Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Protokół kontroli tunelu (przejście podziemne pod torami dla pieszych) na stacji kolejowej w Lęborku 2021-11-04 11:01
dokument Ogólne schematy procedur kontroli przedsiębiorców 2021-08-20 08:33
dokument Protokół kontroli z realizacji inwestycji polegającej na robotach budowlanych związanych z budową windy dla osób niepełnosprawnych, budynek przy ulicy Krzywoustego 1 w Lęborku 2021-07-26 12:46
dokument Informacja pokontrolna nr RPPM.06.02.02-22-0005/17-001 projektu Ożywiony Lębork "NOWY ŚWIAT" - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2021-05-26 08:35
dokument Notatka z kontroli sprawdzającej dotycząca kontroli nr WK-II.804.8.2.2020.AG. Dotyczy projektu nr STHB.02.01.00-22-0080/16-00 pn. ,,Baltic Heritage Routes. Development of Heritage Tourism Infrastructure in the South Baltic Area" realizowanego w ramach Programu INTERREG Południowy Bałtyk. 2020-09-11 09:05
dokument Informacja Pokontrolna nr WK-II.804.8.2.2020.AG z kontroli realizacji projektu "Baltic Heritage Routes - Development of Heritage Tourism Infrastructure in the South Baltic Area - STHB.02.01.00-22.0080/16. 2020-08-20 11:57
dokument Informacja Pokontrolna nr 23/P/1/19/I z kontroli realizacji projektu "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" - nr umowy o dofinansowanie RPPM.11.02.00-22-0010/16. 2020-01-29 10:45
dokument Informacja Pokontrolna z kontroli realizacji projektu "Skarby Lęborka - ukazanie dziedzictwa kulturowego miasta przez odratowanie i wyeksponowanie elementów zabytkowego centrum." 2020-01-13 14:33
dokument Raport nr 27/2019 z wizyty monitoringowej w ramach RPO WP 2014-2020 z kontroli realizacji projektu "Odnowiony Lębork - rewitalizacja obszaru Nowy Świat". 2020-01-07 14:39
dokument Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31.10.2019 r. z kontroli projektów i zaleceń organów kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w zakresie kontroli urzędu miasta Lęborka i miejskich jednostek organizacyjnych przeprowadzonych w 2018 roku. 2020-01-03 14:02
dokument Protokół z kontroli prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców w Urzędzie Miejskim w Lęborku przeprowadzonej w dniu 11 grudnia 2019 r. 2020-01-02 11:07
dokument Protokół z kontroli i wystąpienie pokontrolne dotyczące warunków przechowywania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych obejmujących akta stanu cywilnego zgromadzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lęborku, przeprowadzonej w dniu 1 lipca 2019 r. 2019-11-08 11:19
dokument Wystąpienie pokontrolne 2201-ICE.52.46.2019.2 dotyczące zadania: "Lęborski Węzeł Przesiadkowy" dofinansowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 9 Mobilność, Działanie 9.1 Transport miejski, Poddziałanie 9.1.2 Transport Miejski współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2019-09-30 14:07
dokument Informacja Pokontrolna nr 15/P/1/19/I z kontroli realizacji projektu pn. "Poprawa działania systemów odprowadzania oraz oczyszczania wód opadowych i roztopowych z części zurbanizowanych w Lęborku". 2019-09-20 11:04
dokument Odpowiedź na zalecenia pokontrolne wystąpienia pokontrolnego WI-VII.431.12.2018.MO z dnia 11.12.2018 r. w sprawie przeprowadzonej kontroli realizacji Umowy nr 12/G/PRGiPID/17 z dnia 20.03.2017r. 2019-08-27 11:49
dokument Wystąpienie pokontrolne WI-VII.431.12.2018.MO z dnia 11.12.2018 r. z kontroli realizacji inwestycji w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016 - 2019 na zadanie pn. "Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do drogi krajowej nr 6 z terenów przemysłowych w tym Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez budowę ul. Przemysłowej i Korzennej Osiedla Lębork - Wschód - II etap" 2019-08-27 12:01
dokument Wystąpienie pokontrolne FB-III.431.67.218.JJ z kontroli przeprowadzonej w Mieście Lębork w dniach 16.11. - 03.12.2018 r. w zakresie realizacji dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2017 roku. 2019-03-27 14:54
