Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Informacja Pokontrolna z kontroli realizacji projektu "Skarby Lęborka - ukazanie dziedzictwa kulturowego miasta przez odratowanie i wyeksponowanie elementów zabytkowego centrum." 2020-01-13 14:33
Raport nr 27/2019 z wizyty monitoringowej w ramach RPO WP 2014-2020 z kontroli realizacji projektu "Odnowiony Lębork - rewitalizacja obszaru Nowy Świat". 2020-01-07 14:39
Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31.10.2019 r. z kontroli projektów i zaleceń organów kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w zakresie kontroli urzędu miasta Lęborka i miejskich jednostek organizacyjnych przeprowadzonych w 2018 roku. 2020-01-03 14:02
Protokół z kontroli prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców w Urzędzie Miejskim w Lęborku przeprowadzonej w dniu 11 grudnia 2019 r. 2020-01-02 11:07
Protokół z kontroli i wystąpienie pokontrolne dotyczące warunków przechowywania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych obejmujących akta stanu cywilnego zgromadzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lęborku, przeprowadzonej w dniu 1 lipca 2019 r. 2019-11-08 11:19
Wystąpienie pokontrolne 2201-ICE.52.46.2019.2 dotyczące zadania: "Lęborski Węzeł Przesiadkowy" dofinansowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 9 Mobilność, Działanie 9.1 Transport miejski, Poddziałanie 9.1.2 Transport Miejski współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2019-09-30 14:07
Informacja Pokontrolna nr 15/P/1/19/I z kontroli realizacji projektu pn. "Poprawa działania systemów odprowadzania oraz oczyszczania wód opadowych i roztopowych z części zurbanizowanych w Lęborku". 2019-09-20 11:04
Odpowiedź na zalecenia pokontrolne wystąpienia pokontrolnego WI-VII.431.12.2018.MO z dnia 11.12.2018 r. w sprawie przeprowadzonej kontroli realizacji Umowy nr 12/G/PRGiPID/17 z dnia 20.03.2017r. 2019-08-27 11:49
Wystąpienie pokontrolne WI-VII.431.12.2018.MO z dnia 11.12.2018 r. z kontroli realizacji inwestycji w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016 - 2019 na zadanie pn. "Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do drogi krajowej nr 6 z terenów przemysłowych w tym Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez budowę ul. Przemysłowej i Korzennej Osiedla Lębork - Wschód - II etap" 2019-08-27 12:01
Wystąpienie pokontrolne FB-III.431.67.218.JJ z kontroli przeprowadzonej w Mieście Lębork w dniach 16.11. - 03.12.2018 r. w zakresie realizacji dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2017 roku. 2019-03-27 14:54
Wystąpienie pokontrolne WK/0804/56/28/K/1/2018 z kontroli kompleksowej miasta Lębork w Urzędzie Miasta Lębork w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych, przeprowadzanej prze inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej RIO w Gdańsku. 2019-03-27 14:50
Protokół Regionalnej Izby Obrachunkowej z kontroli kompleksowej miasta Lębork w Urzędzie Miasta Lębork w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych, przeprowadzanej prze inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej RIO w Gdańsku. 2019-03-27 14:38
Informacja Pokontrolna 39/P/1/18/1 z kontroli realizacji projektu pn. "Rewitalizacja Lębork - Północ" wraz z odpowiedzią. 2018-10-30 14:37
Protokół nr SLU 140/2018 z kontroli Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krotkoterminowych. 2018-09-06 13:25
Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne z zakresu wykonywania praw i obowiązków spadkobiercy przez gminy (nr kontroli P/18/103). 2018-08-06 11:50
Wystąpienie pokontrolne z zakresu wykonywania praw i obowiązków spadkobiercy przez gminy (nr kontroli P/18/103). 2018-08-06 11:49
Informacja pokontrolna w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Poddziałanie 6.2.2 2018-08-01 09:24
Informacja Pokontrolna nr 9/P/1/18/I z kontroli realizacji projektu pn. Lęborski Węzeł Przesiadkowy. 2018-04-24 13:17
Informacja pokontrolna po kontroli projektu pn. "Na piątkę z plusem - wzmacnianie kluczowych kompetencji wśród uczniów lęborskich szkół" przeprowadzoną w dniach 30.11.2017r. - 01.12.2017r z przekazaną odpowiedzią. 2018-01-09 14:51
Raport z kontroli Projektu "Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w Lęborku". 2018-01-04 11:03
