Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwała Nr XVI-179/2008 z dn. 25.01.2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2008 rok.


Uchwała Nr XVI-179/2008

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 25 stycznia 2008 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2008 rok.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 165,173,184, 188, 195 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.), art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006 roku Dz.U. Nr 129 poz. 902 z póź.zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się DOCHODY budżetu miasta Lęborka w wysokości 78.893.835 , w tym :

-dochody majątkowe w wysokości 6.451.640 zł

-dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.377.125 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

 1. Ustala się WYDATKI budżetu miasta Lęborka w wysokości 83.967.835,w tym :

-wydatki majątkowe w wysokości 10.321.000 zł

-wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.377.125 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

 1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.

 2. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2008 roku stanowi załącznik nr 3a.

§ 3

 1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 5.074.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta , w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych / obligacji komunalnych/.

 1. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 6.674.000 zł oraz rozchody w wysokości 1.600.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1. celową - w wysokości 450.000 zł, z przeznaczeniem na realizację projektów :

- „ KULTURA 2007-2013”

- „ BAŚNIOWA EUROPA”

- „ LITERACKI KUFER”

2. celową w wysokości 20.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

kryzysowego

3. ogólną - w wysokości 130.000 zł

§ 5

 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

 1. Ustala się dochody w kwocie 605.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 550.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 2. Ustala się wydatki w kwocie 55.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla :

a/ instytucji kultury na łączną kwotę 1.840.950 zł

b/ działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół

i placówek oświatowo wychowawczych w wysokości 896.480 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 7.

2.Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące

i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 643.400 zł zgodnie z

załącznikiem nr 8.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :

1/ PRZYCHODY w wysokości 180.000 zł

2/ WYDATKI w wysokości 220.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.000.000 zł

2/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz

zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.600.000 zł

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Miasta Lęborka do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł

 1. zaciągania zobowiązań:

a/ na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załączniku nr 3.

b/ z tytułu umów, których realizacja w roku następnym /2009/ jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 3.500.000 zł.

 1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między

działami

4.lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych

bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 11

1. W terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu Burmistrz Miasta opracuje układ

wykonawczy budżetu w podziale na działy, rozdziały i §§ klasyfikacji dochodów i wydatków oraz plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej a także przekaże podległym jednostkom informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków .

2.Burmistrz Miasta przedstawi informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku w szczegółowości do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

§ 12

Komisja Rewizyjna dokona oceny sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Karbownik 13-03-2008 10:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 13-03-2008 10:38