Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Projekt Uchwały RM nr 6


Uchwała Nr ........................

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia ..................................

w sprawie: przyjęcia Programu współpracy na 2004 rok Gminy Miasto Lębork

z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, przez które

może być prowadzona działalność pożytku publicznego.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 5

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 )

uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Program współpracy na 2004 rok Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr .................

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia................................

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Podstawowe znaczenie w tej kwestii ma przepis ustawy mówiący o tym, że organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego uchwalają roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w w/w ustawie.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Załącznik

do Uchwały Nr...................

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia.................................

Program współpracy na 2004 rok Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego

Ilekroć w niniejszym programie mowa jest o:

a - "ustawie" - rozumie się przez to ustawę o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, z 2003r. poz. 873 )

b - "innych właściwych podmiotach" - rozumie się przez to podmioty wymienione w art.3

ust. 3 w/wym. ustawy

§ 1

 1. Rada Miejska w Lęborku i Burmistrz Miasta Lęborka jako organy Gminy Miasto Lębork

prowadzą działalność w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi właściwymi podmiotami.

 1. Współpraca ta dotyczy podmiotów prowadzących, w terytorialnym zakresie działania organów Gminy Miasto Lębork, działalność pożytku publicznego odpowiadającą zadaniom tych organów.

 2. Nadrzędnym celem tej współpracy jest stworzenie optymalnych warunków zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców i wspieranie ich aktywności obywatelskiej poprzez udział organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych wspólnoty samorządowej.

 3. Współpraca, o której mowa w pkt 1,2 i 3 odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

§ 2

Współpraca, o której mowa w §1 obejmuje w 2004 roku w szczególności:

 1. stwarzanie korzystnych warunków do działania organizacji pozarządowych m.in.:

 1. udostępnianie w MOPS na bazie Lęborskiego Centrum Organizacji Pozarządowych miejsca do pracy organizacjom pozbawionym bazy lokalowej,

b) ułatwienie dostępu do internetu na bazie sprzętu Lęborskiego Centrum Informacji,

c) ułatwianie wymiany doświadczeń pomiędzy zainteresowanymi podmiotami,

d) pomoc w skoordynowaniu działań poszczególnych podmiotów i wyłonienia ich

wspólnej reprezentacji,

 1. stworzenie banku informacji o organizacjach pozarządowych i innych właściwych podmiotach,

 2. promocja idei wolontariatu;

 1. konsultowanie odpowiednio do zakresu działania, projektów aktów normatywnych

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

 1. utworzenia przez Burmistrza Miasta Lęborka wspólnego zespołu o charakterze doradczym

i inicjatywnym, złożonego z przedstawicieli organizacji pozarządowych, innych

właściwych podmiotów oraz przedstawicieli organów Gminy Miasto Lębork;

4. tworzenie wspólnych projektów i pomoc merytoryczna w ich realizacji;

5. współpraca przy realizacji akcji charytatywnych;

6. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w

celu zharmonizowania tych kierunków oraz upowszechnianie wiedzy na temat współpracy

Gminy Miasto Lębork z organizacjami:

 1. zorganizowanie spotkania informacyjnego na temat zakresu współpracy oraz przepisów

dotyczących prowadzenia działalności pożytku publicznego,

 1. przekazywanie do mediów bieżących informacji w wyżej wymienionym zakresie oraz umieszczanie jej na stronie www. lebork.pl,

7. zlecanie, w miarę potrzeb i możliwości budżetowych, realizacji zadań publicznych na

zasadach określonych w ustawie poprzez:

a) wspieranie zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

b) powierzanie zadań, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

§ 3

 1. Preferować należy wspieranie realizacji zadań z dofinansowaniem nie przekraczającym 90% wszystkich kosztów.

 2. W odniesieniu do sfery zadań publicznych, o której mowa w ustawie, Rada Miejska w Lęborku w roku 2004 wskazuje m.in. następujące zadania jako właściwe do zlecania ich realizacji organizacjom pozarządowym i innym właściwym podmiotom:

zakres sfery pożytku publicznego

zadania

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

1.Udzielanie pomocy żywnościowej osobom ubogim, w tym

osobom bezdomnym, w uzgodnieniu z MOPS.

2.Przeciwdziałanie żebractwu.

3.Udzielanie schronienia bezdomnym i realizacja programu

wychodzenia z bezdomności.