Protokół nr SLU 213/2017 z kontroli Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie zadań określonych w Programie Ochrony Powietrza dla strefy pomorskiej ze szczególnym uwzględnieniem stopnia ich realizacji w aspekcie rzeczowym i osiągnięcia planowanego efektu ekologicznego. 2017-12-11 10:39
Protokół z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Lęborku kontroli w zakresie "Dotacji udzielonych w 2016 roku na ochronę zabytków miasta". 2017-10-02 14:08
Wystąpienie pokontrolne NIK nr R/17/002/LGD - Funkcjonowanie budżetu obywatelskiego w wybranych miastach województwa pomorskiego oraz Informacji pokontrolnej. 2017-09-27 11:45
Protokól kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 5 kwietnia 2017 roku. 2017-06-02 10:30
Informacja z realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Informacji Pokontrolnej nr 106/P/1/15/I kontroli realizacji projektu "Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka I i DW214 w Lęborku" 2017-05-30 16:23
Informacja pokontrolna z kontroli: Zgodność realizacji projektu: "Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych" z Umową Nr POIG.06.02.02-00-049/10 z dnia 14 grudnia 2010 r. 2017-05-30 16:18
Wystąpienie pokontrolne z kontroli P/16/005 - Realizacja Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w obszarze środowiska i infrastruktury. 2016-12-30 10:40
Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28.10.2016 r. z kontroli protokołów i zaleceń organów kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w zakresie kontroli Urzędu Miasta Lęborka i miejskich jednostek organizacyjnych przeprowadzonych w 2015 roku. 2016-12-05 15:33
Harmonogram zaleceń pokontrolnych przesłany przez PUW w Gdańsku w związku z kontrolą komleksową przeprowadzoną przez przedstawicieli Prezesa Rady Ministrów w dniach 14-18 września 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Lęborku oraz informację przesłaną prezez Referat ds. Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych na temat wykonania w/w zaleceń. 2016-11-07 10:07
Informacja pokontrolna z kontroli umowy o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji nr 338/2012/Wn-11/OA-TR-ZI/D "Termomodernizacja przedszkoli w Lęborku" z dnia 28.05.2012 r. 2016-11-03 15:25
Informacja pokontrolna Nr 13/1.5.1/DIF/16 z kontroli projektu "Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - szansa rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach".Rewitalizacja Centrum Lęborka". 2016-10-06 10:15
Wystąpienie pokontrolne dot. kontroli prawidłowości wykonania zadań przez strażników Straży Miejskiej w Lęborku w ramach udzielonych upoważnień oraz posiadanych ustawowych uprawnień. 2016-09-29 15:23
Wystąpienie pokontrolne dot. kontroli obejmującej spradzenie warunków przechowywania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych zgromadzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lęborku, przeprowadzonej w dniu 31.03.2016 r. 2016-09-12 15:29
Protokół kontroli obejmującej spradzenie warunków przechowywania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych zgromadzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lęborku, przeprowadzonej w dniu 31.03.2016 r. 2016-08-29 16:10
Informacja pokontrolna Nr 40/P/1/11/1 z kontroli realizacji projektu "Rewitalizacja Centrum Lęborka". 2016-08-11 12:49
Wyniki kontroli ex-post postępowania przetargowego realizowanego w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork" o numerze POIG.08.03.00-22-224/11. 2016-07-28 14:35
Wystąpienie pokontrolne dot. zadania: "Realizacja przez podmioty wykonujące zadania publiczne obowiązku dostosowania stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych". 2016-07-28 14:33
Wystąpienie pokontrolne dot. zadania: "Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka I i DW214 w Lęborku". 2016-07-28 14:26
Protokół z czynności przeprowadzonych w okresie od 11.02.2016 do 18.03.2016 w zakresie "Budowy elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie cieplowniczym miasta Lębork. 2016-04-29 14:34
Wystąpienie pokontrolne dot. zadania: "Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w Lęborku - prace przygotowawcze" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna Działanie 10.2 Informacja, komunikacja i przygotowanie projektów Poddziałanie 10.2.2 Przygotowanie projektów. 2016-04-25 15:19