dokument Wystąpienie pokontrolne WK/0804/56/28/K/1/2018 z kontroli kompleksowej miasta Lębork w Urzędzie Miasta Lębork w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych, przeprowadzanej prze inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej RIO w Gdańsku. 2019-03-27 14:50
dokument Protokół Regionalnej Izby Obrachunkowej z kontroli kompleksowej miasta Lębork w Urzędzie Miasta Lębork w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych, przeprowadzanej prze inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej RIO w Gdańsku. 2019-03-27 14:38
dokument Informacja Pokontrolna 39/P/1/18/1 z kontroli realizacji projektu pn. "Rewitalizacja Lębork - Północ" wraz z odpowiedzią. 2018-10-30 14:37
dokument Protokół nr SLU 140/2018 z kontroli Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krotkoterminowych. 2018-09-06 13:25
dokument Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne z zakresu wykonywania praw i obowiązków spadkobiercy przez gminy (nr kontroli P/18/103). 2018-08-06 11:50
dokument Wystąpienie pokontrolne z zakresu wykonywania praw i obowiązków spadkobiercy przez gminy (nr kontroli P/18/103). 2018-08-06 11:49
dokument Informacja pokontrolna w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Poddziałanie 6.2.2 2018-08-01 09:24
dokument Informacja Pokontrolna nr 9/P/1/18/I z kontroli realizacji projektu pn. Lęborski Węzeł Przesiadkowy. 2018-04-24 13:17
dokument Informacja pokontrolna po kontroli projektu pn. "Na piątkę z plusem - wzmacnianie kluczowych kompetencji wśród uczniów lęborskich szkół" przeprowadzoną w dniach 30.11.2017r. - 01.12.2017r z przekazaną odpowiedzią. 2018-01-09 14:51
dokument Raport z kontroli Projektu "Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w Lęborku". 2018-01-04 11:03
dokument Protokół nr SLU 213/2017 z kontroli Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie zadań określonych w Programie Ochrony Powietrza dla strefy pomorskiej ze szczególnym uwzględnieniem stopnia ich realizacji w aspekcie rzeczowym i osiągnięcia planowanego efektu ekologicznego. 2017-12-11 10:39
dokument Protokół z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Lęborku kontroli w zakresie "Dotacji udzielonych w 2016 roku na ochronę zabytków miasta". 2017-10-02 14:08
dokument Wystąpienie pokontrolne NIK nr R/17/002/LGD - Funkcjonowanie budżetu obywatelskiego w wybranych miastach województwa pomorskiego oraz Informacji pokontrolnej. 2017-09-27 11:45
dokument Protokól kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 5 kwietnia 2017 roku. 2017-06-02 10:30
dokument Informacja z realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Informacji Pokontrolnej nr 106/P/1/15/I kontroli realizacji projektu "Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka I i DW214 w Lęborku" 2017-05-30 16:23
dokument Informacja pokontrolna z kontroli: Zgodność realizacji projektu: "Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych" z Umową Nr POIG.06.02.02-00-049/10 z dnia 14 grudnia 2010 r. 2017-05-30 16:18
dokument Wystąpienie pokontrolne z kontroli P/16/005 - Realizacja Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w obszarze środowiska i infrastruktury. 2016-12-30 10:40
dokument Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28.10.2016 r. z kontroli protokołów i zaleceń organów kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w zakresie kontroli Urzędu Miasta Lęborka i miejskich jednostek organizacyjnych przeprowadzonych w 2015 roku. 2016-12-05 15:33
dokument Harmonogram zaleceń pokontrolnych przesłany przez PUW w Gdańsku w związku z kontrolą komleksową przeprowadzoną przez przedstawicieli Prezesa Rady Ministrów w dniach 14-18 września 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Lęborku oraz informację przesłaną prezez Referat ds. Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych na temat wykonania w/w zaleceń. 2016-11-07 10:07
dokument Informacja pokontrolna z kontroli umowy o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji nr 338/2012/Wn-11/OA-TR-ZI/D "Termomodernizacja przedszkoli w Lęborku" z dnia 28.05.2012 r. 2016-11-03 15:25
