Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwała Nr XL-360/2005


UCHWAŁA Nr XL - 360/2005

RADY MIEJSKIEJ w Lęborku

z dnia 29.06.2005 r.

w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości od budynków lub ich części

w celu wspierania inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy

 • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),

 • art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 ze zmianami) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy w zakresie niektórych ulg i zwolnień podatkowych w ramach pomocy de minimis

(Dz.U. z 2004 r. nr 94, poz. 900):

uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, na zasadach określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka

§ 3

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Lęborku Nr XVIII - 181/92 z dnia 24 marca 1992 r.

w sprawie ulg związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej na własny rachunek, dla osób zwolnionych z pracy na mocy zwolnienia grupowego, absolwentów oraz podmiotów gospodarczych zatrudniających te osoby.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lęborku

Zenon Roman Pryl

Załącznik do Uchwały Nr XL - 360/2005

Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29.06.2005 r

ZASADY UDZIELANIA ZWOLNIEŃ Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

1. Zwolnienia , o którym mowa w uchwale dotyczą:

1) budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez

osoby, które otrzymały z Powiatowego Urzędu Pracy dotację lub pożyczkę dla

bezrobotnych podejmujących działalność gospodarczą - zwolnienie dotyczy całości

podatku przez okres 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca następującego po

otrzymaniu środków z Powiatowego Urzędu Pracy

 1. budynków, w których przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą , zwiększył zatrudnienie o minimum 30% , w stosunku do stanu zatrudnienia z dnia wejścia w życie niniejszej uchwały - zwolnienie obejmuje 30% należnego podatku, do dnia 31.12.2010 r.

 2. budynków modernizowanych, przeznaczonych na działalność gospodarczą, oddanych do użytkowania po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały- zwolnienie obejmuje 40% wymiaru podatku, do dnia 31.12.2010 r

4) budynków nowo wybudowanych, oddanych do użytkowania do 31.12.2007 r.-

- zwolnienie obejmuje 60% wymiaru podatku, do dnia 31.12.2010 r.

 1. budynków nowo wybudowanych i oddanych do użytku do dnia 31.12.2007 r.,

w których podjęto działalność wytwórczą i zatrudniono co najmniej 100

pracowników - zwolnienie obejmuje całość należnego podatku, do dnia 31.12.2010 r.

2. Zwolnienia, o których mowa w pkt 1 nie dotyczą budynków lub ich części przeznaczonych

wyłącznie na prowadzenie handlu detalicznego, określonego w Polskiej Klasyfikacji

Działalności (PKD) kodami: 52.1; 52.2; 52.3; 52.4; 52.5.

3. Ilekroć w uchwale jest mowa o :

 1. podatniku - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu art.4 ust 1 i 2

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Z 2004 r.

Nr 173, poz. 1807) , podlegającego na mocy ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.

o podatkach i opłatach lokalnych obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku

od nieruchomości

2) podatku od nieruchomości - należy przez to rozumieć podatek od budynków lub ich

 • części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

 • 3) roku podatkowym - należy przez to rozumieć okres od 1 stycznia do 31 grudnia

 • każdego roku kalendarzowego,

 • 4) nowo wybudowanym budynku - należy przez to rozumieć budynek w rozumieniu

 • przepisów prawa budowlanego lub jego część przeznaczoną na prowadzenie

 • działalności gospodarczej

 • 5) modernizacji - należy przez to rozumieć nakłady poniesione na adaptację, przebudowę

 • istniejącego budynku na potrzeby działalności gospodarczej lub zmianę przeznaczenia

 • budynku, jeżeli przed wejściem w życie niniejszej uchwały nie była w nim prowadzona

działalność gospodarcza

 • 6) oddaniu do użytkowania - należy przez to rozumieć uzyskanie pozwolenia na

użytkowanie obiektu budowlanego i złożenie deklaracji w sprawie podatku od

nieruchomości,

 • 7) utworzeniu nowych miejsc pracy - należy przez to rozumieć zatrudnienie osoby

w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę i utrzymanie tego

zatrudnienia przez okres zwolnienia podatkowego przewidzianego w niniejszej uchwale.

