Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lęborka w w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej z projektowanego otworu studziennego nr 10 na terenie ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych "Dolina Łeby" w Lęborku, zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 15/3 obręb 9 w Lęborku.

OŚG-OPŚ.6220.8.2021.P 

Lębork, dnia 27.07.2021 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Miasta Lęborka

Na podstawie:

- art. 61 § 1, § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.);

- art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.),

 

zawiadamia, że:

 

w dniu 20 lipca 2021 r.  na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lęborku ul. Pionierów 2, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru  wody podziemnej z projektowanego otworu studziennego nr 10 na terenie ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych „Dolina Łeby” w Lęborku, zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 15/3 obręb 9 w Lęborku.

Celem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest ocena oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia obejmująca określenie, analizę oraz ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki, możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

            Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Lęborka. Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych prawem opinii i uzgodnień organów współdziałających w wydaniu decyzji tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Dyrektora  Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku.

            W toku postępowania, strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tut. organ o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

            Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i zgłaszania od pon. do pt., w godz. od 800- 1500 w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, pok. 112, wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia.. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane informacje i materiały.

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ma zastosowanie art. 49 k.p.a.

Obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku: bip.um.lebork.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 oraz wywieszenie w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Informacja dotycząca złożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedmiotowego przedsięwzięcia została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach www.ekoportal.pl (nr karty 45/2021) udostępnionym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku bip.um.lebork.pl.

 

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

www.wybierzlebork.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Buszman 27-07-2021 14:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-07-2021
Ostatnia aktualizacja: - 27-07-2021 14:34