Wystąpienie pokontrolne Urządu Wojewódzkiego w Gdańsku po kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Lęborku w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych i ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności. 2016-03-14 10:08
Projekt wystąpienia pokontrolnego Urządu Wojewódzkiego w Gdańsku po kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Lęborku w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych i ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności.. 2016-02-11 13:23
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 19-20 listopada 2015 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lęborku. 2016-02-05 09:55
Wystąpienie pokontrolne nr WI-III.431.19.2015.AS z dnia 02.12.2015r dotyczącego zadania: "Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do drogi krajowej nr 6 w celu dalszego rozwoju terenów inwestycyjnych poprzez budowę ul. Majkowskiego" dofinansowanego w ramach: Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój (edycja 2014). 2015-12-11 11:04
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego z dnia 4 listopada 2015 r. z przeprowadzonej kontroli dot. prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2014 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz prawidłowości wykorzystania środków z Funduszu Pracy. 2015-11-20 14:32
Protokół kontroli problemowej w zakresie przestrzegania zasad, warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Lęborku w 2014 roku tzn. realizacji Uchwały nr XII-121/2011 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w mieście Lęborku. 2015-09-30 12:47
Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31 lipca 2015r. z kontroli protokołów i zaleceń organów kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w zakresie kontroli Urzędu Miasta Lęborka i miejskich jednostek organizacyjnych przeprowadzonych w 2014 roku. 2015-09-30 10:19
Protokół kontroli problemowej w zakresie przestrzegania zasad, warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Lęborku w 2014 roku tzn. realizacji Uchwały nr XII-121/2011 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w mieście Lęborku. 2015-08-05 13:56
Informacja pokontrolna nr 10/P/I/15/I z kontroli realizacji projektu "Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi - budowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w Lęborku". 2015-07-07 15:04
Sprawozdanie nr 1 z wizytacji FD przeprowadzonej w miejscu inwestycji w dniu 29.01.2014r. z kontroli realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Kusocińskiego w Lęborku (adres nadany - ul. Czecha 1). 2015-07-07 11:57
Protokół z czynności przeprowadzonych przez Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku dotyczącego projektu pt. Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka I i DW214 w Lęborku. 2015-07-06 15:03
Informacja pokontrolna dot. projektu "Nauka z pasją - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów lęborskich gimnazjów." 2015-07-06 10:44
Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lęborka z dnia 08.04.2015 roku w zakresie przestrzegania zasad, warunków i trybu przyznawania dotacji w ramach programu współpracy na 2014 rok Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego. 2015-05-29 14:05
Protokół Kontroli problemowej przestrzegania zasad gospodarowania zasobami mieszkaniowymi tzn. realizacji Uchwały nr XLIX-526/2001 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lębork. 2015-05-29 14:01
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku w zakresie ochrony zabytków. 2015-05-29 13:55
Protokół NR BZK.VIII.431.3.2015 kontroli problemowej realizacji zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Lęborku. 2015-04-15 10:00
Protokół NR.BZK.III.431.3.2015r. z kontroli problemowej z zakresu przygotowania oraz wykorzystywania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Lęborku. 2015-04-15 09:57
Protokół NR.BZK.III.431.3.2015r. kontroli problemowej prawidlowości i aktualności dokumentacji w zakresie akcji kurierskiej prowadzonej w Urzędzie Miejskim w Lęborku. 2015-04-15 09:55
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego z dnia 27 lutego 2015 r. z przeprowadzonej w trybie zwykłym kontroli w Urzędzie Miejskim w Lęborku w przedmiocie wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń przedsiębiorcom na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami przez burmistrza miasta Lęborka. 2015-03-11 14:30