dokument Informacja pokontrolna Nr 13/1.5.1/DIF/16 z kontroli projektu "Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - szansa rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach".Rewitalizacja Centrum Lęborka". 2016-10-06 10:15
dokument Wystąpienie pokontrolne dot. kontroli prawidłowości wykonania zadań przez strażników Straży Miejskiej w Lęborku w ramach udzielonych upoważnień oraz posiadanych ustawowych uprawnień. 2016-09-29 15:23
dokument Wystąpienie pokontrolne dot. kontroli obejmującej spradzenie warunków przechowywania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych zgromadzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lęborku, przeprowadzonej w dniu 31.03.2016 r. 2016-09-12 15:29
dokument Protokół kontroli obejmującej spradzenie warunków przechowywania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych zgromadzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lęborku, przeprowadzonej w dniu 31.03.2016 r. 2016-08-29 16:10
dokument Informacja pokontrolna Nr 40/P/1/11/1 z kontroli realizacji projektu "Rewitalizacja Centrum Lęborka". 2016-08-11 12:49
dokument Wyniki kontroli ex-post postępowania przetargowego realizowanego w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork" o numerze POIG.08.03.00-22-224/11. 2016-07-28 14:35
dokument Wystąpienie pokontrolne dot. zadania: "Realizacja przez podmioty wykonujące zadania publiczne obowiązku dostosowania stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych". 2016-07-28 14:33
dokument Wystąpienie pokontrolne dot. zadania: "Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka I i DW214 w Lęborku". 2016-07-28 14:26
dokument Protokół z czynności przeprowadzonych w okresie od 11.02.2016 do 18.03.2016 w zakresie "Budowy elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie cieplowniczym miasta Lębork. 2016-04-29 14:34
dokument Wystąpienie pokontrolne dot. zadania: "Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w Lęborku - prace przygotowawcze" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna Działanie 10.2 Informacja, komunikacja i przygotowanie projektów Poddziałanie 10.2.2 Przygotowanie projektów. 2016-04-25 15:19
dokument Wystąpienie pokontrolne Urządu Wojewódzkiego w Gdańsku po kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Lęborku w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych i ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności. 2016-03-14 10:08
dokument Projekt wystąpienia pokontrolnego Urządu Wojewódzkiego w Gdańsku po kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Lęborku w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych i ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności.. 2016-02-11 13:23
dokument Wystąpienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 19-20 listopada 2015 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lęborku. 2016-02-05 09:55
dokument Wystąpienie pokontrolne nr WI-III.431.19.2015.AS z dnia 02.12.2015r dotyczącego zadania: "Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do drogi krajowej nr 6 w celu dalszego rozwoju terenów inwestycyjnych poprzez budowę ul. Majkowskiego" dofinansowanego w ramach: Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój (edycja 2014). 2015-12-11 11:04
dokument Wystąpienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego z dnia 4 listopada 2015 r. z przeprowadzonej kontroli dot. prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2014 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz prawidłowości wykorzystania środków z Funduszu Pracy. 2015-11-20 14:32
dokument Protokół kontroli problemowej w zakresie przestrzegania zasad, warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Lęborku w 2014 roku tzn. realizacji Uchwały nr XII-121/2011 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w mieście Lęborku. 2015-09-30 12:47
dokument Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31 lipca 2015r. z kontroli protokołów i zaleceń organów kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w zakresie kontroli Urzędu Miasta Lęborka i miejskich jednostek organizacyjnych przeprowadzonych w 2014 roku. 2015-09-30 10:19