Utworzenie nowych miejsc pracy oznacza wzrost liczby zatrudnionych w przeliczeniu

na pełne etaty w stosunku do stanu z dnia wejścia w życie niniejszej uchwały

8) pomocy de minimis - należy przez to rozumieć pomoc (również w formie zwolnień z

podatku od nieruchomości) uzyskaną przez podatnika w wysokości nie przekraczającej

100 tys. euro w ciągu 3 lat, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr

69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r, w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w

odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis.

4. Zwolnienia, o których mowa w pkt 1 ppkt 2) i 5) przysługują, jeżeli zwiększony poziom

zatrudnienia zostanie utrzymany przez cały okres zwolnienia.

5. Podatnik korzystający ze zwolnienia z podatku na podstawie pkt 1 ppkt 2) i 5) ma

obowiązek poinformować organ podatkowy w ciągu 14 dni od zaistnienia faktu

zmniejszenia liczby zatrudnionych, poniżej poziomu uprawniającego do zwolnienia

z podatku

6. Podatnik, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 2) i 5), traci uprawnienie do zwolnienia z podatku

od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zmniejszenie

zatrudnienia poniżej poziomu uprawniającego do zwolnienia z podatku.

7. Zwolnienia od podatku od nieruchomości , o których mowa w niniejszej uchwale stanowi

pomoc de minimis, a jej udzielanie następuje na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy w zakresie ulg i zwolnień podatkowych w ramach pomocy de minimis (Dz.U.Nr 94, poz.900).

8. Kwota zwolnienia dla jednego przedsiębiorcy z tytułu podatku od nieruchomości nie może

przekroczyć brutto 100 tys. euro łącznie z pomocą de minimis uzyskaną z innych źródeł

w ostatnich trzech latach.

9. Zwolnienie z podatku następuje na wniosek podatnika.

10. Podatnik ubiegający się o zwolnienie winien do wniosku załączyć następujące

dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w niniejszej uchwale:

a) deklarację lub informację w sprawie podatku od nieruchomości,

b) pozwolenie na użytkowanie budynku,

c) informację o pomocy (w tym wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis)

otrzymanej w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem

o udzielenie zwolnienia

d) informację o formie prawnej przedsiębiorstwa, PKD, regon oraz jego wielkości

11. Podatnik ubiegający się o zwolnienie z podatku na podstawie pkt 1 ppkt 2) i 5) winien do

wniosku o zwolnienie z podatku dołączyć dokumenty potwierdzające ilość zatrudnionych

przed zwiększeniem wielkości zatrudnienia i po zwiększeniu zatrudnienia.

12. W okresie kontynuacji zwolnienia , o którym mowa w niniejszej uchwale, w latach

następnych przedsiębiorca zobowiązany jest do przedłożenia w terminie do 15 stycznia

każdego roku :

  1. oświadczenia o pomocy publicznej oraz wszystkich zaświadczeń o pomocy

de minimis otrzymanej w ciagu 3 ostatnich lat ,

b) w przypadkach określonych w pkt 1 ppkt 2) i 5) , dokumenty potwierdzające

utrzymanie zwiększonego poziomu zatrudnienia

13. Podatnik nabywa uprawnienie do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu,

w którym spełnił warunki określone w pkt 1 - 4.

14. Podatnik, który nie dopełnił obowiązku określonego w pkt. 5, traci prawo do zwolnienia

od początku roku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego

prawa.

15. Podatnik, który wprowadził w błąd organ udzielający pomocy publicznej co do spełnienia

warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia z podatku, traci prawo do zwolnienia

za cały okres i zobowiązany jest do zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami.

UZASADNIENIE

Celem uchwały jest stworzenie systemu wsparcia finansowego przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy oraz bezrobotnych podejmujących działalność gospodarczą. Zaproponowane w projekcie uchwały systemowe rozwiązania powinny przyczynić się do zmniejszenia bezrobocia oraz zachęcać przedsiębiorców do inwestowania i rozwijania działalności gospodarczej w naszym mieście. Stosowanie zwolnień podatkowych jest zgodne z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Działania wynikające z projektu uchwały są częścią Lęborskiego programu : LĘBORK MIASTEM PRZYJAZNYM DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Dzitko-Szybisty 08-07-2005 13:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-07-2005 13:21