Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działki nr 206/4 i nr 208/6 o łącznej powierzchni 1111 m2 położonej w obrębie 3 miasta Lęborka w rejonie ul. Stryjewskiego i Mostnika uregulowanych w księgach wieczystych Nr SL1L/00005085/7 (działka nr 206/4), Nr SL1L/00007801/7 (działka nr 208/6).

Burmistrz Miasta Lęborka

 

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działki nr 206/4 i nr 208/6 o łącznej powierzchni 1111 m2 położonej w obrębie 3 miasta Lęborka w rejonie ul. Stryjewskiego i Mostnika uregulowanych
w księgach wieczystych Nr SL1L/00005085/7 (działka nr 206/4), Nr SL1L/00007801/7 (działka nr 208/6).

Nieruchomość położona jest zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka na obszarze obejmującym jednostki terytorialne T.8, T.II i część T.7, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku Nr LXV - 643/2002 z dnia 27 września 2002 roku (DZ. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 5 z dnia 8 stycznia 2003 roku, póź. 46). Nieruchomość znajduje się w w/wym planie na terenie elementarnym oznaczonym symbolem 02. 04 .MC o dominującej funkcji mieszkaniowej i usługowej.

Nieruchomość stanowiąca działki nr 206/4 i nr 208/6, obręb 3 miasta Lęborka, o łącznej powierzchni 1111 m? położona jest w rejonie ulic Stryjewskiego i Mostnika, znajduje się w obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji, wyznaczonym przez Gminę Miasto Lębork, na podstawie art. 3 ust. 1, art. 8 ust. 1 oraz art. 11 ust. 5 pkt.1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U z 2015 r. poz.1777 ze zm.), w drodze Uchwały Nr XVIII - 249/2016 Rady Miejskiej w Lęborku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. poz. 2361).

Dojazd do nieruchomości poprzez drogę wewnętrzną komunalną (działkę nr 438), stanowiącą ogólnodostępny ciąg komunikacyjny, do ulicy Stryjewskiego.

Cena wywoławcza wynosi - 79 000,00 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości  2 942,25 plus koszt ogłoszenia prasowego.

Cena osiągnięta w przetargu plus cały podatek VAT oraz koszt dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej
do dnia zawarcia umowy notarialnej, w Punkcie Kasowym w Urzędzie Miejskim w Lęborku czynnym w godz. 7.30 - 14.00 lub na rachunek bankowy Gminy Miasto Lębork Bank Polska Kasa Opieki SA nr konta 93 1240 1268 1111 0010 8728 6787.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków nieruchomość stanowi użytek - Bp.

Działka (po podziale nr 206/4), obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym - bezterminową i nieodpłatną służebnością gruntową na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością polegającą na prawie przebiegu (położenia), znajdującej się pod powierzchnią gruntu, sieci ciepłowniczej oraz służebności czasowego i ograniczonego wstępu na grunt o szerokości ok. 4 m wzdłuż sieci ciepłowniczej w celu dokonania naprawy lub wymiany urządzeń ciepłowniczych.

Podłączenie do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci.

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 12 luty 2019 r. o godz. 10.00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości - 8 000,00 zł.

Wadium w pieniądzu (z oznaczeniem numeru działek) można wpłacać nie później niż do dnia 07 luty 20189r. w Punkcie Kasowym w Urzędzie Miejskim w Lęborku czynnym w godz. 7.30 - 14.00 lub na rachunek bankowy Gminy Miasto Lębork Bank Polska Kasa Opieki SA nr konta 21 1240 1268 1111 0010 8729 0508.

W razie wpłaty wadium przelewem na rachunek bankowy, środki pieniężne muszą zostać zaksięgowane na w/w rachunek bankowy najpóźniej w dniu 07 luty 2019 r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu.

Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w ustalonej wysokości
w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie
z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj.Dz.U.z 2014r. poz.1380).

Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargu lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone w dniu 13 lutego 2019 r. w godz. od 12.00 - 14.00 w Punkcie Kasowym w Urzędzie Miejskim lub przelewem do dnia 15 lutego 2019 r. na wskazany rachunek bankowy.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Gmina Miasto Lębork jako organizator przetargu obliguje nabywcę do zawarcia umowy notarialnej
w Kancelarii Notarialnej na terenie miasta Lębork.

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

Granice nieruchomości objętej przetargiem nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej, a stan nieruchomości wg stanu na gruncie, a także zgodny z rysunkiem mapy zasadniczej. Koszty związane z ewentualnym okazaniem granic geodezyjnych nieruchomości, w tym również wznowieniem znaków granicznych ponosi w całości nabywca nieruchomości.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na I piętrze UM (pokój 118) i jest do wglądu w godz. 8.00 - 15.00 tel. 059 8 637 730 (48).

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicach ogłoszeń UM Lębork (parter i I piętro).

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. Burmistrz Miasta Lęborka poda
do publicznej wiadomości informację o odwołaniu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz Miasta Lębork

Witold Namyślak

www.wybierzlebork.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Betscher 04-01-2019 14:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Maciej Betscher 04-01-2019 14:35