dokument Protokół kontroli problemowej w zakresie przestrzegania zasad, warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Lęborku w 2014 roku tzn. realizacji Uchwały nr XII-121/2011 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w mieście Lęborku. 2015-08-05 13:56
dokument Informacja pokontrolna nr 10/P/I/15/I z kontroli realizacji projektu "Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi - budowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w Lęborku". 2015-07-07 15:04
dokument Sprawozdanie nr 1 z wizytacji FD przeprowadzonej w miejscu inwestycji w dniu 29.01.2014r. z kontroli realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Kusocińskiego w Lęborku (adres nadany - ul. Czecha 1). 2015-07-07 11:57
dokument Protokół z czynności przeprowadzonych przez Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku dotyczącego projektu pt. Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka I i DW214 w Lęborku. 2015-07-06 15:03
dokument Informacja pokontrolna dot. projektu "Nauka z pasją - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów lęborskich gimnazjów." 2015-07-06 10:44
dokument Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lęborka z dnia 08.04.2015 roku w zakresie przestrzegania zasad, warunków i trybu przyznawania dotacji w ramach programu współpracy na 2014 rok Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego. 2015-05-29 14:05
dokument Protokół Kontroli problemowej przestrzegania zasad gospodarowania zasobami mieszkaniowymi tzn. realizacji Uchwały nr XLIX-526/2001 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lębork. 2015-05-29 14:01
dokument Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku w zakresie ochrony zabytków. 2015-05-29 13:55
dokument Protokół NR BZK.VIII.431.3.2015 kontroli problemowej realizacji zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Lęborku. 2015-04-15 10:00
dokument Protokół NR.BZK.III.431.3.2015r. z kontroli problemowej z zakresu przygotowania oraz wykorzystywania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Lęborku. 2015-04-15 09:57
dokument Protokół NR.BZK.III.431.3.2015r. kontroli problemowej prawidlowości i aktualności dokumentacji w zakresie akcji kurierskiej prowadzonej w Urzędzie Miejskim w Lęborku. 2015-04-15 09:55
dokument Wystąpienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego z dnia 27 lutego 2015 r. z przeprowadzonej w trybie zwykłym kontroli w Urzędzie Miejskim w Lęborku w przedmiocie wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń przedsiębiorcom na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami przez burmistrza miasta Lęborka. 2015-03-11 14:30
dokument Protokół z kontroli planowej Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Gdańsku przeprowadzonej w niach 17.12.2014r. do 18.12.2014r. 2014-12-18 14:18
dokument Wystąpienie pokontrolne dot. zadania "Rozwoju połączeń drogowych w Lęborku: poprawa dojazdu Państwowej Straży Pożarnej do drogi wojewódzkiej nr 214 w kierunku Nowej Wsi Lęborskiej i Łeby poprzez uporządkowanie organizacji ruchu na ul. Stryjewskiego, Skarżyńskiego i Orlińskiego oraz przebudowę ul. Poznańskiej w Lęborku" dofinansowanego w ramach: Narodowego programu dróg lokalnych Etap II Bezpieczęstwo - Dostępność - Rozwój (edycja 2013). 2014-10-02 10:07
dokument Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku po kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Lęborku. 2014-08-28 15:32
dokument Wystapienie pokontrolne Pomorskiego Urządu Wojewódzkiego w Gdańsku po kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lęborku w dniu 26.05.2014r. 2014-07-08 10:10
dokument Protokół kontroli kompleksowej gminy Lębork w Urzędzie Miejskim w Lęborku w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych za lata 2010-2013, przeprowadzonej przez inspektorów Wydziału kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. 2014-07-02 11:20