4.Poradnictwo dla rodzin wielodzietnych.

ochrona i promocja zdrowia

1.Wybrane zadania z Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

a) wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych w celu utrwalenia

wzorca aktywnego spędzania czasu wolnego wśród dzieci

i młodzieży (pkt III.2. GPPiRPA),

b) organizowanie dla dzieci środowisk zagrożonych problemem

alkoholizmu wycieczek, zajęć z elementami socjoterapii,

(obozów, kolonii, półkolonii) wypoczynek letni

(pkt III.3. GPPiRPA),

c) dofinansowanie świetlic środowiskowych z elementami

socjoterapeutycznymi (pkt III.4. GPPiRPA),

d) dofinansowanie lokalnych imprez profilaktycznych

(np. koncerty, festyny, happeningi, zawody sportowe)

dla dzieci i młodzieży (pkt III.9. GPPiRPA),

e) organizowanie wycieczek wspólnych dla dorosłych i dzieci

ze środowisk dotkniętych problemem alkoholowym

(pkt III.12. GPPiRPA),

f) dofinansowanie prowadzenia klubów abstynenta, grup

wsparcia, klubów AA itp. inicjatyw (pkt V.1. GPPiRPA)

g) dofinansowanie imprez promujących bezalkoholowy styl

życia całych rodzin np. festyny, zawody sportowe (pkt V.2. GPPiRPA)

2. Przeciwdziałanie narkomanii i nikotynizmowi

działania na rzecz osób

niepełnosprawnych

1.Wspieranie osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych

w zakresie:

a) szkoleń tematycznych i warsztatów,

b) imprez integrujących środowiska,

c) pokonywania barier architektonicznych,

d) zwiększenia dostępności do specjalistycznego sprzętu

i artykułów medycznych związanych z danym rodzajem

niepełnosprawności lub choroby.

2. Promocja idei integracji osób niepełnosprawnych

w społeczeństwie.

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

1.Wspieranie wydarzeń sprzyjających integracji grup

i społeczności lokalnych.

nauka, edukacja, oświata i wychowanie

1.Organizowanie konkursów i innych imprez dla młodzieży

gimnazjalnej i dzieci wzbogacających tradycyjny proces

edukacyjny i wychowawczy.

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

1.Ogólnodostępne wydarzenia kulturalne.

2.Organizowanie masowych imprez rozrywkowych.

3.Upowszechnianie tradycji, symboli i walorów Ziemi Lęborskiej

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1.Organizowanie ogólnodostępnych zawodów sportowych (wstęp

wolny).

2.Organizowanie ogólnodostępnych masowych imprez

rekreacyjnych (wstęp wolny).

3.Współzawodnictwo i uprawianie dyscyplin sportowych pod

kierunkiem osób posiadających uprawnienia trenerskie.

4.Promocja idei aktywności fizycznej.

ekologia i ochrona zwierząt oraz

ochrona dziedzictwa przyrodniczego

1.Edukacja ekologiczna wykraczająca poza zakres realizacji

obowiązku szkolnego.

działania wspomagające rozwój

demokracji

1.Szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego i samorządności.

ratownictwo i ochrona ludności

1.Promocja idei ratownictwa i ochrony ludności.

działania na rzecz integracji

europejskiej oraz rozwijanie kontaktów

i współpracy między społeczeństwami

1.Międzynarodowa wymiana młodzieży.

2.Propagowanie wiedzy na temat mechanizmów prawno-

ekonomicznych Unii Europejskiej.

promocja i organizacja wolontariatu

1.Organizowanie wolontariatu w zakresie:

a)pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym i obłożnie

chorym,

b)wychowawczego oddziaływania na “dzieci ulicy” tzw. “street

worker”,

c)pomocy bezdomnym szczególnie w okresie zimowym,

d)pomocy dzieciom ze środowisk patologicznych w odrabianiu

lekcji np. w świetlicach środowiskowych.

działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe i inne właściwe podmioty w zakresie działań pożytku publicznego

1.Szkolenie i informowanie o obowiązujących procedurach

i możliwościach uzyskania wsparcia przez organizacje

pozarządowe.

§ 4

Postanowienia końcowe

O ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej zasady przyznawania dotacji, warunki ubiegania się o dotację przez organizacje pozarządowe, tryb przyznawania, rozliczania i kontroli udzielonych dotacji określają przepisy:

  1. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 (Dz. U. Nr 96, poz.873 ).

  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. ( Dz. U. Nr 193, poz.1891 ) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Dzitko-Szybisty 05-05-2004 12:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 05-05-2004 12:25