2006 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 7.12.2006r. w sprawie zmian w uchwale nr XLVI-425/2005 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2006 rok.


Uchwała Nr III-11/2006

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 7 grudnia 2006 roku

w sprawie: zmian w uchwale nr XLVI - 425/2005 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2006 rok.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.c, d, i, oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2006 rok zgodnie z załącznikiem nr 1do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu miasta na 2006 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLVI-425 / 2005 Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 28.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2006 rok p.n. “Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2006 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Budżet miasta na 2006 rok ulega zmianie i wynosi:

Dochody kwota 73.139.274,31

w tym dotacje na zadania zlecone 11.165.661,00 zł

Wydatki kwota 79.134.824,31

w tym wydatki na zadania zlecone 11.165.661,00 zł

i zamyka się deficytem w wysokości 5.995.550,00 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zmian w uchwale nr XLVI- 425/2005 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2006 rok.

Załącznik nr 1 - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka

-Zwiększenia dochodów działu 756 o kwotę 36.156 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem rekompensaty z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za utracone dochody z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości.

- Zwiekszenia dochodów działu 758 o kwotę 81.527 zł dokonano na podstawie otrzymanych decyzji o zwiekszeniu subwencji ogólnej z budżetu państwa nr STS5-4822-16 g/2006 , ST5-4822-20g/2006 i nr ST5-4822-22 g/2006.

W ramach otrzymanych subwencji dokonuje się zwiększenia wydatków Szkoły Podstawowej

Nr 3 o kwotę 10.000 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia w adaptowanym pomieszczeniu do nauki , wydatków Gimnazjum Nr 2 o kwotę 5.980 zł na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela oraz wydatków Gimnazjum Nr 1 o kwotę 1.563 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych nauki języka ukraińskiego.

- Zwiększenia dochodów działu 801 o kwotę 49.600 zł dokonano na podstawie złożonych wniosków przez Dyrektorów jednostek oświatowych w związku z zawarciem umów na wynajem pomieszczeń / kwota 24.000 zł/ .

Dochody z tego tytułu przeznacza się na :

- zakup materiałów i wyposażenia - kwota 8.000 zł ,z tego SP nr 8 - 4.000 zł , SP nr 5 -

4.000 zł ,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 16.000 zł , z tego : SP nr 8 - 7.000 zł

Gimnazjum nr 1 - 9.000 zł

oraz zwiekszeniem wpływów z opłaty stałej i za wyżywienie w Przedszkolu nr 5 w związku z utworzeniem z dniem 1.09.2006 r dodatkowego oddziału dla grupy 6-latków / kwota 25.600 zł/ , którą przeznacza się na zakup środków żywności .

- W związku z otrzymaniem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 7.444,48 zł oraz dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na współfinansowanie projektu pn. „ Spotkania Kobiet Przedsiębiorczych w Rejonie Morza Bałtyckiego” realizowanego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B Region Morza Bałtyckiego w wysokości 14.015 zł dochody działu 853 zwiększono o łączną kwotę 21.459,48 zł.

Kwota ta stanowi refundację poniesionych wydatków na wynagrodzenia osobowe w Dziale Administracja Publiczna.

- Zwiększenie dochodów działu 854 o kwotę 1.500 zł wynika z otrzymania odszkodowania za dokonaną kradzież w Stołówce Szkoły Podstawowej nr 5.O kwotę tą zwiększa się również wydatki na zakup nowych garnków w celu prawidłowego funkcjonowania stołówki.

Wydatki Działu 700 Gospodarka Mieszkaniowa ulegaja zwiększeniu o 26.000 zł i przeznaczone są na zwiększenie udziałów w spółce LTBS - na wykonanie projektu nowego budynku mieszkalnego.

O kwotę 6.640 zł zwiększa się dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Baśniowe” z związku

z większą niż planowano liczbą dzieci uczęszczających do tej placówki.

Wydatki Przedszkola nr 1 ulegają zwiększeniu o kwotę 5.000 zł , w tym na wynagrodzenia osobowe - kwota 2.400 zł w związku z regulacją płac ,na zakup odzieży ochronnej i obuwia profilaktycznego - 1.000 zł oraz na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z uruchomieniem przetargu na remont dachu - kwota 1.600 zł.

O kwotę 62.500 zł zwiększa się wydatki dizału 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym na przeprowadzenie prac konserwacyjnych zwiazanych z utrzymaniem rowów melioracyjnych Kanału Harcerzy i Kanału Saperskiego -40.000 zł oraz na zakup wyposażenia świetlicy w budynku przy ul.Krzywoustego - 22.500 zł.

Załącznik nr 2 - przeniesienie wydatków budzetu miasta na 2006 rok.

Przeniesienia zawarte w tym załączniku mają charakter porządkowy i nie powodują zmian ogólnej wartości planowanych wydatków.

Przeniesienie w Dziale 750 kwoty 15.000 zł wynika z faktycznego wykonania wydatków za 11 miesięcy roku 2006.

W Dziale 751 dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach zadań zleconych poprzez zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie aktualizacji spisów wyborców w wysokości 3.470 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków rzeczowych.

Przeniesienie w Dziale 801 dotyczy:

- zmniejszenia wydatkow na wynagrodzenia osobowe w Szkole Podstawowej nr 8 o kwotę 4.000 zł i przeznaczenia jej na zakup kserokopiarki / § 6060/

- Przedszkola nr 9 i związane jest z wypłatą nadgodzin w związku z zastępstwem nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich.

2

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Karbownik 03-01-2007 09:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 03-01-2007 09:16