dokument Projekt wystapienia pokontrolnego przekazanego przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku po kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lęborku w dniu 26.05.2014r. 2014-06-23 13:32
dokument Informacja pokontrolna po kontroli "Termomodernizacji pięciu budynków użyteczności publicznej w Lęborku" ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2014-06-23 11:46
dokument Wystąpienie pokontrolne z kontroli Najwyższej Izby Kontroli - Delegatura w Gdańsku dot. ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. 2014-06-23 10:25
dokument Sprawozdanie z pozaplanowej kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym w dniu 26 maja 2014r. w lokalu mieszkalnym w Lęborku, przy ul. Łokietka 24/2 w zakresie realizacji porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2012 r. w Gdańsku w zakresie wykorzystania przez Gminę Miasta Lębork dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów poniesionych z tytułu zapewnienia lokalu mieszkalnego przeznaczonego dla repatriantów.. 2014-06-23 11:28
dokument Informacja pokontrolna nr 44/D/1/10/III 2014-03-07 09:08
dokument Informacja pokontrolna nr 61/P/2/11/I 2014-03-07 09:08
dokument Informacja pokontrolna nr 61/P/2/11/II 2014-03-07 09:06
dokument Informacja pokontrolna z kontroli przeprowadzonej przez NFOŚiGW 16-20.04.2012 2014-03-07 09:06
dokument Protokół Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku z czynności przeprowadzonych w zakresie: "Ożywienie historycznego centrum Lęborka przez rewaloryzację średniowiecznych obwarowań miejskich" 2014-03-06 09:49
dokument Protokół Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku z czynności przeprowadzonych w Powiecie Kartuskim w zakresie: "Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną" 2014-03-06 09:33
dokument Notatka z kontroli uproszczonej przeprowadzonej w dniach 4-6.03.2013 w temacie: "Termomodernizacja przedszkoli w Lęborku." 2014-03-06 09:24
dokument Notatka z kontroli uproszczonej przeprowadzonej w dniach 24-26.09.2012 w temacie: "Termomodernizacja przedszkoli w Lęborku." 2014-03-06 09:21
dokument Protokół kontroli problemowej Urzędu Marszałkowskiego Wojwewództwa Pomorskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku w zakresie realizacji inwestycji polegającej na robotach budowlanych związanych z dobudową windy dla osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Krzywoustego 1 w Lęborku. 2014-03-06 09:08
dokument Protokół z wizyty kontrolnej w projekcie: "Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork." 2014-03-06 08:56
dokument Protokół Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku z czynności w zakresie: "Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi - budowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w Lęborku." 2014-03-06 08:50
dokument Informacja pokontrolna dot. postępowania z dokumentacją dotyczącą wywłaszczeń nieruchomości w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lęborku. 2014-02-24 13:28
dokument Informacja o akceptacji wniosków dot. projektu "Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork". 2013-09-12 11:45
dokument Wystąpienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego z dnia 31 lipca 2013 r. z przeprowadzonej w trybie zwykłym kontroli w Urzędzie Miejskim w Lęborku. 2013-09-04 13:42
dokument Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu pn.: "Prawidłowość wykorzystania środków otrzymanych z budżetu miasta Lęborka na realizację zadań publicznych, przez Lęborski Klub Biegacza im. Braci Petk - w latach 2009-2011". 2013-03-04 12:16
dokument Informacja pokontrolna projektu "CTF - Catching the future - Zdobywanie przyszłości" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk. 2013-02-27 15:18
dokument Zalecenia pokontrolne dot. projektu "1-3 plus. Wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów szkół podstawowych Gminy Miasta Lębork", współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS POKL 9.1.2. 2013-02-13 15:16
