Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Budowa oświetlenia łączników między ulicami Topolową i Wierzbową zlokalizowanych na działkach nr 242, 243, 139, 158, 151/9, 212, 252/3, 269, 301, 308, 392/4 obręb 2 w Lęborku.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

o wartości szacunkowej poniżej 60.000 €  

Gmina Miasto Lębork reprezentowana przez Burmistrza Miasta Lęborka

84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 14

tel. 0-59 8624280, fax 0-59 8622559, www.um.lebork.pl, www.wybierzlebork.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony (zgodnie z Prawem zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. - Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163) na:  

Budowę oświetlenia łączników między ulicami Topolową i Wierzbową

zlokalizowanych na działkach nr 242, 243, 139, 158, 151/9, 212, 252/3, 269, 301, 308, 392/4 obręb 2 w Lęborku  

Nie przewiduje się składania ofert częściowych  

Nie przewiduje się możliwości złożenia oferty wariantowej.  

Pożądany termin realizacji zamówienia: 1 miesiąc od dnia przekazania placu budowy  

Warunkami udziału w postępowaniu są:

  1. Spełnienie warunków art. 22 ust. 1 Prawa za­mówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163)

  2. Wniesienie wymaganego wadium.

  3. Przyjęcie terminu ważności oferty przez okres 30 dni

  4. Przyjęcie projektu umowy o roboty budowlane  

Wadium w wysokości 1.000,00 złotych, może być wniesione w następujących formach: Wadium może być wniesione w jednej z następujących form: pieniądzu - przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 (Bank PeKaO S.A. I Oddział w Lęborku, nr konta 26 1240 3800 1111 0010 0880 2054), poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158, z późn. zm.)  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.bip.um.lebork.pl. SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami (projekt budowlany, przedmiar robót i Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oświetlenia łączników pomiędzy ulicami Topolową i Wierzbową w Lęborku) można odebrać w siedzibie zamawiającego w Wydziale Gospodarki Miejskiej i Inwestycji pok. 122 - za okazaniem dowodu wpłaty lub za zaliczeniem pocztowym, po złożeniu pisemnego wniosku o przekazanie materiałów przetargowych (cena 10,00 zł).  

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest mgr inż. Romuald Babul - Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji, tel. 0-59 8637 753, lub kom. 608 584 785.

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) - 100 %  

Termin związania ofertą: 30 dni.  

Oferty należy składać w dwóch kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej oznaczonych: „Oferta na budowę oświetlenia łączników między ulicami Topolową i Wierzbową w Lęborku w siedzibie zamawiającego - w Kancelarii Ogólnej BOX Nr 1 w terminie do dnia 16.03.2007 r. do godz. 1145. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.03.2007 r. o godz. 1200 w Wydziale Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lęborku - pok. 122.

Nie przewiduje się możliwości zawarcia umowy ramowej.

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Nie przewiduje się dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc 2007-02-27 14:30:48 34KB
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.doc 2007-03-21 16:03:19 25KB
Udzielenie zamówienia
1 OG_OSZENIE_O_ZAWARCIU_UMOWY_NUMER_OZU.doc 2007-04-10 13:47:20 62,5KB
2 OGLOSZENIE_O_ZAWARCIU_UMOWY_NUMER_OZU.doc 2007-04-11 15:08:00 62,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Karbownik 27-02-2007 14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Karbownik 11-04-2007 15:08