Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI


WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

 

Informacja ogólna:

Art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zmianami):

 1. Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (działalność regulowana - działalność gospodarcza, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa).

 2. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej „rejestrem”, prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 3. Rejestr prowadzony jest w postaci bazy danych zapisanej na informatycznych nośnikach danych w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (informatyczny nośnik danych - materiał lub urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej), która może stanowić część innych baz danych z zakresu ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami.

 4. W rejestrze zamieszcza się:

  1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP),

  3. numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

  4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych,

  5. numer rejestrowy.

 

 

Zasady wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Lęborka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Lębork:

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

 1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego,

 2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

 3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

 4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Ponadto podmiot ten winien spełniać szczegółowe wymagania określone rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Aby uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Lębork, należy złożyć do Burmistrza Miasta Lęborka pisemny wniosek.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię,. nazwisko i adres przedsiębiorcy,

 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP),

 3. numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

 4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

 

Do wniosku dołącza się:

 1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w wysokości 50 zł - zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) - część I ust. 36 pkt. 9a),

 2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (według załącznika).

 

Miejsce złożenia wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami:

Urząd Miejski w Lęborku

ul. Armii Krajowej 14

84-300 Lębork

Kancelaria Ogólna - box nr 1

 

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje uzyskać można w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami osobiście - pok. C201 lub telefonicznie - 059-8637755 lub 8637706.

 

Termin i sposób załatwienia:

Wpis do rejestru nastąpi w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

 

Burmistrz Miasta Lęborka, dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

Jednocześnie dane o wniosku o wpis do rejestru oraz o wpisie do tego rejestru zamieszcza się w publicznie dostępnym wykazie danych (ekoportal.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku.

 

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych,

 

Wykreślenie z rejestru następuje, gdy:

 1. przedsiębiorca, który zakończy działalność polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, złoży wniosek o wykreślenie z rejestru (przedsiębiorca taki jest obowiązany do złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności),

 2. przedsiębiorca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, niezgodne ze stanem faktycznym,

 3. przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wymaganym przez organ terminie,

 4. organ prowadzący rejestr stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę,

 5. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem,

 6. stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie Gminy Miasto Lębork,

 7. stwierdzono, że przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

 8. stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne, odpady zielone lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych,

 9. przedsiębiorca, który nie działa na postawie umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego i nie świadczy usługi odbierania odpadów komunalnych w trybie zamówienia z wolnej ręki, w kolejnym roku kalendarzowym nie osiągnął poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).

 

 

U W A G I:

 

 1. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który odbiera odpady komunalne bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej, podlega karze pieniężnej w wysokości 5 000 zł za pierwszy miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru oraz 10 000 zł za każdy kolejny miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru.

 2. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu 01.01.2012 r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, do dnia 31.12.2012 r. mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 3. Przedsiębiorcy, którzy w dniu 01.01.2012 r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

 

 

Poniżej zamieszczono następujące druki do pobrania:

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Karbownik 13-01-2012 11:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Maciej Betscher 13-11-2015 11:56