dokument Informacja pokontrolna dot. projektu "1-3 plus. Wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów szkół podstawowych Gminy Miasta Lębork", współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS POKL 9.1.2, przeprowadzona przez pracowników Departamentu Województwa Pomorskiego. 2013-01-16 08:04
dokument Zalecenia pokontrolne z kontroli Straży Miejskiej w Lęborku. 2012-12-13 15:27
dokument Protokół z kontroli Straży Miejskiej w Lęborku. 2012-12-13 15:16
dokument Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli po kontroli z realizacji i wykorzystania przez samorządy województw i gmin dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2012-12-11 11:19
dokument Wystąpienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2012 r. z przeprowadzonej w trybie zwykłym planowe kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Lęborku. 2012-06-22 09:07
dokument Protokół z kontroli Urzędu Miejskiego w Lęborku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydziału Kontroli Płatników Składek w Słupsku przeprowadzonej w miesiącu lutym 2012r. 2012-03-23 11:24
dokument Zalecenia pokontrolne z kontroli archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Lęborku. 2012-02-24 10:13
dokument Protokół kontroli archiwum zakładowego. 2012-01-24 09:22
dokument Kontrola Najwyższej Izby Kontroli w zakresie realizacji zadań gospodarki mieszkaniowej przez Gmine Miasto Lębork w latach 2008-2011 (I półr.). 2011-08-09 12:12
dokument Kontrola projektu "CTF - Catching the future - Business and development exchange in the South Baltic region" realizowanego w ramach Programu Południowy Bałtyk 2007-2013. 2011-06-27 14:36
dokument Kontrola Najwyższej Izby Kontroli w zakresie udzielania przez gminy bonifikaty nabywcom komunalnych lokali mieszkalnych przy bezprzetargowej sprzedaży w latach 2007-2010 (III kw.) 2010-12-07 12:29
dokument Wystąpienie pokontrolne kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Lęborku oraz wybranych jednostek organizacyjnych miasta przez Wydział Kontroli Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. 2010-08-04 12:47
dokument Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta w Lęborku z realizacji zagadnień z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych. 2010-06-11 11:06
dokument Protokół z kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych Miasta Lębork, przeprowadzonej w Urzędzie Miasta ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork przez inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. 2010-05-21 14:25
dokument Protokół kontroli Urzędu Stanu Cywilnego w Lęborku przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku. 2010-05-11 14:09
dokument Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lęborku w dniu 08.07.2009r. przez Nadzór Wojewody Pomorskiego. 2009-08-13 15:53
dokument Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lęborka z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie kontroli rozliczenia dotacji przeznaczonych dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego za okres od lipca 2007 do czerwca 2008r. 2008-12-17 14:28
dokument Protokół kontroli archiwum Urzędu Miejskiego w Lęborku przeprowadzone przez Archiwum Państwowe w Koszalinie w dniu 12.08.2008r. 2008-09-29 11:52
dokument Protokół kontroli archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Lęborku. 2008-03-11 11:55
dokument Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta w Lęborku z realizacji zagadnień z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych. 2008-01-28 15:24
dokument Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminie Miasto Lębork przez inspektorów Wydziału Kontroli Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniach od 20 czerwca do 08 grudnia 2006 roku. 2007-06-08 16:15
dokument Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminie Miasto Lębork przez inspektorów Wydziału Kontroli Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniach od 20 czerwca do 08 grudnia 2006 roku. 2007-05-24 16:28
dokument Wystąpienie pokontrolne kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminie Miasto Lębork przez inspektorów Wydziału Kontroli Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniach od 20 czerwca do 08 grudnia 2006 roku. 2007-05-24 14:36
