Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwała Nr XXXVI-319/2005


Uchwała Nr XXXVI - 319/2005

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 18 marca 2005 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX-260/2004 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych w Lęborku.

Na podstawie :art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami), art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.z 2002 roku Nr 9, poz. 84 z późn. zmianami ), art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.Nr 62, poz.718 z późn. zmianami)

uchwala się, co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 1 do uchwały w Rozdziale I - Podatek od nieruchomości, pkt 1, ppkt 5 :

1) litera b otrzymuje brzmienie:

“ b) będących wyłącznie pomieszczeniami na opał, wyłącznie ubikacjami, pralniami -

suszarniami, jeśli są niezbędne do funkcjonowania lokalu lub budynku mieszkalnego 1 - od 1 m kw. powierzchni użytkowej 0,48 zł” ,

  1. dodaje się literę c w następującym brzmieniu:

“ c) inne - od 1 m kw. powierzchni użytkowej 5,40 zł”

§ 2

W przypadku osób, które zapłaciły podatek według poprzednio obowiązujących stawek, dokonany zostanie powtórny wymiar podatku od nieruchomości na rok 2005.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lęborku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do podatków i opłat należnych od 1 stycznia 2005 roku.

___________

  1. Należy przez to rozumieć brak składów opału, ubikacji, pralni-suszarni w lokalu mieszkalnym lub budynku mieszkalnym

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lęborku

Zenon Roman Pryl

U z a s a d n i e n i e :

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do właściwości Rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.

Uchwała wprowadza zmianę wysokości stawki podatku od nieruchomości w zakresie “budynków pozostałych”. Zmiana polega na obniżeniu stawki z 5,40 zł za 1 m kw. na 0,48 zł za 1 m kw. dla kategorii budynków pozostałych, które są wykorzystywane wyłącznie na składy opału, wyłącznie jako: ubikacje, pralnie-suszarnie, jeśli są niezbędne do funkcjonowania lokalu lub budynku mieszkalnego.

Uchwała skutkuje od 1 stycznia 2005 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Dzitko-Szybisty 22-03-2005 11:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 22-03-2005 11:02