Protokół z kontroli planowej Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Gdańsku przeprowadzonej w niach 17.12.2014r. do 18.12.2014r. 2014-12-18 14:18
Wystąpienie pokontrolne dot. zadania "Rozwoju połączeń drogowych w Lęborku: poprawa dojazdu Państwowej Straży Pożarnej do drogi wojewódzkiej nr 214 w kierunku Nowej Wsi Lęborskiej i Łeby poprzez uporządkowanie organizacji ruchu na ul. Stryjewskiego, Skarżyńskiego i Orlińskiego oraz przebudowę ul. Poznańskiej w Lęborku" dofinansowanego w ramach: Narodowego programu dróg lokalnych Etap II Bezpieczęstwo - Dostępność - Rozwój (edycja 2013). 2014-10-02 10:07
Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku po kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Lęborku. 2014-08-28 15:32
Wystapienie pokontrolne Pomorskiego Urządu Wojewódzkiego w Gdańsku po kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lęborku w dniu 26.05.2014r. 2014-07-08 10:10
Protokół kontroli kompleksowej gminy Lębork w Urzędzie Miejskim w Lęborku w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych za lata 2010-2013, przeprowadzonej przez inspektorów Wydziału kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. 2014-07-02 11:20
Projekt wystapienia pokontrolnego przekazanego przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku po kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lęborku w dniu 26.05.2014r. 2014-06-23 13:32
Informacja pokontrolna po kontroli "Termomodernizacji pięciu budynków użyteczności publicznej w Lęborku" ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2014-06-23 11:46
Wystąpienie pokontrolne z kontroli Najwyższej Izby Kontroli - Delegatura w Gdańsku dot. ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. 2014-06-23 10:25
Sprawozdanie z pozaplanowej kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym w dniu 26 maja 2014r. w lokalu mieszkalnym w Lęborku, przy ul. Łokietka 24/2 w zakresie realizacji porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2012 r. w Gdańsku w zakresie wykorzystania przez Gminę Miasta Lębork dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów poniesionych z tytułu zapewnienia lokalu mieszkalnego przeznaczonego dla repatriantów.. 2014-06-23 11:28
Informacja pokontrolna nr 44/D/1/10/III 2014-03-07 09:08
Informacja pokontrolna nr 61/P/2/11/I 2014-03-07 09:08
Informacja pokontrolna nr 61/P/2/11/II 2014-03-07 09:06
Informacja pokontrolna z kontroli przeprowadzonej przez NFOŚiGW 16-20.04.2012 2014-03-07 09:06
Protokół Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku z czynności przeprowadzonych w zakresie: "Ożywienie historycznego centrum Lęborka przez rewaloryzację średniowiecznych obwarowań miejskich" 2014-03-06 09:49
Protokół Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku z czynności przeprowadzonych w Powiecie Kartuskim w zakresie: "Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną" 2014-03-06 09:33
Notatka z kontroli uproszczonej przeprowadzonej w dniach 4-6.03.2013 w temacie: "Termomodernizacja przedszkoli w Lęborku." 2014-03-06 09:24
Notatka z kontroli uproszczonej przeprowadzonej w dniach 24-26.09.2012 w temacie: "Termomodernizacja przedszkoli w Lęborku." 2014-03-06 09:21
Protokół kontroli problemowej Urzędu Marszałkowskiego Wojwewództwa Pomorskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku w zakresie realizacji inwestycji polegającej na robotach budowlanych związanych z dobudową windy dla osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Krzywoustego 1 w Lęborku. 2014-03-06 09:08
Protokół z wizyty kontrolnej w projekcie: "Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork." 2014-03-06 08:56
Protokół Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku z czynności w zakresie: "Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi - budowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w Lęborku." 2014-03-06 08:50
Informacja pokontrolna dot. postępowania z dokumentacją dotyczącą wywłaszczeń nieruchomości w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lęborku. 2014-02-24 13:28
Informacja o akceptacji wniosków dot. projektu "Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork". 2013-09-12 11:45
