Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Przebudowa odcinka ulicy Staszica od ul. Targowej w Lęborku wraz z budową kanalizacji deszczowej.


 

0x01 graphic


Lębork: Przebudowa odcinka ulicy Staszica w Lęborku

Numer ogłoszenia: 106541 - 2007; data zamieszczenia: 26.06.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Lęborka-GM, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 862 42 80.

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lebork.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OPIS

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa odcinka ulicy Staszica w Lęborku.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa odcinka ulicy Staszica od ul. Targowej do hm 2 + 24 w Lęborku (działka nr 173 obręb 9) wraz z budową kanalizacji deszczowej, obejmującej: 1) realizację ciągu jezdnego o nawierzchni bitumicznej; 2) realizację ciągów pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubości 6 cm oraz wjazdów na posesje o nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm; 3) odwodnienie ulicy z przyłączem projektowanego kolektora do istniejących studni kanalizacji deszczowej ul. Targowej.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 2.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

 • Informacja na temat wadium: Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W razie wpłat na konto wadium powinno być wnoszone z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Zamawiającego najpóźniej w dniu 17.07.2007 do godz. 12.15. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8.000,00 zł w formach dopuszczonych przez Prawo zamówień publicznych (art. 45 ust.6).


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki wymagane od wykonawców:
  1) Spełnienie warunków art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych;
  2) Wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej jednej budowy, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia;
  3) Wniesienie wymaganego wadium;
  4) Przyjęcie terminu ważności oferty przez okres 30 dni;
  5) Przyjęcie projektu umowy o roboty budowlane;
  6) Wskazanie przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  Sprawdzenie kompletności wymaganych oświadczeń i dokumentów. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania: oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
  1) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymienione w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych;
  2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy prze upływem terminu składania ofert;
  3) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane prawem budowlanym uprawnienia (drogowe, sanitarne), przynależą do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadają aktualne ubezpieczenie;
  4) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  5) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie;
  6) Dowód wniesienia wadium;
  7) Oświadczenie o ważności oferty przez okres 30 dni;
  8) Oświadczenie o przyjęciu projektu umowy o roboty budowlane;
  9) Oświadczenie dotyczące powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia:
  10) Ewentualne pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.lebork.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Lęborku
84-300 Lębork ul. Armii Krajowej 14
Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji
Pok. 122.

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.07.2007 godzina 12:15, miejsce: URZĄD MIEJSKI W LĘBORKU
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
Kancelaria Ogólna - BOX Nr 1.

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

 

Copyright

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.doc 2007-06-26 16:13:31 54,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_i_zalaczniki_staszica.zip Po terminie otwarcia ofert 2007-06-26 16:13:31 6,6MB 46 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.doc 2007-07-26 11:07:55 25,5KB
Udzielenie zamówienia
1 og_oszenie_w_UZP.doc 2007-08-13 11:36:25 43,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Karbownik 26-06-2007 16:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Karbownik 13-08-2007 11:36