Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Sprzedaż lokali mieszkalnych przy ul. Staromiejskiej 39/1 i Al. Wolności 69/7 w Lęborku.


Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza

przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie.

Przetargi odbędą się 4 października 2007 r. w godz. 14.00 - 15.00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

1. O godz. 14.00 odbędzie się I przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 35,23 m2, przy ul. Staromiejskiej 39 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 999/10000 udziału w nieruchomości - działce nr 48/1, obręb 8, o powierzchni 190 m2, KW 20203.

Udział w gruncie zostanie oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 16.10.2097 r.

Cena wywoławcza 60.000,00 zł

w tym:

cena lokalu 47.000,00 zł (78,33% ceny wywoławczej)

cena udziału w działce 13.000,00 zł (21,67 % ceny wywoławczej)

Postąpienie minimalne 600,00 zł.

Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 562,53 zł + koszt ogłoszenia prasowego.

2. O godz. 14.30 odbędzie się II przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni użytkowej 73,70 m2, przy ul. Al. Wolności 69 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 723/10000 udziału w nieruchomości - działce nr 284/2, obręb 7, o powierzchni 399 m2, KW 9688.

Udział w gruncie zostanie oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 19.11.2101 r.

Cena wywoławcza 70.000,00 zł

w tym:

cena lokalu 64.308,00 zł (91,87% ceny wywoławczej)

cena udziału w działce 5.692,00 zł ( 8,13 % ceny wywoławczej)

Postąpienie minimalne 700,00 zł.

Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 631,33 zł + koszt ogłoszenia prasowego.

Warunki dotyczące wszystkich przetargów.

Nieruchomości są wolna od obciążeń i zobowiązań.

Nieruchomości położone są na terenie, który od dnia 01.01.2004 r. nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ceny lokali oraz koszty przygotowania dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Ceny nieruchomości zostaną ustalone w wyniku licytacji.

Ceny lokali i ceny przynależnych udziałów w gruncie, zostaną ustalone według określonych proporcji od łącznej ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu.

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu stanowi 1% wylicytowanej ceny przynależnego do lokalu udziału w gruncie i płatna jest corocznie do 31 marca każdego roku. Opłata roczna może być aktualizowana na skutek zmiany wartości gruntu w okresach nie krótszych niż jeden rok.

Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste gruntu stanowiąca 25% wylicytowanej ceny przynależnego do lokalu udziału w gruncie, płatna jest najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej.

Wadium można wnosić w obligacjach Skarbu Państwa lub w pieniądzu w kasie UM do godz. 14..00 codziennie, jednak nie później niż do dnia 28.09.2007r. lub na konto Urzędu Miejskiego w Lęborku Nr 26 1240 3800 1111 0010 0880 2054 Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Lęborku.

W razie wpłat na konto wadium powinno być wnoszone z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 28.09.2007 r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758).

Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy, okazujący się stosownym pełnomocnictwem, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowody wpłaty wadium oraz dowód stwierdzający tożsamość.

Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wniesione w obligacjach Skarbu Państwa, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie, po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w dniu 05.10.2007 r. w godz. 12.00 - 14.00.

Organizator przetargu, zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto - księgowych obciążają nabywcę.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM ( pokój 118) i jest do wglądu w godz. 8.00-15.30 tel. 059 8637770.

W przypadku uzasadnionej przyczyny Burmistrz Miasta Lęborka poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu.

www.wybierzlebork.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Karbownik 21-08-2007 13:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-08-2007
Ostatnia aktualizacja: - 21-08-2007 13:54