dokument Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli po kontroli w zakresie stosowania ulg podatkowych przez organy gmin oraz skuteczności egzekwowania zaległości podatkowych w latach 2004-2006 (I półrocze) 2007-05-24 13:25
dokument Kontrola Najwyższej Izby Kontroli w zakresie stosowania ulg podatkowych przez organy gmin oraz skuteczności egzekwowania zaległości podatkowych w latach 2004-2006 (I półrocze) 2007-05-22 15:16
dokument Zalecenia pokontrolne z kontroli prawidłowości prowadzenia rejestru wyborców przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Lęborku w dniu 12 kwietnia 2007r. 2007-05-15 14:18
dokument Protokół kontroli prawidłowości prowadzenia rejestru wyborców przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Lęborku w dniu 12 kwietnia 2007r. 2007-05-08 11:49
dokument Protokół kontroli prawidłowości realizacji zastosowanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pucku środka egzekucyjnego w postaci zajęcia wierzytelności w Urzędzie Miejskim w Lęborku przeprowadzonej w dniu 31.07.2006 r. 2006-11-15 15:51
dokument Protokół z kontroli przeprowadzonej w UM Lębork przez inspektora ZUS w dniach 09-18.05.2006r. Zakres kontroli obejmował: Prawidłowość i rzetelność obliczania i opłacania składek i wpłat, ustalanie upr 2008-12-17 14:03
dokument Protokół z kontroli przeprowadzonej w UM Lębork w dniu 01.12.2003r. za okres październik 2003r. Przedmiotem kontroli było rozliczenie z budżetem podatku od towaru i usług. 2008-12-17 13:59
dokument Protokół z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 3 w dniach 15-24 czerwca 2005r. 2008-12-17 13:44
dokument Protokół z kontroli przeprowadzonej przez rewidenta UM na okoliczność sprawdzenia wykorzystania dotacji celowej na prowadzenie imprez sportowych oraz dofinansowanie sekcji sportowych w Lęborskim Klubie Sportowym "POGOŃ" w Lęborku za okres od miesiąca sierpnia do końca grudnia 2005 roku. 2009-04-29 08:35
dokument Protokół z kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 5 przez rewidenta UM w dniach 23-26 stycznia 2006r. 2008-12-17 13:48
dokument Protokół z kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 1 w dniach 10-11 maja 2006r. przez rewidenta UM. Kontrolą objęto okres 3 m-cy od września do listopada 2005. 2008-12-17 13:45
dokument Protokół z kontroli przeprowadzonej w Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku w dniu 15.05.06r. przez rewidenta UM na temat ewidencji pracy pojazdu służbowego i jego udekumentowanie 2008-12-17 13:40
dokument Protokół z kontroli wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania publicznego "Lęborski sport 2005-lekkoatletyka" przez Lęborski Klub Biegacza Braci Petk 2008-12-17 13:37
dokument Protokół z kontroli przeprowadzonej w Muzeum w Lęborku przez biegłego rewidenta UM za okres 2005r. 2008-12-17 13:53
dokument Protokół z kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 10 w Lęborku przez rewidenta UM Jana Plutę w dniach od 07-11 kwietnia 2005r. 2008-12-17 13:55
dokument Sprawozdanie z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 18.10.2005 roku w Urzędzie Miejskim w Lęborku z zakresu realizacji zadań dotyczących upamiętnienia i otoczenia opieką miejsc walk i męczeńs 2006-06-19 16:21
dokument Protokół kontroli Urzędu Stanu Cywilnego w Lęborku przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku. 2006-06-09 14:55
dokument Protokół pokontrolny Urzędu Miejskiego w Lęborku - Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku. 2006-06-09 11:55
dokument Protokół kontroli Urzędu Miejskiego w Lęborku przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku. 2006-06-09 11:45
dokument Protokół kontroli Schroniska dla zwierząt "Bajer" w Małoszycach 2005-11-04 14:49
dokument Protokół kontroli archiwum Urzędu Miejskiego w Lęborku przeprowadzone przez Archiwum Państwowe w Koszalinie 2005-11-04 14:49
dokument Urząd Skarbowy w Lęborku - w zakresie rozliczenia z budżetem podatku od towarów i usług 2004-10-22 16:29