Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Lęborku

Ogłoszenie

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Burmistrz   Miasta   Lęborka   ogłasza   otwarty i konkurencyjny nabór  

na   wolne   stanowisko   urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lęborku,

ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork.

 

 1. Stanowisko pracy : inspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym

w Urzędzie Miejskim w Lęborku

 

2. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 1. miejsce pracy: Lębork, ul. Armii Krajowej 14,
 2. pełny wymiar czasu pracy,
 3. umowa o pracę: pierwsza umowa zawierana jest na czas określony, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu, zawarta będzie kolejna umowa- na czas nieokreślony,
 4. praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze w budynku bez windy,
 5. pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
 6. wyposażenie stanowiska pracy: zestaw komputerowy, drukarka, niszczarka , Microsoft Office, telefon stacjonarny,
 7. bezpośredni kontakt z jednostkami powiązanymi z budżetem miasta, z pracownikami komórek organizacyjnych urzędu.

3. Wymagania niezbędne :

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 3. wykształcenie  średnie i pięcioletni staż pracy lub wyższe o profilu rachunkowość, ekonomia i trzyletni staż pracy
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym – inspektora  w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Lęborku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia.

   4. Wymagania dodatkowe:

 

 1. preferowany co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej
 2. znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych, ordynacji podatkowej, podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym i leśnym.
 3. zdolność biegłego rozumienia, interpretowania i stosowania przepisów prawa, 
 4. obsługa komputera /pakiet Windows Office i Excel/, poczta elektroniczna,
 5. umiejętność podejmowania samodzielnej decyzji i współpracy w zespole,
 6. obowiązkowość, pracowitość i kreatywność.

 

   5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. kompletowanie, prawidłowe i rzetelne prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji będącej podstawą wymiaru,
 2. sporządzanie decyzji ustalających lub określających należne zobowiązanie podatkowe,
 3. sprawdzanie zgodności rachunkowej i potwierdzanie przepisów wynikających z zobowiązań podatkowych deklarowanych,
 4. przeprowadzanie i dokumentowanie kontroli w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości,
 5. prowadzenie postępowań w sprawach wniosków o ulgi/pomoc publiczną,
 6. rzetelna i sprawna obsługa interesantów w sprawach podatkowych.

 

6. Odpowiedzialność  pracownika:

Odpowiedzialność dyscyplinarna za całość spraw i wszystkich dokumentów prowadzonych na stanowisku.

7. Rekrutacja i zatrudnianie osób niepełnosprawnych

w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Lęborku przekroczył 6%,

  8. Wymagane dokumenty:

  1. oryginał kwestionariusza osobowego, osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  w  sprawie zakresu  prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem  pracy oraz sposobu  prowadzenia akt osobowych pracownika,
  2. życiorys z uwzględnieniem kariery zawodowej, list motywacyjny,
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  4. oświadczenie kandydata o niekaralności o treści: „Ja niżej podpisany /nazwisko i imię, adres zamieszkania/ oświadczam, że nie byłam / byłem karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przed żadnym sądem sprawa karna przeciwko mojej osobie”.
  5. oświadczenie kandydata o dobrym stanie zdrowia o treści: „Posiadam dobry stan zdrowia pozwalający mi na podjęcie pracy na stanowisku inspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Lęborku.”
  6. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem PEiR (UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku.”
  7. kserokopie świadectw pracy,
  8. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.

 

     Wymagane dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej /okienko Nr 1/ w Urzędzie Miejskim w Lęborku ul. Armii Krajowej 14 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem  „Nabór na stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Lęborku” w terminie do dnia 06.08.2021 roku do godziny 15.00 /liczy się data i godzina wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego/.

 

Oferty które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty które nie będą posiadały wyżej określonych podpisanych oświadczeń nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.lebork.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14.

 

BURMISTRZ MIASTA

Witold Namyślak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Buszman 19-07-2021 12:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-07-2021
Ostatnia aktualizacja: Patryk Buszman 19-07-2021 12:38