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego z dnia 31 lipca 2013 r. z przeprowadzonej w trybie zwykłym kontroli w Urzędzie Miejskim w Lęborku. 2013-09-04 13:42
Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu pn.: "Prawidłowość wykorzystania środków otrzymanych z budżetu miasta Lęborka na realizację zadań publicznych, przez Lęborski Klub Biegacza im. Braci Petk - w latach 2009-2011". 2013-03-04 12:16
Informacja pokontrolna projektu "CTF - Catching the future - Zdobywanie przyszłości" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk. 2013-02-27 15:18
Zalecenia pokontrolne dot. projektu "1-3 plus. Wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów szkół podstawowych Gminy Miasta Lębork", współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS POKL 9.1.2. 2013-02-13 15:16
Informacja pokontrolna dot. projektu "1-3 plus. Wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów szkół podstawowych Gminy Miasta Lębork", współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS POKL 9.1.2, przeprowadzona przez pracowników Departamentu Województwa Pomorskiego. 2013-01-16 08:04
Zalecenia pokontrolne z kontroli Straży Miejskiej w Lęborku. 2012-12-13 15:27
Protokół z kontroli Straży Miejskiej w Lęborku. 2012-12-13 15:16
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli po kontroli z realizacji i wykorzystania przez samorządy województw i gmin dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2012-12-11 11:19
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2012 r. z przeprowadzonej w trybie zwykłym planowe kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Lęborku. 2012-06-22 09:07
Protokół z kontroli Urzędu Miejskiego w Lęborku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydziału Kontroli Płatników Składek w Słupsku przeprowadzonej w miesiącu lutym 2012r. 2012-03-23 11:24
Zalecenia pokontrolne z kontroli archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Lęborku. 2012-02-24 10:13
Protokół kontroli archiwum zakładowego. 2012-01-24 09:22
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli w zakresie realizacji zadań gospodarki mieszkaniowej przez Gmine Miasto Lębork w latach 2008-2011 (I półr.). 2011-08-09 12:12
Kontrola projektu "CTF - Catching the future - Business and development exchange in the South Baltic region" realizowanego w ramach Programu Południowy Bałtyk 2007-2013. 2011-06-27 14:36
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli w zakresie udzielania przez gminy bonifikaty nabywcom komunalnych lokali mieszkalnych przy bezprzetargowej sprzedaży w latach 2007-2010 (III kw.) 2010-12-07 12:29
Wystąpienie pokontrolne kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Lęborku oraz wybranych jednostek organizacyjnych miasta przez Wydział Kontroli Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. 2010-08-04 12:47
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta w Lęborku z realizacji zagadnień z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych. 2010-06-11 11:06
Protokół z kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych Miasta Lębork, przeprowadzonej w Urzędzie Miasta ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork przez inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. 2010-05-21 14:25
Protokół kontroli Urzędu Stanu Cywilnego w Lęborku przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku. 2010-05-11 14:09
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lęborku w dniu 08.07.2009r. przez Nadzór Wojewody Pomorskiego. 2009-08-13 15:53
Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lęborka z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie kontroli rozliczenia dotacji przeznaczonych dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego za okres od lipca 2007 do czerwca 2008r. 2008-12-17 14:28
Protokół kontroli archiwum Urzędu Miejskiego w Lęborku przeprowadzone przez Archiwum Państwowe w Koszalinie w dniu 12.08.2008r. 2008-09-29 11:52
Protokół kontroli archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Lęborku. 2008-03-11 11:55
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta w Lęborku z realizacji zagadnień z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych. 2008-01-28 15:24
Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminie Miasto Lębork przez inspektorów Wydziału Kontroli Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniach od 20 czerwca do 08 grudnia 2006 roku. 2007-06-08 16:15
Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminie Miasto Lębork przez inspektorów Wydziału Kontroli Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniach od 20 czerwca do 08 grudnia 2006 roku. 2007-05-24 16:28
Wystąpienie pokontrolne kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminie Miasto Lębork przez inspektorów Wydziału Kontroli Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniach od 20 czerwca do 08 grudnia 2006 roku. 2007-05-24 14:36
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli po kontroli w zakresie stosowania ulg podatkowych przez organy gmin oraz skuteczności egzekwowania zaległości podatkowych w latach 2004-2006 (I półrocze) 2007-05-24 13:25
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli w zakresie stosowania ulg podatkowych przez organy gmin oraz skuteczności egzekwowania zaległości podatkowych w latach 2004-2006 (I półrocze) 2007-05-22 15:16
Zalecenia pokontrolne z kontroli prawidłowości prowadzenia rejestru wyborców przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Lęborku w dniu 12 kwietnia 2007r. 2007-05-15 14:18
Protokół kontroli prawidłowości prowadzenia rejestru wyborców przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Lęborku w dniu 12 kwietnia 2007r. 2007-05-08 11:49
Protokół kontroli prawidłowości realizacji zastosowanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pucku środka egzekucyjnego w postaci zajęcia wierzytelności w Urzędzie Miejskim w Lęborku przeprowadzonej w dniu 31.07.2006 r. 2006-11-15 15:51
Protokół z kontroli przeprowadzonej w UM Lębork przez inspektora ZUS w dniach 09-18.05.2006r. Zakres kontroli obejmował: Prawidłowość i rzetelność obliczania i opłacania składek i wpłat, ustalanie upr 2008-12-17 14:03
Protokół z kontroli przeprowadzonej w UM Lębork w dniu 01.12.2003r. za okres październik 2003r. Przedmiotem kontroli było rozliczenie z budżetem podatku od towaru i usług. 2008-12-17 13:59
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 3 w dniach 15-24 czerwca 2005r. 2008-12-17 13:44
Protokół z kontroli przeprowadzonej przez rewidenta UM na okoliczność sprawdzenia wykorzystania dotacji celowej na prowadzenie imprez sportowych oraz dofinansowanie sekcji sportowych w Lęborskim Klubie Sportowym "POGOŃ" w Lęborku za okres od miesiąca sierpnia do końca grudnia 2005 roku. 2009-04-29 08:35
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 5 przez rewidenta UM w dniach 23-26 stycznia 2006r. 2008-12-17 13:48
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 1 w dniach 10-11 maja 2006r. przez rewidenta UM. Kontrolą objęto okres 3 m-cy od września do listopada 2005. 2008-12-17 13:45
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku w dniu 15.05.06r. przez rewidenta UM na temat ewidencji pracy pojazdu służbowego i jego udekumentowanie 2008-12-17 13:40
Protokół z kontroli wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania publicznego "Lęborski sport 2005-lekkoatletyka" przez Lęborski Klub Biegacza Braci Petk 2008-12-17 13:37
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Muzeum w Lęborku przez biegłego rewidenta UM za okres 2005r. 2008-12-17 13:53
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 10 w Lęborku przez rewidenta UM Jana Plutę w dniach od 07-11 kwietnia 2005r. 2008-12-17 13:55
Sprawozdanie z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 18.10.2005 roku w Urzędzie Miejskim w Lęborku z zakresu realizacji zadań dotyczących upamiętnienia i otoczenia opieką miejsc walk i męczeńs 2006-06-19 16:21
Protokół kontroli Urzędu Stanu Cywilnego w Lęborku przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku. 2006-06-09 14:55
Protokół pokontrolny Urzędu Miejskiego w Lęborku - Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku. 2006-06-09 11:55
Protokół kontroli Urzędu Miejskiego w Lęborku przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku. 2006-06-09 11:45
Protokół kontroli Schroniska dla zwierząt "Bajer" w Małoszycach 2005-11-04 14:49
Protokół kontroli archiwum Urzędu Miejskiego w Lęborku przeprowadzone przez Archiwum Państwowe w Koszalinie 2005-11-04 14:49
Urząd Skarbowy w Lęborku - w zakresie rozliczenia z budżetem podatku od towarów i usług 2004-10-22 16:29