herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

ZAMELDOWANIE OBCOKRAJOWCA NA POBYT CZASOWY

Zameldowanie obcokrajowca na pobyt czasowy

 

miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Lęborku
Referat ds. Ewidencji Ludności
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
parter, pokój C3 (nowe skrzydło)
Tel. 59-8637-733
        59-8637-734
   fax 59-8622-427
e-mail: burmistrz@um.lebork.pl
w godzinach: poniedziałek 7:30-15:00; wt-pt 7:30-14:00/

wymagane dokumenty

- wypełniony druk meldunkowy „Zgłoszenie pobytu czasowego” dostępny na stronie internetowej: www.lebork.pl (Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Referat Ewidencji Ludności, sprawy do załatwienia) lub w pok. C3, (dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełniane są oddzielnie)
- pozostałe dokumenty:
• obcokrajowcy spoza UE: ważny paszport oraz wiza lub karta pobytu albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany;
• obywatel UE: ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub w przypadku braku zaświadczenia wymagane jest złożenie oświadczenia o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP;
• członek rodziny obywatela UE niebędący obywatelem UE: ważny dokument podróży oraz ważna karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub ważna karta pobytu członka rodziny obywatela UE
- aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu:
• akt notarialny
• wypis z księgi wieczystej
• decyzja administracyjna
• orzeczenie sądu 

- zaświadczenie z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lęborku o nadaniu numeracji dla budynku - w przypadku meldowania się do nowo wybudowanego domu

sposób załatwienia sprawy

zameldowanie na pobyt czasowy 

opłaty

- bez opłat

- w przypadku pobrania zaświadczenia opłata skarbowa 17 zł

czas załatwienia sprawy

od ręki

inne informacje

- dokumenty legalizujące pobyt obcokrajowców w RP wydaje Wojewoda Pomorski - wnioski składa się w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku
- w zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się zgłoszenia może dokonać pełnomocnik na podstawie pisemnego pełnomocnictwa - wzór do pobrania poniżej (art. 33 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego) po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego lub paszportu (do wglądu). Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej jeżeli jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
- za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązku meldunkowego dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu
- cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE, EFTA, strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny ww. cudzoziemca, który nie jest obywatelem ww. państw, obowiązany jest zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca chyba, że ich pobyt na terenie RP nie przekracza 14 dni
- pozostali cudzoziemcy obowiązani są zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 4. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca
-w przypadku mieszkań komunalnych wymagane jest potwierdzenie uprawnień do lokalu dokonane na druku meldunkowym w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Lęborku (pokój 117,

I piętro)

tryb odwoławczy

---- 

podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.722 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz.1852)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. 2015r. poz.1290) 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2013r., poz. 267 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2014r. poz.1628 ze zm.) 

druki

Zgłoszenie pobytu czasowego

Wzór pełnomocnictwa do zameldowania

Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Karbownik 22-12-2005 16:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Karbownik 02-01-2009 10:54