Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 9 m.Lęborka w rejonie ulic 9 Maja i Staszica oraz rz.Okalicy, uregulowane w księdze wieczystej nr 14919, przeznaczone pod zabudowę zgodnie z ustaleniami miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka.


Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza

I przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 9 m.Lęborka w rejonie ulic 9 Maja i Staszica oraz rz.Okalicy, uregulowane w księdze wieczystej nr 14919, przeznaczone pod zabudowę zgodnie z ustaleniami miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka.

Nieruchomości znajdują się w w/wym. planie na terenie o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej. Szczegółowe wymogi dotyczące zabudowy i zagospodarowania określone są w w/wym. planie miejscowym.

L.p.

Nr działki

Powierzchnia w m2

Cena wywoławcza w zł

Minimalne postąpienie w zł

Wadium w zł

Rodzaj użytku

Koszt dokumentacji w zł

1.

56/47

956

40.000,00

400,00

2.000,00

RIVa, PsIV

532,53+koszt ogłoszenia prasowego

2.

56/39

727

30.000,00

300,00

1.500,00

RIVa, PsIV

532,53+koszt ogłoszenia prasowego

3.

56/40

850

35.000,00

350,00

1.800,00

RIVa, PsIV

532,53+koszt ogłoszenia prasowego

4.

56/41

914

35.000,00

350,00

1.800,00

RIVa, PsIV

532,53+koszt ogłoszenia prasowego

5.

56/42

977

40.000,00

400,00

2.000,00

RIVa, PsIV

532,53+koszt ogłoszenia prasowego

6.

56/43

1046

40.000,00

400,00

2.000,00

RIVa, PsIV

532,53+koszt ogłoszenia prasowego

7.

56/44

908

35.000,00

350,00

1.800,00

RIVa, PsIV

532,53+koszt ogłoszenia prasowego

8.

56/45

1124

45.000,00

450,00

2.300,00

RIVa

532,53+koszt ogłoszenia prasowego

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty 22% podatku VAT liczonego od ceny wylicytowanej w przetargu.

Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT oraz koszt dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Nieruchomości wolne są od obciążeń.

Podłączenie do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywców po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci. Wykonanie przez Gminę Miasto Lębork uzbrojenia podziemnego pozwalającego na podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej nastąpi do końca 2008r.

Grunty przeznaczone do zbycia uzyskały zgodę właściwego organu na przeznaczenie ich na cele inne niż rolny. Grunty podlegają ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a tym samym przed wydaniem decyzji pozwolenia na budowę, konieczne jest uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej. Nabywca zobowiązany będzie do ponoszenia ewentualnych opłat z tytułu wyłączenia.

Przetargi przeprowadzone zostaną w dniu 20.08.2007r. o godz. 13.00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego przy ul.Armii Krajowej 14.

Chcąc uczestniczyć w przetargach na sprzedaż jednej, kilku lub wszystkich działek, należy wnieść wadium oddzielnie na każdą z tych nieruchomości.

Warunkiem uczestnictwa w przetargach na określone nieruchomości jest wniesienie odpowiedniego wadium wyszczególnionego w tabeli.

Wadium w pieniądzu (z oznaczeniem numeru działki) można wpłacać w kasie UM do godz. 14.00 codziennie, jednak nie później niż do dnia 16.08.2007r. lub na konto Urzędu Miejskiego Nr 26 1240 3800 1111 0010 0880 2054 Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Lęborku. W razie wpłat na konto wadium powinno być wnoszone z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 16.08.2007r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargów, że warunek wpłaty nie został spełniony. Wadia wniesione przez uczestników przetargów, którzy przetargi wygrają zalicza się na poczet cen nabycia nieruchomości.

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758).

Do przetargów dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadia w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie, stawią się na przetargi osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargach, przedłożą komisji przetargowej dowód wpłat wadiów oraz dowody stwierdzające tożsamość.

Pozostałym uczestnikom przetargów wadia zostaną zwrócone w dniu 22.08.2007r. w godz 12.00 - 14.00.

Jeżeli osoby ustalone jako nabywcy nieruchomości nie przystąpią bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umów notarialnych organizator przetargów może odstąpić od zawarcia umów, a wpłacone wadia nie podlegają zwrotowi.

Organizator przetargów zawiadomi osoby ustalone jako nabywców nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umów sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargów.

Koszty zawarcia umów notarialnych oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywców.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargów znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na I piętrze UM i jest do wglądu w godz. 8.00 - 15.30 tel. 0598637748.

W przypadku uzasadnionej przyczyny Burmistrz Miasta Lęborka poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargów.

www.wybierzlebork.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Karbownik 12-07-2007 13:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 12-07-2007 13:38