Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 8 przy ul. Leśnej w Lęborku.


Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca działkę nr 255/4 o powierzchni 2184 m2 położona w obrębie 8 miasta Lęborka przy ul.Leśnej (przy skrzyżowaniu z ul.Gdańską) w odległości ok. 0,9 km od centrum miasta, Kw 5087.

Zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 07.09.MN o dominującej funkcji mieszkaniowej o niskiej intensywności.

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę zgodnie z ustaleniami wyżej powołanego PLANU.

Nieruchomość wolna od obciążeń.

Ze względu, że przez działkę przebiega linia kablowa energetyczna eANN i linia napowietrzna eANN nabywca nieruchomości, zgodnie z art. 124 ust.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) zobowiązany będzie do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii tych sieci.

Szczegółowym uwarunkowaniem nieruchomości jest zróżnicowanie jej poziomów poprzez okalające z dwóch stron bardzo wysokie skarpy oraz nieregularny jej kształt i utrudniony dojazd ze względu na znaczne obniżenie w stosunku do ulicy Leśnej.

Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość składa się z użytku gruntowego - N.

Podłączenie do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci.

Cena wywoławcza wynosi 28.000,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi 280,00 zł

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty 22% podatku VAT liczonego od ceny wylicytowanej w przetargu.

Nabywca nieruchomości ponosi koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 1.101.56zł plus koszt ogłoszenia prasowego.

Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT oraz koszt dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się 28 maja 2007r. o godz. 14.00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego przy ul.Armii Krajowej 14.

Wadium w wys. 20% ceny wywoławczej może być wnoszone w obligacjach Skarbu Państwa lub w pieniądzu w kasie UM do godz. 14.00 codziennie, jednak nie później niż do dnia 23.05.2007r. lub na konto Urzędu Miejskiego Nr 26 1240 3800 1111 0010 0880 2054 Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Lęborku.

W razie wpłat na konto wadium powinno być wnoszone z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 23.05.2007r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony. Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód stwierdzający tożsamość.

Wadium wniesione w obligacjach Skarbu Państwa, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w dniu 29.05.2007r. w godz 12.00 - 14.00.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na I piętrze UM i jest do wglądu w godz. 8.00 - 15.30 tel. 0598637748.

W przypadku uzasadnionej przyczyny Burmistrz Miasta Lęborka poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu.

www.wybierzlebork.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Karbownik 17-04-2007 13:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 17-04-2007 13:30