Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 3 przy ul. Stryjewskiego w Lęborku.


Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza

III przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 3 miasta Lęborka przy ul.Stryjewskiego, przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z obowiązującymi ustaleniami zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka.

Nieruchomości w w/wym. planie znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 02.04 MC o dominującej funkcji mieszkaniowej i usługowej .

L.p.

Nr działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza w zł

Minimalne postąpienie w zł

Wadium w zł

Koszt dokumentacji

1.

437

774

36955

20.000,00

200,00

4.000,00

777,14 +koszt ogłoszenia prasowego

2.

439

1067

36957

30.000,00

300,00

6.000,00

777,14 +koszt ogłoszenia prasowego

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty 22% podatku VAT liczonego od ceny wylicytowanej w przetargu.

Cena osiągnięta w przetargu oraz koszt dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Podłączenie do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywców po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci.

Wykonanie przez Gminę Miasto Lębork uzbrojenia podziemnego pozwalającego na podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej nastąpi do końca 2008r.

Nieruchomości obciążone są bezterminową i nieodpłatną służebnością gruntową polegającą na prawie przebiegu (położenia), znajdującej się pod powierzchnią gruntu, sieci ciepłowniczej oraz służebności czasowego i ograniczonego wstępu na grunt o szerokości ok. 4m wzdłuż sieci ciepłowniczej w celu dokonania naprawy lub wymiany urządzeń ciepłowniczych, na rzecz właściciela działki nr 128/4 objętej Kw nr 22172 (obecnie MPEC Sp. z o.o.w Lęborku).

W związku z tym, że na działce nr 437 znajdują się 2 drzewa (jesion i lipa) a na dz. nr 439 1 drzewo (jesion), ewentualna ich wycinka podlega ustawie o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 ze zm.) w szczególności art. 84 ust. 1-3.

Przetargi przeprowadzone zostaną w dniu 14 maja 2007r. o godz. 14.00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego przy ul.Armii Krajowej 14.

Chcąc uczestniczyć w przetargach na sprzedaż jednej lub dwóch działek, należy wnieść wadium oddzielnie na każdą z tych nieruchomości.

Warunkiem uczestnictwa w przetargach na określone nieruchomości jest wniesienie odpowiedniego wadium wyszczególnionego w tabeli.

Wadium (z oznaczeniem numeru działki) można wnosić w obligacjach Skarbu Państwa lub w pieniądzu w kasie UM do godz. 14.00 codziennie, jednak nie później niż do dnia 09.05.2007r. lub na konto Urzędu Miejskiego Nr 26 1240 3800 1111 0010 0880 2054 Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Lęborku.

W razie wpłat na konto wadium powinno być wnoszone z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 09.05.2007r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargów, że warunek wpłaty nie został spełniony. Wadia wpłacone w pieniądzu przez uczestników przetargów, którzy przetargi wygrają zalicza się na poczet cen nabycia nieruchomości.

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758).

Do przetargów dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadia w wyznaczonym terminie, stawią się na przetargi osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargach, przedłożą komisji przetargowej dowód wpłat wadiów oraz dowody stwierdzające tożsamość.

Wadia wniesione w obligacjach Skarbu Państwa, przez uczestników przetargów, którzy przetargi wygrają, podlegają zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwot równych cenom nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargów wadia zostaną zwrócone w dniu 15.05.2007r. w godz 12.00 - 14.00.

Jeżeli osoby ustalone jako nabywcy nieruchomości nie przystąpią bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umów notarialnych organizator przetargów może odstąpić od zawarcia umów, a wpłacone wadia nie podlegają zwrotowi.

Organizator przetargów zawiadomi osoby ustalone jako nabywców nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umów sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargów.

Koszty zawarcia umów notarialnych oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywców.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargów znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na I piętrze UM (pokój 118) i jest do wglądu w godz. 8.00 - 15.30 tel. 0598637748.

W przypadku uzasadnionej przyczyny Burmistrz Miasta Lęborka poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargów.

www.wybierzlebork.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Karbownik 06-04-2007 11:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 06-04-2007 11:52